Finansiering

Hos Region Kronoberg kan man ansöka om medel till projekt med regional karaktär som ligger i linje med den regionala utvecklingsstrategin Gröna Kronoberg 2025 (RUS:en) och dess understrategier och/eller med koppling till den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft. Projektmedlen ska i första hand användas för nyskapande satsningar som ger effekter för hela regionen.

Projekt kan drivas av offentliga förvaltningar, organisationer och föreningar. Medel söks antingen vid fasta ansökningsomgångar eller i samband med särskilda utlysningar. Enskilda personer eller företag beviljas normalt inget stöd. Projektet ska inte ha något vinstsyfte och vara klart avgränsat i förhållande till ordinarie verksamhet – driftsstöd är därför inte aktuellt. Region Kronoberg förfogar över medel för både kultur samt statliga 1:1-medel för regional tillväxt. Det finns ofta möjlighet att växla upp dessa medel med extern finansiering, exempelvis från EU:s strukturfonder eller nationella organisationer och myndigheter som har utlysningar inom olika områden. Region Kronoberg rekommenderar att dessa möjligheter alltid undersöks, ta gärna kontakt med oss för en diskussion om möjligheterna.

Strategiska utvecklingsmedel (kultur)

Strategiska utvecklingsmedel används i huvudsak för att medfinansiera större, strukturförändrande och interregionala utvecklingsinsatser som ligger i linje med Kronobergs kulturplan. Det sker till exempel genom interna och externa uppdrag och projekt. Mer information:

Ekonomiska verktyg för att genomföra kulturplanen, öppnas i nytt fönster

Kontaktuppgifter kulturstab, öppnas i nytt fönster

Regionala tillväxtmedel (1:1-medel)

Dessa medel styrs av en särskild förordning, som bland annat anger att projekten ska vara tidsbegränsade och att sökt summa får uppgå till maximalt 50 procent av kostnaderna. Observera att medfinansiering betalas ut i efterskott, mot upparbetade kostnader. Mer information:

Blanketter, finansieringinformation och kontaktuppgifter, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 29 januari 2019