Bilden saknar en alternativtext.

Rapporter

I rapporterna nedan kan du läsa om länets utveckling i relation till andra län och hur de olika kommunerna i länet utvecklas.

Rapporterna ska ge en ingående bild över länets utveckling. Några av rapporterna har ett generellt anslag och andra behandlar ett mer specifikt sakområde.

Analys och uppföljning av Gröna Kronoberg 2025

Rapporten har tagits fram som ett underlag till revideringen av den regionala utvecklingsstrategin Gröna Kronoberg 2025. Syftet med rapporten är att ge en nulägesbild av länets utvecklingsförutsättningar och att sätta dem i ett teoretiskt sammanhang. Rapporten kommer att uppdateras en gång om året.

Nulägesanalys Kronobergs län 2018 – Underlag till aktualiseringen av den regionala utvecklingsstrategin, öppnas i nytt fönster

Rapporten är en uppföljning av 2018 års arbete med den regionala utvecklingsstrategin. Den innehåller dels en genomgång av vilka insatser som har genomförts, dels olika beskrivningar av hur målutvecklingen ser ut. Avslutningsvis följer en analys av förutsättningarna för utvecklingsarbetet under perioden 2019-2021.

Uppföljning av det regionala utvecklingsarbetet i Kronobergs län 2018, pdf, öppnas i nytt fönster

Rapporten är en uppföljning av 2017 års arbete med den regionala utvecklingsstrategin. Den innehåller dels en genomgång av vilka insatser som har genomförts, dels olika beskrivningar av hur målutvecklingen ser ut.

Uppföljning av det regionala utvecklingsarbetet i Kronobergs län 2017, öppnas i nytt fönster

Rapporten är en uppföljning av 2016 års arbete med den regionala utvecklingsstrategin. Den innehåller dels en genomgång av vilka insatser som har genomförts, dels olika beskrivningar av hur målutvecklingen ser ut.

Uppföljning av det regionala utvecklingsarbetet i Kronobergs län 2016, öppnas i nytt fönster

Rapporten är en uppföljning av 2015 års arbete med den regionala utvecklingsstrategin. Den innehåller dels en genomgång av vilka insatser som har genomförts, dels olika beskrivningar av hur målutvecklingen ser ut.

Uppföljning av det regionala utvecklingsarbetet i Kronobergs län 2015, öppnas i nytt fönster

Rapporten avhandlar på ett övergripande plan länets förutsättningar och utveckling inom bland annat demografi, arbetsmarknad och näringsliv. Publicerad 2014-11-01.

Nulägesanalys till regional utvecklingsstrategi 2014-2020, pdf (2,15 MB), öppnas i nytt fönster

Övergripande rapporter

En socioekonomisk analys över Småland och Öarna (Kronoberg, Kalmar, Jönköping samt Gotland). Komparativ jämförelse mellan länen och riket. Publicerad 2013-09-01.

Socioekonomisk analys över Småland och öarna, pdf (2,26 MB), öppnas i nytt fönster

Underlagsanalys till Småland och Öarnas ESF-program för tidsperioden 2014-2020. Publicerad 2014-11-01.

Socioekonomisk analys Småland och öarna 2014-2020, pdf (2,15 MB), öppnas i nytt fönster

Projektrapport 2017

Uppföljning av ett urval 1:1-finansierade projekt avslutade 2017; med fokus på samlad uppföljning och då på 8 projekt som uppbar medfinansiering via 1:1-anslaget. 

Projektrapport 2017

Fördjupningsrapporter

Det framtida regionala tillväxtarbetet

Regeringen erbjöd Region Kronoberg att våren 2019 till Näringsdepartementet inkomma med en redovisning av analys och identifierade prioriteringar avseende det framtida regionala tillväxtarbetet i Kronobergs län. 

Redovisning, pdf, öppnas i nytt fönster

Befolkningsutvecklingen i Kronobergs län 2018 och befolkningsprognos för perioden 2019-2033

Rapporten beskriver befolkningsutvecklingen i Kronobergs län och de komponenter som förklarar utvecklingen. Förutom en beskrivning av den historiska utvecklingen så presenterar rapporten Region Kronobergs befolkningsprognos för perioden 2019-2033.

Befolkningsutvecklingen i Kronobergs län 2018 och prognos, pdf, öppnas i nytt fönster

Befolkningsutvecklingen i Kronobergs län 2017 och prognos för 2018-2032

Rapporten avhandlar på ett övergripande sätt befolkningsutvecklingen, och komponenterna bakom den, i Kronobergs län under det senaste året. Innehåller även en befolkningsprognos för åren 2018-2032.

Befolkningsutvecklingen i Kronobergs län 2017 och prognos, pdf, öppnas i nytt fönster

Befolkningsutvecklingen i Kronobergs län 2016

Rapporten avhandlar på ett övergripande sätt befolkningsutvecklingen, och komponenterna bakom den, i Kronobergs län under det senaste året.

Befolkningsutvecklingen i Kronobergs län 2016, pdf, öppnas i nytt fönster

Befolkningsutvecklingen i Kronobergs län 2015

Rapporten avhandlar på ett övergripande sätt befolkningsutvecklingen, och komponenterna bakom den, i Kronobergs län under det senaste året.

Befolkningsutvecklingen i Kronobergs län 2015, pdf, öppnas i nytt fönster

Befolkningsutvecklingen i Kronobergs län 2014

En fördjupande analys om befolkningsutvecklingen i Kronobergs län. I rapporten beskrivs länets befolkningsutveckling över tid, hur den kan förklaras och vilka orter som växer. I rapporten finns även ett kortare teoriavsnitt med om vilka drivkrafter som kan förklara den demografiska utvecklingen. Pubicerad 2014-04-16.

Kronobergs läns befolkningsutveckling 2014, pdf (1,73 MB), öppnas i nytt fönster

Sysselsättningen i Kronobergs län 2017

Rapporten avhandlar på ett övergripande sätt sysselsättningsutvecklingen i länet under 2017. Rapporten baseras på den senaste RAMS-statistiken från SCB.

Sysselsättningen i Kronobergs län 2017, pdf, öppnas i nytt fönster

Sysselsättningen i Kronobergs län 2016

Rapporten avhandlar på ett övergripande sätt sysselsättningsutvecklingen i länet under 2016. Rapporten baseras på den senaste RAMS-statistiken från SCB. Årets rapport innehåller ett fördjupningstema om arbetsmarknadens utveckling efter finanskrisen.

Sysselsättningen i Kronobergs län 2016, pdf, öppnas i nytt fönster

Sysselsättningen i Kronobergs län 2015

Rapporten avhandlar på ett övergripande sätt sysselsättningsutvecklingen i länet under 2015. Rapporten baseras på den senaste RAMS-statistiken från SCB.

Sysselsättningen i Kronobergs län 2015, pdf, öppnas i nytt fönster

Nulägesanalys av kompetensförsörjningen i Kronobergs läns kommuner

I presentationerna återges en övergripande nulägesbild av hur kompetensförsörjningen ser ut i länets kommuner. Rapporterna består av tre delar:

  1. jämförelser med de andra kommunerna i länet
  2. bild av den nuvarande kompetensförsörjningen i kommunen
  3. efterfrågan på olika yrken och utbildningar

Nulägesbild Alvesta, pdf, öppnas i nytt fönster

Nulägesbild Lessebo, pdf, öppnas i nytt fönster

Nulägesbild Ljungby, pdf, öppnas i nytt fönster

Nulägesbild Markaryd, pdf, öppnas i nytt fönster

Nulägesbild Tingsryd, pdf, öppnas i nytt fönster

Nulägesbild Uppvidinge, pdf, öppnas i nytt fönster

Nulägesbild Växjö, pdf, öppnas i nytt fönster

Nulägesbild Älmhult, pdf, öppnas i nytt fönster

Kompetensförsörjning 2015

Rapporten innehåller en nulägesanalys av arbetsmarknaden i Kronobergs län samt en framskrivning av framtida kompetensbehov utifrån utbildningsinriktning. Publicerad 2015-06-01.

Kompetensförsörjning Kronobergs län, pdf (1,2 MB), öppnas i nytt fönster

Kompetensförsörjning 2018

Årligen släpper Region Kronoberg en statistikrapport om kompetensförsörjningen i Kronobergs län. I dialog med sakkunniga och branschrepresentanter har Region Kronoberg gjort en uppdaterad nulägesbild av hur den regionala arbetsmarknaden ser ut inom olika utbildningsområden och vilka kompetenser som efterfrågas inom de närmaste åren.

Kompetensutvecklingen i Kronobergs län 2018, pdf, öppnas i nytt fönster

Kompetensförsörjning 2019

Årligen släpper Region Kronoberg en statistikrapport om kompetensförsörjningen i Kronobergs län. I dialog med sakkunniga och branschrepresentanter har Region Kronoberg gjort en uppdaterad nulägesbild av hur den regionala arbetsmarknaden ser ut inom olika utbildningsområden och vilka kompetenser som efterfrågas inom de närmaste åren.

Kompetensutvecklingen i Kronobergs län 2019, pdf, öppnas i nytt fönster

Ungas etablering på arbetsmarknaden

Ungas etablering på arbetsmarknaden, pdf, öppnas i nytt fönster

Underlag till Myndigheten för yrkeshögskolan och berörda aktörer 2016

Rapporten är ett underlag till Myndigheten för yrkeshögskolan som beslutar om yrkeshögskoleutbildningen. Rapporten innehåller statistik och analys om kompetensbehovet inom olika branscher i Kronobergs län.

Underlag till Myndigheten för yrkeshögskolan 2016 och berörda aktörer, pdf, öppnas i nytt fönster

Ortsutveckling i Kronobergs län

I rapporten studeras hur orterna i Kronobergs län utvecklats och vilka funktionella regioner det finns inom regionen. Rapporten innehåller även flera fördjupande nedslag om demografisk struktur i orterna, utvecklingen av pendling mellan olika orter osv.

Ortsutveckling i Kronobergs län, pdf, öppnas i nytt fönster

Jämställdhet och jämlikhet i Kronobergs transportplanering

Rapporten beskriver vad ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i transportplaneringen i Kronoberg innebär, samt vilka faktorer som är viktiga att beakta då konsekvensbedömningar utifrån jämställdhet och jämlikhet ska göras.

Mer information och länk till rapport, webbsida, öppnas i nytt fönster

Energibalans 2015 Kronobergs län

Energibalansen innehåller uppgifter om länets tillförsel, omvandling och användning av energi. Energibalansen för länet som helhet och respektive kommun har sammanställts och presenteras i form av Sankey-diagram. Vidare har statistik för utsläpp av klimatpåverkande gaser sammanställts. Statistiken över energibalansen och utsläppsnivåer har sedan jämförts med regionens uppsatta miljömål.

Energibalans 2015 för Kronobergs län, pdf, öppnas i nytt fönster

Underlag till Trafikförsörjningsprogrammet

Rapporten innehåller flera kartbilder med statistik (GIS-bilder) som visar på befintliga strukturer i Kronobergs län vad gäller bland annat demografi och ortsstruktur. Publicerad 2014-12-01.

Underlag till trafikförsörjningsprogrammet för Kronobergs län, pdf (19,6 MB), öppnas i nytt fönster

Folkhälsorapport: Hälsa på lika villkor 2014

Rapporten ger en beskrivning av hälsa, levnadsvanor och livsvillkor för den vuxna befolkningen, 16-84 år, i Kronobergs län. Dels beskrivs hälsoläget
utifrån ålder, kön och utbildningsnivå, dels beskrivs hälsoutvecklingen i länet över tid.

Hälsa på lika villkor. Folkhälsoenkät genomförd 2014 i Kronobergs län, öppnas i nytt fönster

Folkhälsorapport: Barns och ungdomars hälsa och levnadsvanor 2018

Rapporten ger en beskrivning av hälsoutvecklingen bland länets barn och unga. Eleverna i åk 5, åk och gy åk 2 har svarat på frågor kring hälsa, levnadsvanor, skola och sociala relationer. Detta är den sjätte uppföljande rapporten.

Rapport: Barns och ungdomars hälsa och levnadsvanor i Kronobergs län 2018, pdf, öppnas i nytt fönster

Resultat på kommunnivå 

Folkhälsorapport: Tillitens villkor

I rapporten ges en fördjupad bild av ungas tillit till vuxna. Studien bygger på fokusgruppsinterjuver med gymnasieungdomar i länet och syftar till att ge ett bidrag till kunskapen om ungas tillit.

Tillitens villkor - ungas röster om tillit och hur den kan stärkas i Kronobergs län

Nulägesanalys av jämställd regionalt tillväxt i Kronobergs län 2016

Rapporten är ett underlag till programmet "Jämställd regionalt tillväxt" för perioden 2016-2018. Rapporten innehåller statistik och analys om Kronobergs län utifrån ett genusperspektiv. Den är indelad efter den regionala utvecklingsstrategins fyra olika målområden.

Nulägesanalys av jämställd regionalt tillväxt i Kronobergs län 2016, pdf, öppnas i nytt fönster

Bilder av länets utveckling 2012

Omfattande rapport som följer upp södra Smålands utveckling under de senaste åren vad gäller demografi, näringsliv, arbetsmarknad med mera. Rapporten inkluderar även kommunal nivå. Publicerad 2013-01-01.

Bilder av länets utveckling 2012, pdf (6,38 MB), öppnas i nytt fönster

Länsstyrelsen i Kronobergs län och Region Kronoberg arbetar för en energiomställning i samhället, vilket innebär en effektivare energianvändning samt minskade växthusgasutsläpp. För att följa upp de regionala klimatmålen behöver utvecklingen inom området följas kontinuerligt. Detta gör länsstyrelsen och Region Kronoberg genom en energibalans som kartlägger energiflödena i länet. Energibalansen besvarar bland annat frågor som: Vilken och hur mycket energi förbrukas i regionen? Var används den? Hur mycket el och fjärrvärme produceras regionalt? Hur mycket el tillförs utifrån? Hur mycket bensin och diesel används? Hur stora blir koldioxidutsläppen?


Rapporten baseras på data från 2016, då det vid framtagandet var den senaste kända statistiken. Energibalansen visar att Kronoberg till största del importerar el och att produktionen i länet i huvudsak kommer från vattenkraft i Markaryds kommun och el från kraftvärmeproduktion i Växjö och Ljungby. En mindre del kommer från installerad vindkraft och mycket lite från solenergi. Sedan förra energibalansen har produktionen av biogas ökat kraftigt i länet tack vare en ny rötningsanläggning i Alvesta. Det finns god kapacitet i länet att röta mer och utöka produktionen av biogas. För att nå merparten av våra klimat- och miljömål krävs en omställning av transportsektorn och ökad produktion av förnybar energi i länet.

Energibalansen, pdf, öppnas i nytt fönster

Robin Rikardsson

Utredare

Analys och uppföljning

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 84

Senast uppdaterad: 25 februari 2019