Projekt med tillväxtmedel

Region Kronoberg har ett uppdrag att fördela statliga tillväxtmedel till satsningar och projekt. Syftet med medlen är att skapa tillväxt i regionen. Projekten utgör en del i arbetet med att omvandla den regionala utvecklingsstrategin, Gröna Kronoberg 2025, till faktiska resultat.

Pågående projekt

De projekt som beviljas medel ska ligga i linje med någon av utvecklingsstrategins fyra prioriteringar. Nedan listas pågående projekt som uppbär tillväxtmedel som medfinansiering uppdelat per prioritering (kortare förstudier är ej inkludera).

Utveckla attraktiva livsmiljöer med god tillgänglighet

Projektägare

Region Kronoberg

Projekttid

2017-09-01 till 2020-12-31

Budget

Medfinansiering Region Kronoberg: 9 678 536 kr

Totalbudget: 19 357 072 kr

Beskrivning

Hållbar mobilitet i Gröna Kronoberg är ett treårigt projekt som syftar till att minska klimatpåverkan från arbetspendling, besöksresor, tjänsteresor och godstransporter kopplat till större arbetsplatser i länet. Totala budgeten är 19,4 miljoner kr och finansieras av regionala tillväxtmedel samt Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). 

Region Kronoberg är projektägare och samverkar med Energikontor Sydost i projektet. Länsstyrelsen, länets kommuner samt ett antal större arbetsplatser (privata och offentliga) i länet erbjuds att delta. Inom ramen för projektet kommer arbetsplatserna att få välja mellan olika åtgärder som passar just deras arbetsplats och anställda. Projektet syftar även till att genom seminarier, workshops och föreläsningar höja kunskapsnivån hos beslutsfattare, företagsledare och andra aktörer som deltar i projektet.

Webbplats 

Res grönt, öppnas i nytt fönster

 

Projektägare

Ljungby kommun

Projekttid

2018-04-01 till 2019-12-31

Budget

Medfinansiering Region Kronoberg: 780 965 kr
Totalbudget: 1 561 930 kr

Beskrivning

Projektet syftar till att ta fram en användbar, systematisk och transparent metod som bidrar till att den komplexa översiktsplaneprocessen skapar ett förslag som leder mot hållbarhet i enlighet med målen i Agenda 2030. Ljungby kommun och Växjö kommun, som är partners i projektet, arbetar just nu med att ta fram nya översiktsplaner för respektive kommun. Lagstiftningen, genom plan- och bygglagen (PBL), ställer krav på att en miljökonsekvensbeskrivning göras i samband med att en ny översiktsplan tas fram. Det finns dock inga krav på att beskriva övriga hållbarhetsaspekter, som ekonomisk och social hållbarhet. Den i projektet framtagna metoden är tänkt att användas tidigt i processen för att kommunerna på så sätt ska kunna konsekvensbeskriva sig mot hållbar utveckling. Projektets övergripande mål är att kommunernas översiktliga planering ska leda mot en hållbar utveckling (miljömässig, social och ekonomisk).

Projektägare

Region Kronoberg

Projekttid

2017-01-01 till 2019-12-31

Budget

Medfinansiering Region Kronoberg: 2 469 200 kr

Totalbudget: 4 938 400 kr

Beskrivning

Projektet handlar om att ta det regionala planeringsarbetet till en annan nivå, med ett bättre helhetstänk, där samtliga berörda aktörer samspelar bättre och drar åt samma håll. Inom ramen för projektet kommer nya arbetsformer och strukturer utvecklas för att detta ska kunna ske i praktiken. Projektets huvudmål är att skapa hållbara livsmiljöer i hela länet genom stärkt och långsiktig samplanering. Målgruppen för projektet är de aktörer som arbetar med samhällsplanering i Kronobergs län, främst planerare i kommuner, region, länsstyrelse och Trafikverket men också landsbygds- och näringslivsutvecklare samt tjänstepersoner inom kulturmiljö.

En plats att vilja leva och bo på

Projektägare

Ung företagsamhet

Projekttid

2016-07-01 till 2019-06-30

Budget

Medfinansiering Region Kronoberg: 945 000 kr 
Totalbudget: 1 890 000 kr

Beskrivning

Projektet avser att bemöta utmaningen att snabbare integrera utrikesfödda ungdomar i samhället genom särskild satsning mot introduktionsprogrammens (IMprogram) drygt 1000 elever. Metoden har hittills prövats i liten skala och visat goda resultat. Samverkan sker med samtliga kommuners IM-program och med näringslivet i regionen. Målsättningen är att metoden efter projektets genomförande ska vara implementerad på samtliga kommuners IM-program. Eleverna erbjuds nätverk i näringslivet, kunskap om samhället och snabbare språkutveckling vilket förväntas leda till snabbare integration.

Webbplats

www.ungforetagsamhet.se/kronoberg, öppnas i nytt fönster 

Utveckla en innovativ region och ett brett näringsliv

Projektägare

Region Kronoberg

Projekttid

2018-09-01 till 2021-06-30

Budget

Medfinansiering Region Kronoberg: 2 959 327 kr

Totalbudget: 8 950 729 kr 

Beskrivning

CRKKL är ett projekt som medfinansieras av ERUF och som genomförs i samverkan med Linnéuniversitetet, och i nära samarbete med Regionförbundet i Kalmar län, Energikontor Sydost och Sustainable Småland. För att få till en stark cirkulär utveckling är det viktigt att länens aktörer samverkar över bransch- och sektorsgränser. Projektets primära målgrupp är små och medelstora företag samt offentliga aktörer. Upptagningsområdet är Kronobergs och Kalmar län. Syftet med projektet är att bidra till en hållbar omställning i Kronoberg och Kalmar län som gagnar både regionens miljö, tillväxt och konkurrenskraft. Projektets mål är att fler företag och organisationer i region Kronoberg och Kalmar ska implementera det cirkulärekonomiska perspektivet i sina verksamheter.

 

Projektägare

Emmaboda kommun 

Projekttid

2018-01-01 till 2019-12-31

Budget

Medfinansiering Region Kronoberg: 914 999 kr
Totalbudget: 2 744 998 kr

Beskrivning

Glasriket på tillväxt avser att bemöta de nya utmaningar som finns i att utveckla Glasriket till en exportmogen och hållbar besöksdestination utifrån det skifte näringslivet genomgår i de fyra glasrikeskommunerna Emmaboda, Nybro, Uppvidinge och Lessebo kommuner. Projektet kommer att arbeta med en etablerad, professionell och omfattande destinationsutvecklingsprocess vilken sker i samverkan mellan kommuner och företag. Målsättningen är att medverkande företag efter 5 år har ökat sin omsättning och antalet anställda med 20 % vilket inte minst gynnar ungdomars möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden. Glasriket kommer som destination att utgöra ett komplement till andra destinationer i regionen och framhålls i Region Kronobergs besöksnäringsstrategi som en av ”länets regionala dragare”. Genom projektets process ska en gemensam strategisk plattform arbetas fram vilken visar hur samverkan ska ske med tydlig roll- och uppdragsfördelning och med tydligt formulerade gemensamma mål.

Projektägare

Region Kronoberg

Projekttid

2017-11-15 till 2020-01-31

Budget

Medfinansiering Region Kronoberg: 1 235 522 kr

Totalbudget: 4 942 088 kr (medfinansieras av ESF)

Beskrivning

Projektets huvudsakliga mål är att ge små och medelstora företag redskap för strategiskt kompetensförsörjningsarbete; kompetenshöja företag och arbetstagare genom direkta kompetensutvecklingsinsatser; ta fram en gemensam länsövergripande kartläggningsmetod kring företagens kompetensbehov samt undersöka möjligheten till en digital utbildningsplattform riktad mot företag. Projektet är initierat av nätverket för länets näringslivschefer. 

Webbplats

www.regionkronoberg.se, öppnas i nytt fönster

 

Projektägare

Region Kronoberg

Projekttid

2017-04-01 till 2019-12-31

Budget

Medfinansiering Region Kronoberg: 2 929 858 kr

Totalbudget: 5 859 716 kr (medfinansieras av ERUF)

Beskrivning

Projektets övergripande mål är att de små företagen i regionen ska ha stärkt sin konkurrenskraft. Projektmålet är att fler företag i regionen ska efterfråga och få tillgång till extern expertis för affärsutveckling. Projektet ämnar erbjuda alla företag med F-skattsedel med 0-49 anställda upp till sex timmars kostnadsfri rådgivning av en extern konsult. Stödet ska hanteras genom ett digitalt system och kräver minimalt med insatser både för ansökan och uppföljning. Målsättningen är att projektet ska stötta 600 företag under perioden, varav minst 25 % kvinnliga företagare, vilket ligger i linje med andel kvinnliga företagare i målgruppen.

Webbplats

www.konsulttimmen.se, öppnas i nytt fönster

 

Projektägare

Linnéuniversitetet

Projekttid

2016-09-01 till 2019-08-31

Budget

Medfinansiering Region Kronoberg: 2 400 000 kr
Totalbudget: 18 600 000 kr

Beskrivning

Projektet handlar både om kunskapsuppbyggnad och konkret arbete med att åstadkomma förändring. Ambition är att involvera 180 ledare, 200 studenter samt 30 forskare/lärare. Syftet med projektet är att utveckla ledarskap för ökad innovationsförmåga hos aktörer i Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län. Huvudmålet är att fler ledare ska utöva ett ledarskap som främjar innovationsförmågan i och mellan organisationer. 

Webbplats

www.lnu.se/forskning/sok-forskning/ledarskap-i-Smaland, öppnas i nytt fönster

Projektägare

Destination Småland

Projekttid

2016-09-01 till 2019-08-31

Budget

Medfinansiering Region Kronoberg: 1 800 000 kr
Totalbudget: 6 447 276 kr

Beskrivning

Projektets mål på lång sikt är att Destination Åsnen ska vara en exportmogen destination enligt VisitSwedens kriterier, att destinationen har ett bra utbud av kvalitetssäkrade produkter inom hela leveranskedjan, att naturvärdena har ökat i området, att Åsnen Ranger Service är ett väletablerat koncept och att antalet gästnätter ska ha ökat till följd av ett större exportmoget produktutbud.

Flera intressenter inom Åsnen-området har tidigare genomfört ett gemensamt varumärkesarbete och har tillsammans bestämt sig för att arbeta för att Åsnen-området, Destination Åsnen, ska bli regionens nästa exportmogna destination och Sveriges ledande nationalparksdestination. I den framtida destinationen är den blivande nationalparken huvudattraktionen som utvecklingen baseras på och präglar härigenom utvecklingsarbetet som baseras på hänsyn till naturen och ett hållbart arbetssätt.

Webbplats

www.destinationsmaland.se/projekt/destinationåsnen, öppnas i nytt fönster

Projektägare

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Projekttid

2017-01-01 till 2019-12-31

Budget

Medfinansiering Region Kronoberg: 5 700 000 kr
Totalbudget: 66 150 000 kr

Beskrivning

Projektet syftar till att skapa en internationellt ledande innovationsmiljö som med användaren i centrum skapar smart boende och hållbar byggd miljö med bas i glas och trä. Inom huvudprojektet pågår en rad delprojekt som bland annat handlar om att utveckla mötesplatser för samverkan, ta fram designprocesser för innovation med användaren i centrum, skapa nya värden inom industriellt byggande och så vidare.

Webbplats

www.smarthousing.nu, öppnas i nytt fönster

Projektägare

Almi Kronoberg 

Projekttid

2018-01-01 till 2021-03-31

Budget

Medfinansiering Region Kronoberg: 4 765 507 kr
Totalbudget: 11 251 014 kr

Beskrivning

Projektet fokuserar på en kraftfull satsning på affärsutveckling av små och medelstora företag med tillväxtpotential för att accelerera deras tillväxt och konkurrenskraft på den regionala, nationella och internationella marknaden. De deltagande företagen kommer att ingå i ett tillväxtprogram som består av tillväxtanalys, deltagande i strategigrupp, individuell coachning och erfarenhetsträffar. Hållbarhet är ett genomgående tema som behandlas i samtliga strategigrupper. Almi kommer att särskilt satsa på att få med företag i projektet vilka drivs av kvinnor och utrikesfödda. 

Webbplats

www.almi.se/Kronoberg/, öppnas i nytt fönster 

Utveckla kompetensförsörjningen och en god och jämlik hälsa

Projektägare

Region Kronoberg

Projekttid

2018-01-01 till 2019-12-31

Budget

Medfinansiering Region Kronoberg: 1 110 500 kr
Totalbudget: 2 221 000 kr

Beskrivning

Projektet riktar sig främst till att kompetensutbilda lärare inom programmering i grundskolan. Det finns idag brister i lärarnas kompetens avseende programmering. De bristerna kan i förlängningen ge sämre förutsättningar för elevernas kunskapsutveckling. Aktörerna som kommer att samverka i projektet är Region Kronoberg, länets kommuner, Linnéuniversitetet, Tekniska museet och expertis från näringslivet. Tillsammans kommer de att ta ett samlat grepp för att stärka lärarens kompetens i hur undervisning i programmering kan ske i grundskolan. Syftet med projektet är att stärka lärarens direkta arbete kring programmering i klassrummet.

Projektägare

Region Kronoberg

Projekttid

2018-01-01 till 2019-12-31

Budget

Medfinansiering Region Kronoberg: 3 385 893 kr
Totalbudget: 7 125 159 kr

Beskrivning

Mot nya höjders Lab syftar till att stimulera ungas intresse för teknik, naturvetenskap och teknik med målet att fler söker tekniska utbildningar. Utmaningen projektet avser att bemöta är länets brist på kompetens inom tekniska områden och svårigheten att attrahera unga att söka tekniska utbildningar. Aktiviteterna består av terminsvisa utmaningar för grundskole- och gymnasieelever, workshops för lärare, skolledare och arbetsliv, out-reach för forskare på Linnéuniversitetet till medverkande skolklasser samt utställningar i samverkan med andra aktörer.

Webbplats

www.motnyahojder.com, öppnas i nytt fönster

Avslutade projekt

Projektägare

Markaryds kommun

Projekttid

2016-03-01 till 2017-10-31

Budget

Medfinansiering Region Kronoberg: 725 000 kr
Totalbudget: 1 450 000 kr

Beskrivning

Projektet syftar till att utveckla Markaryd som plats och destination. Grunden är det goda samarbete som sedan tidigare finns mellan kommunen och kommunens näringsliv. En del i projektets syfte är att öppna för att finansiellt starka aktörer ska kunna ge stöd till mindre aktörer. Detta i utbyte mot en attraktivare destination. c/o Markaryd ska bli den gemensamma plattformen för detta arbete. 

Webbplats

www.markaryd.se, öppnas i nytt fönster

Projektägare

Drivhuset

Projekttid

2017-03-01 till 2018-08-31

Budget

Medfinansiering Region Kronoberg: 269 705 kr
Totalbudget: 589 410 kr 

Beskrivning

Projektet syftar till att bidra till att lösa matchningsproblematiken samt bryta trenden att många studenter väljer att flytta ifrån regionen. Projektets huvudmål är att skapa en varaktig mötesplats där studenter från Linnéuniversitetet får möta och matchas med det regionala näringslivet. Detta genom att använda och vidareutveckla konceptet E-faktor. E-faktor innebär att Drivhuset samlar in uppdrag från företagen, näringslivet och andra arbetsgivare i regionen. För att sedan, via en audition, direkt matcha studenterna som ska anlitas av företagen.

Webbplats

www.drivhuset.se/vaxjo, öppnas i nytt fönster

Projektägare

ALMI Invest Småland & Öarna AB 

Projekttid

 2015-01-01 till 2018-12-31

Budget

Medfinansiering Region Kronoberg: 4 800 000 kr
Totalbudget: 120 000 000 kr

Beskrivning

Projektet syftar till att överbrygga gapet mellan behov och tillgång på kapital till företag i framförallt tidiga skeden. Projektet är en del av ett riskkapitalbolag som ALMI hanterar. Kapitalet ska satsas på företag som kan bidra till långsiktig tillväxt i omsättning och sysselsättning.

Webbplats

www.almi.se/Almi-Invest, öppnas i nytt fönster

Projektägare

Växjö DFF

Projekttid

2017-03-01 till 2017-09-30

Budget

Medfinansiering Region Kronoberg: 239 500 kr
Totalbudget:  479 000 kr

Beskrivning

Växjö DFF vill genom en förstudie ta fram ett ett väl förankrat förslag på upplägg för ett arbete med syfte att organisera, finansiera och etablera ett nationellt och regionalt damfotbollscentrum i regionen.  De utmaningar fotbollsföreningen ska ta sig an handlar bland annat om att få fler flickor att spela fotboll och att få talangerna att fortsätta efter ungdomsspel. Förstudien ska också grunda förutsättningar för Linnéuniversitetets idrottsvetenskap att skapa möjligheter för ett fotbollsuniversitet och att få fotbollen att bidra till ökad tillväxt genom samverkan med besöksnäringen i hela regionen.

Webbplats

www.svenskalag.se/vdff, öppnas i nytt fönster

Projektägare

Energikontor Sydost AB 

Projekttid

2017-10-01 till 2018-06-30

Budget

Medfinansiering Region Kronoberg: 272 131 kr
Totalbudget: 619 501 kr

Beskrivning

Projektets vision är att näringsliv, region, kommun och akademi ska samhandla för att skapa ett samlande innovationsstöd inom hållbar bioenergi. Projektet kommer genom en förstudie undersöka förutsättningar och möjligheter för ett sådant stöd. Förstudien antas även generera ett antal innovationsidéer som klustras till innovationsteman inom hållbar bioenergi. 

Webbplats

www.energikontorsydost.se/, öppnas i nytt fönster 

ERUF

Projektägare

Regionförbundet i Kalmar län

Projekttid

2017-04-01 till 2017-12-31

Budget

Medfinansiering Region Kronoberg: 100 000 kr
Totalbudget: 826137 kr

Beskrivning

Syftet med förstudien är att ta fram underlag kring förutsättningarna för investeringar i bredbandsinfrastrukturen. Arbetet sker i samverkan med smålandslänen. Underlaget kommer att bestå av kartläggning av den planerade utbyggnaden samt projektering av återstående utbyggnad av infrastruktur för bredband. Resultatet ska användas vid kommande insatser för utbyggnad av bredbandsinfrastrukturen i de aktuella länen.

Webbplats    

 www.rfkl.se, öppnas i nytt fönster

Projektägare

Regionförbundet i Kalmar län 

Projekttid

2016-01-01 till 2018-12-31

Budget

Medfinansiering Region Kronoberg: 2 850 000 kr
Totalbudget: 48 000 000 kr

Beskrivning

Projektets syfte är att skapa bättre förutsättningar för tillväxt i Glasriket. Projektet har en inriktning mot att stärka de berörda företagens konkurrenskraft bland annat genom att stödja framåtsyftande investeringar som bidrar till att höja förädlingsvärdet hos företagens befintliga produkter och även möjliggöra utveckling av nya produkter med högt förädlingsvärde; för att stärka de enskilda företagens konkurrenskraft på en nationell och internationell marknad.

Projektägare 

Länsstyrelsen Kronoberg

Projekttid: 

2015-11-01 till 2018-04-30

Budget

Medfinansiering Region Kronoberg: 255 000 kr
Totalbudget: 750 000 kr

Beskrivning

Projektets uppdrag är bland annat att ta fram nya arbetsmetoder för att påskynda och effektivisera saneringen av Glasrikets förorenade marker; skapa underlag för ett nationellt ansvar för Glasrikets arkiv och samlingar och finna arbetsmodeller för att säkerställa bl.a. bevarande, tillgängliggörande och forskning kring detta samt samarbeta med och stötta Glasriket AB:s insatser för destinationsutveckling.

Webbplats

www.glasrikeuppdraget.se, öppnas i nytt fönster 

Projektägare

Linnéuniversitetet 

Projekttid

2015-01-01 till 2018-03-31

Budget

Medfinansiering Region Kronoberg: 1 200 000 kr
Totalbudget: 16 568 472 kr

Beskrivning

Det övergripande syftet med LTC är att stärka de små och medelstora teknikföretagens konkurrenskraft och överlevnadsförmåga genom att tillgodose deras behov av kompetens och förnyelse/utveckling. Med en mera modern och innovativ produktion följer högre omsättning, ökad lönsamhet och nya arbetstillfällen vilket är till gagn för den regionala utvecklingen och samhället i stort. Projektets idé är att bygga samverkan genom att, med Linnéuniversitetet som katalysator och teknikföretagen som aktiv samverkanspartner, identifiera konkreta samverkansområden och projekt. LTC har etablerat fyra stycken lokalt förankrade tekniknoder i regionen som arbetar för projektet tillsammans med personal på Linnéuniversitetet. I Kronobergs län finns noder i Ljungby och Älmhult. 

Webbplats

www.lnu.se

Projektägare

Region Kronoberg

Projekttid

2016-01-01 till 2017-12-31

Budget

Medfinansiering Region Kronoberg: 1 543 696 kr
Totalbudget: 4 088 304 kr

Beskrivning

Projektets syfte är att öka och stimulera intresset för naturvetenskap, teknik och matematik. Ämnen som fler elever behöver välja i sina studier och yrken för att Kronobergs län ska kunna möta framtidens utmaningar med kompetensförsörjning. Målet på sikt är att fler ungdomar ska välja att studera teknikutbildningar. Mot nya höjder vill också hitta nya sätt för skola och näringsliv att mötas. Projektet arbetar även med kompetensutveckling inom digitala verktyg för deltagande lärare

Webbplats

www.motnyahojder.com, öppnas i nytt fönster

Projektägare

Region Kronoberg

Projekttid

2016-01-01 till 2017-09-30

Budget

Medfinansiering Region Kronoberg: 583 991 kr
Totalbudget: 11 907 000 kr

Beskrivning

Projektet är ett fortsättningsprojekt på ”Plug In”. Projektet syftar till att minska avhopp från gymnasiet. Arbetet sker i samarbete med SKL och vissa av kommunerna i Kronobergs län. Arbetet sker genom att utveckla i verkstäder ute i kommunerna.

Webbplats

www.pluginnovation.se/nyheter/region-kronoberg-gar-i-plug-20, öppnas i nytt fönster

Projektägare

Region Kronoberg 

Projekttid

2017-03-01 till 2018-10-31

Budget

Medfinansiering Region Kronoberg: 333 075 kr
Totalbudget: 1 110 251 kr

Beskrivning

Projektet avser att bemöta några av de rekommendationer kring ASF (arbetsintegrerande sociala företag) som lyfts i en föregående förstudie; behovet av kunskapsspridning till relevanta privata och offent-liga aktörer, behovet av kommunal policy för ASF i samtliga länets kommuner och behovet av en regional samverkansorganisation för befintliga ASF. Verksamheten bygger mycket på uppsökande verksamhet till relevanta aktörer för dialog och kunskapsspridning och till befintliga ASF för att stödja och driva processen för en gemensam regional organisation. 

 

Projektägare

Regionförbundet i Kalmar län

Projekttid

2015-01-01 till 2017-12-31

Budget

Medfinansiering Region Kronoberg: 3 642 431 kr
Totalbudget: 12 405 563 kr

Beskrivning

Projektet skall stärka förutsättningarna för näringslivet i Kronoberg och Kalmar län att göra affärer i Kina. Utöver detta skall projektet ge Linnéuniversitetet en bättre förankring i Kina, främst för studentrekrytering men även som en kontaktyta med svenskt och kinesiskt näringsliv i Kina. 

Webbplats

www.rfkl.se/sv/Verksamheter/Internationellt/Smalands-Shanghaikontor/, öppnas i nytt fönster 

Projektägare

Coompanion 

Projekttid

2016-01-01 till 2018-12-31

Budget

Medfinansiering Region Kronoberg: 704 550 kr
Totalbudget: 3 101 636 kr

Beskrivning

Projektet syftar till att utveckla företag som drivs av företagare med utländsk bakgrund. Projektet kommer att pågå under tre år och har som ambition att utveckla totalt 30 företag. Detta genom att erbjuda nätverk och stöd inom administration, IT och marknadsföring.

Webbplats

www.kronoberg.coompanion.se, öppnas i nytt fönster

EU-flagga med undertexten Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområdenProjektägare

Region Kronoberg

Projekttid

2016-08-01 till  2018-03-31

Budget

Medfinansiering Region Kronoberg: 300 105 kr
Totalbudget:  1 000 351 kr

Beskrivning

Tillgång till service har stor betydelse för möjligheten att skapa miljöer där det är attraktivt att bo, arbeta och driva företag. För Kronobergs attraktivitet som helhet är tillgången till kommersiell, och offentlig service på landet och i staden av stor betydelse. Att upprätthålla en god offentlig och privat service och en ändamålsenlig infrastruktur i ett glest län som Kronoberg ställer emellertid höga krav på planering och insatser. Projektets syfte är att uppnå en flernivåsamverkan och delaktighet för en fungerande servicestruktur på landsbygden. Inom projektet ska samverkan ske mellan regionen, kommuner, andra aktörer, program, och andra strategiskt förekommande insatser på regional nivå ska förbättras – inledningsvis genom nulägesanalyser av intressenter och servicestruktur.

Webbplats 

blogg.regionkronoberg.se/service, öppnas i nytt fönster

Projektägare

GoTech

Projekttid

2016-01-01 till 2017-09-30

Budget

Medfinansiering Region Kronoberg: 250 567 kr
Totalbudget: 551 134 kr

Beskrivning

Projektet går ut på att höja statusen och kvalitén på tekniskt inriktade utbildningar. Målet med insatserna är att få fler ungdomar att välja tekniska utbildningar, och därmed säkra kompetensförsörjningen inom tekniksektorn. 

Webbplats

www.gotech.nu/teknikcollege, öppnas i nytt fönster

Projektägare

Linnéuniversitetet

Projekttid

2017-01-01 till 2018-12-31

Budget

Medfinansiering Region Kronoberg: 550 012 kr
Totalbudget: 1 706 337 kr

Beskrivning

Syftet med projektet är att tillvarata internationella akademiker (internationella studenter och doktorander samt nyanlända akademiker) som resurser för Linnéregionen genom att utveckla och testa metoder och modeller för att främja kunskap och motivation, matchning genom kontaktskapande och relationsbyggande. Projektets huvudmål är att arbetsgivare i Linnéregionen och de internationella akademikerna ska ges möjligheten att mötas med syfte att ta till vara och hitta rätt kompetens respektive skapa sig en karriär i Linnéregionen

Webbplats

www.lnu.se, öppnas i nytt fönster

Projektägare

Regionförbundet i Kalmar län

Projekttid

2015-01-01 till 2017-12-31

Budget

Medfinansiering Region Kronoberg: 3 300 000 kr
Totalbudget: 11 900 000 kr

Beskrivning

I projektet samarbetar de tre smålandsregionerna för att stärka regionens ställning som en konkurrenskraftig träregion. Detta sker genom coachning och utbildningar av befintliga träföretag, rekrytering av studenter till utbildningar med inriktning mot trä och marknadsföring gentemot olika europamarknader.

Webbplats

www.traregionsmaland.se, öppnas i nytt fönster

Projektägare

ALMI Kronoberg 

Projekttid

2015-01-01 till 2017-12-31

Budget

Medfinansiering Region Kronoberg: 1 500 000 kr
Totalbudget: 12 840 002 kr

Beskrivning

Projektet syftar till att utveckla företag med hög tillväxtpotential. En viktig del av projektet är därför att identifiera potentiella företag som tillhör målgruppen. Företagen erbjuds sedan skräddarsydda insatser för att de ska kunna ta nästa kliv i utvecklingen. Insatserna kan handla om allt från coachning till stöd
från specialister inom ett visst område.

Webbplats

www.almi.se/Kronoberg/, öppnas i nytt fönster 

Senast uppdaterad: 15 juni 2018