Nuläget

Här kan du följa nuläget i arbetet runt det nya sjukhuset, som genomförs i fem faser: analys, målbild, design och bygga och driftsätta. Just nu befinner vi oss i analysfasen.

2019-11-21

Första kartläggning av vårdbehovet är klar

Parallellt med att projektorganisationen riggas har vi inlett analysfasen som innebär en fördjupad analys av det totala vårdbehovet.

Som första steg har vi kartlagt nuvarande och framtida vårdbehov för primärvård, heldygnsvård och öppen specialistvård. Analysen, som bygger på fakta för tidsperioden 2009 till 2018 och en prognos fram till år 2033, är nu klar och resultatet visar att behovet av öppenvård ökar medan behovet av heldygnsvård minskar.

 2009-2018Prognos 2033

Antalet vårddagar

- 25% - 27%

Besök dagsjukvård

+ 53% + 92%

Besök övrig mottagning

+ 24% + 38%

Besök primärvård

+ 2% + 1.5%

 

Steg två: fördjupad analys

Nästa steg innebär att förtydliga bilden genom fördjupade analyser av:

  • prognos av vårdbehovet per diagnosområde/specialitet
  • utveckling av produktivitet inom vården
  • struktur för framtida vårdnivåer och flöden

Resultatet kommer, tillsammans med inriktningen i utvecklingsstrategin Närmare kronobergaren, att vara viktig input i nästa fas när vi tar fram en gemensam målbild för den nära vården i Kronoberg och det nya akutsjukhuset.

Just nu inleder vi en upphandlingsprocess för att sedan genomföra det fortsatta analys- och utvecklingsarbetet i samarbete med en konsult.

Senast uppdaterad: 22 november 2019