Bilden saknar en alternativtext.

Nytt akutsjukhus i Växjö

Vid regionfullmäktige den 29 maj fattade en enig politik ett inriktningsbeslut att investera i ett nytt akutsjukhus i Växjö strax utanför stadskärnan, i stadsdelen Räppe. Planeringsarbetet inleds omgående och det nya sjukhuset beräknas stå klart år 2027.

Det nuvarande sjukhuset har funnits i Växjö sedan 1879 och har byggts om- och till i flera omgångar. Eftersom möjligheterna är starkt begränsade att fortsätta anpassa nuvarande sjukhus för framtiden och då konsekvenserna skulle bli påtagliga för både patienter, medarbetare och regionens ekonomi, vill Region Kronoberg istället bygga ett helt nytt sjukhus.

En del i något större

En bärande del i Region Kronobergs utvecklingsstrategi för hälso- och sjukvården, och även i utvecklingen nationellt, handlar om att stärka den nära vården – att mer sjukvård ska erbjudas utanför sjukhusen, till exempel på vårdcentraler och i hemmiljö. Detta blir en viktig förutsättning som påverkar utformningen av ett nytt sjukhus.

Tomt i Räppe

Den tomt som är aktuellt för det nya sjukhuset ligger i stadsdelen Räppe i västra delen av Växjö tätort. Viktiga kriterier för valet av tomt har varit: att kunna tillgå mellan 12 och 15 hektar mark, ha närhet till stora vägar och till spårbunden trafik samt att kunna påbörja byggarbete inom tre till fyra år.

Så fortsätter arbetet 

Just nu pågår arbetet med att resurssätta projektorganisationen. Parallellt är planeringsarbetet igång. I det första steget gör vi en fördjupad analys av vårdbehovet. Nästa steg blir sedan att tydliggöra målbilden - det vill säga vad utvecklingen till den nära vården innebär för hälso- och sjukvården i stort och för det nya sjukhuset. Därefter inleds arbetet med att konkretisera vad det nya sjukhuset ska erbjuda och att designa vårdflöden och byggnad för att patientens väg genom vården kan bli så bra som möjligt.

Planering pågår också för markarbeten och infrastruktursatsningar. Det första spadtaget är tänkt att ske i januari 2023 och sjukhuset skulle kunna stå klart år 2027.

I och med beslutet att bygga ett nytt sjukhus stoppas tidigare byggplaner för nuvarande sjukhus i Växjö. Istället görs en prioritering av vilka insatser som krävs fram tills att ett nytt sjukhus kan finnas på plats.

Kontakt

Jessika Andersen

Planeringschef

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0709-84 45 83

Senast uppdaterad: 22 november 2019