Nuläget

Här kan du följa nuläget i arbetet runt det nya sjukhuset, som genomförs i de fyra faserna: analys, målbild, design och byggnation. Just nu befinner vi oss i analysfasen.

Analys av vårdbehov, steg ett

Parallellt med att projektorganisationen riggas har vi inlett analysfasen som innebär en fördjupad analys av det totala vårdbehovet. Arbetet leds av hälso- och sjukvårdens ledning och genomförs med stöd av konsultföretaget Sirona. 

Första stegen i denna fas innebär att samla in lokal och nationell fakta för att kartlägga nuvarande vårdbehov för olika vårdnivåer: primärvård, slutenvård och öppen specialistvård. Konkret innebär det att vi analyserar vårdkonsumtionen genom att till exempel titta på vårdtider och antal vårdtillfällen/besök. 

Nulägesbilden beräknas vara klar i månadsskiftet oktober/november. Därefter fortsätter arbetet med att analysera framtida behov. 

Resultatet kommer, tillsammans med inriktningen i utvecklingsstrategin Närmare kronobergaren, att vara viktig input i nästa fas när vi tar fram en gemensam målbild för den nära vården i Kronoberg och det nya akutsjukhuset.

Senast uppdaterad: 7 oktober 2019