Regionala utvecklingsstrategin - Gröna Kronoberg

Under 2018- till juni 2019 aktualiserar Region Kronoberg den regionala utvecklingsstrategin – Gröna Kronoberg. Strategin är ett paraplydokument för regional utveckling med fokus på regionalt tillväxtarbete. Den beskriver hur det ska vara att leva i Kronoberg 2025. Med en gemensam regional utvecklingsstrategi kan alla aktörer få information om utvecklingen i Kronobergs län och vad vi behöver påverka och samhandla om.

Remissutgåvan av den regionala utvecklingsstrategin har arbetats fram i enlighet med förordningen om regionalt tillväxtarbete (2017:583). Underlaget bygger främst på tidigare strategi, nulägesanalys, nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020, reviderad OECD-rapport samt samtal som vi har haft med externa chefsnätverk och andra forum under våren och hösten 2018.

Efter beslut i Regionala utvecklingsnämnden, Region Kronoberg finns det nu möjlighet att lämna remissvar på aktualiserad Gröna Kronoberg. Region Kronoberg välkomnar särskilt remissyttranden från Regionala utvecklingsstrategins intressenter: kommuner i Kronobergs län, det civila samhället, näringslivet och myndigheter.

Efter remissbehandling kommer beslut om Gröna Kronoberg fattas av Regionfullmäktige i juni 2019. Inkomna remissyttranden tillgängliggörs på:

http://www.regionkronoberg.se/gronakronoberg/utvecklingsstrategi/aktualisering/

Du hittar underlaget för Regional utvecklingsstrategi – Gröna Kronoberg och följebrev där det tydliggörs vad som har ändrats och inte ändrats längst ned på den här sidan under rubriken "Relaterade länkar". 

Vi önskar främst få synpunkter på följande:

De delar i Gröna Kronoberg där de stora förändringarna har skett dvs. Indikatorer och påverkansfaktorer samt insatsområdena och dess punkter. Är de relevanta? Bidrar de till Kronobergs utveckling? Är det något som behöver förstärkas/förtydligas?

Remissyttrande kan lämnas till och med 16 april.

Antingen svarar du i webbformulär nedan vilket är önskvärt alternativt skickar ni era remissvar med e-post till: Det här är en e-postadress i wordformat. Märk remissvaret med diarienummer 19RGK274

19RGK274 – Regional utvecklingsstrategi

Frågor besvaras av

Cecilia Birgersson

Verksamhetsutvecklare

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 85

Senast uppdaterad: 7 februari 2019