Bilden saknar en alternativtext.

Nytt akutsjukhus i Växjö

Vid regionfullmäktige den 29 maj fattade en enig politik ett inriktningsbeslut att investera i ett nytt akutsjukhus i Växjö strax utanför stadskärnan, i stadsdelen Räppe. Planeringsarbetet inleds omgående och det nya sjukhuset beräknas stå klart år 2027.

Det nuvarande sjukhuset har funnits i Växjö sedan 1879 och har byggts om- och till i flera omgångar. Eftersom möjligheterna är starkt begränsade att fortsätta anpassa nuvarande sjukhus för framtiden och då konsekvenserna skulle bli påtagliga för både patienter, medarbetare och regionens ekonomi, vill Region Kronoberg istället bygga ett helt nytt sjukhus.

En del i något större

En bärande del i Region Kronobergs utvecklingsstrategi för hälso- och sjukvården, och även i utvecklingen nationellt, handlar om att stärka den nära vården – att mer sjukvård ska erbjudas utanför sjukhusen, till exempel på vårdcentraler och i hemmiljö. Detta blir en viktig förutsättning som påverkar utformningen av ett nytt sjukhus.

Tomt i Räppe

Den tomt som är aktuellt för det nya sjukhuset ligger i stadsdelen Räppe i västra delen av Växjö tätort. Viktiga kriterier för valet av tomt har varit: att kunna tillgå mellan 12 och 15 hektar mark, ha närhet till stora vägar och till spårbunden trafik samt att kunna påbörja byggarbete inom tre till fyra år.

Så fortsätter arbetet 

Just nu pågår en fördjupad analys av vårdbehovet. Nästa steg innebär att tydliggöra målbilden - det vill säga vad utvecklingen till den nära vården innebär för hälso- och sjukvården i stort och för det nya sjukhuset. Därefter inleds arbetet med att konkretisera vad det nya sjukhuset ska erbjuda och att designa vårdflöden och byggnad för att patientens väg genom vården kan bli så bra som möjligt.

Planering pågår också för markarbeten och infrastruktursatsningar. Det första spadtaget är tänkt att ske i januari 2023 och sjukhuset skulle kunna stå klart år 2027.

Klicka på bilden föratt se i större format.

I och med beslutet att bygga ett nytt sjukhus stoppas tidigare byggplaner för nuvarande sjukhus i Växjö. Istället görs en prioritering av vilka insatser som krävs fram tills att ett nytt sjukhus kan finnas på plats.

Nyheter

Konsultföretaget Sirona ska stötta arbetet kring nära vård och nya sjukhuset

10 mars 2020

Konsultföretaget Sirona får uppdraget att stötta Region Kronobergs fortsatta utvecklingsresa mot den nära vården och ett nytt akutsjukhus i Växjö. Sirona har genomfört en första övergripande kartläggn...

Nytt akutsjukhus Växjö – nuläget

14 februari 2020

Projektkontoret är igång, även om alla delar i projektorganisationen inte är bemannade fullt ut. Mycket handlar i nuläget om att strukturera och planera det fortsatta arbetet.

Workshop med sjukhuschefer om Växjös nya sjukhus

24 januari 2020

Den 16 januari samlades chefer i sjukhusvården och en del stödfunktioner för att prata framtidens sjukhusvård och det nya sjukhuset. Dagen gav flera insikter och perspektiv som är värdefulla i det for...

Entreprenadupplägg för det nya sjukhuset är klart

10 december 2019

Regionstyrelsen beslutade den 10 december 2019 att genomföra Växjös nya akutsjukhus som en totalentreprenad och att samverkan mellan Region Kronoberg och upphandlad byggentreprenör ska ske enligt part...

Kontakt

Jessika Andersen

Planeringschef

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0709-84 45 83

Senast uppdaterad: 2 mars 2020