Byggnad och mark

Just nu kartlägger vi markens förutsättningar och genomför olika utredningar som kommer att påverka utformningen av sjukhusbyggnaden. Här kan du ta del av var vi befinner oss i arbetet så här långt.

Markförutsättningar

Just nu genomförs bland annat en ytprövning för att se vad tomten tål. Växjö kommun har genomfört en övervämningsanalys som visar att det inte finns någon risk för översvämning där vi placerar själva sjukhuset. 

Ta del av bilder som beskriver tomt och grönytor (pdf)

Placering av sjukhuset

Vi har börjar att skissa på möjliga sätt att placera en sjukhuskropp på tomten. Nedan kan du ta del av tre olika skisser som alla utgår från tomtens förutsättningar och visar:

  • Sammantagen byggnadsvolym: max 105 000 kvm (inklusive huvudkorridorer, hiss och trapphus, källare och teknikytor)
  • 30 procents tillbyggnadsmöjlighet  

Alla skisser visar en helikopterplatta på högsta delen av byggnaden. Detta innebär inte att något beslut är fattat i frågan. Skisserna visar endast en tänkbar placering om det bli aktuellt.   

Ingen av skisserna redovisar en ambulansbyggnad. Detta beror inte heller på något ställningstagande. Anledningen är att placeringen av en eventuell ambulansbyggnad är beroende av akutmottagning, tillbyggnadsmöjligheter och trafiklösningar.

Vi är i ett tidigt skede. Skisserna ska ses som testar av olika byggnadsvolymer på tomten, snarare är byggnader. Skisserna kommer att bearbetas och förändras i kommande skeden i projektet, då även bygganden gestaltas. 

Denna skiss visar en huvudentré som skär genom huskroppen i öst/västlig riktning med ingångar i öster, väster och åt norr. Huvudentrén vänder sig mot vattnet för att besökare ska mötas av de fina naturupplevelserna både då de kommer till sjukhuset och då de lämnar byggnaden.

Mellan de olika byggnadsdelarna placeras gårdar som ger stora möjligheter att klara dagsljuskraven för alla byggnadsdelar. Byggnaderna får olika breddmått, stommar med mera beroende på vad byggnaderna ska innehålla. 

Tillbyggnadsmöjligheter

I denna skiss finns tillbyggnadsmöjligheter i norr, åt söder och åt öster. För att undvika större ingrepp åt den västra sidan där huvudentrén är, finns det inte någon tillbyggnadsmöjlighet åt detta håll. 

Denna skiss har en huvudentré som skär genom huskroppen i öst/västlig riktning. Mellan de olika byggnadsdelarna placeras gårdar som ger stora möjligheter att klara dagsljuskraven för alla byggnadsdelar. Byggnaderna får olika breddmått, stommar med mera beroende på vad byggnaderna ska innehålla. 

Tillbyggnadsmöjligheter
Denna skiss visar tillbyggnader åt alla väderstreck.

Skiss C har huvudentré mot söder. Byggnadskroppen placeras så nära vattnet som möjligt för att skapa närhet till naturen, samt för att skapa trafikytor och tillbyggnadsmöjligheter mellan sjukhusbyggnaden och riksväg 23 i öster.

Mellan de olika byggnadsdelarna placeras gårdar som ger stora möjligheter att klara dagsljuskraven för alla byggnadsdelar. Byggnaderna får olika breddmått, stommar med mera beroende på vad byggnaderna ska innehålla. 

Tillbyggnadsmöjligheter
Byggnadskroppen placeras så långt mot söder som möjligt för att skapa bra lösningar för angöringstrafik och parkering. Detta innebär att större tillbyggnader kan ske mot norr. Byggnader mot öster kan byggas till, dels åt öster men även åt söder och norr. I detta förslag har sjukhuskroppen placerats så nära vattnet som möjligt, därför är inga tillbyggnader möjliga åt det hållet.

Senast uppdaterad: 26 maj 2020