Närmare kronobergaren - hälso- & sjukvårdens utvecklingsstrategi

Ett förändrat sjukdomspanorama, nya digitala möjligheter, tydligare patientsamverkan och rätt använd kompetens. Detta är några exempel på utmaningar och möjligheter som väntar oss i framtiden.

En strategi för framtiden

Vid regionfullmäktige den 8 november 2017 togs beslut om utvecklingsstrategin för hälso- och sjukvården, som tar sikte på år 2027. Strategin utgår från kronobergarnas behov och kommer att vara grunden i den långsiktiga utvecklingen av hälso- och sjukvården i Region Kronoberg. 

Varför?

För att kunna bedriva en fortsatt god vård för länets invånare!

Utvecklingsstrategin tydliggör hälso- och sjukvårdens övergripande målbild och viktigaste utvecklingsområden. Strategin ska vägleda oss i de beslut vi fattar – i prioriteringar och satsningar med sikte på framtiden.

Utvecklingsstrategin Närmare kronobergaren (pdf, öppnas i nytt fönster)

Bildspel om strategin 

Här finns ett bildspel som beskriver grunderna i hälso- och sjukvårdens utvecklingsstrategi.

Närmare kronobergaren, ppt, öppnas i nytt fönster

Målbild Närmare kronobergaren, ppt, öppnas i nytt fönster

God och nära vård - vi bygger den tillsammans

Emma Spak är ST-läkare i Västra Götandalandsregionen och samordnare för nära vård på Sveriges kommuner och landsting. På Regiondagarna 2019 föreläste hon om god och nära vård. Hälso- och sjukvårdens utmaningar och möjligheter i framtiden.  

Föreläsning med Emma Spak, öppnas i nytt fönster

Stöd i genomförandet av strategin

Hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp är styrgrupp för utvecklingsstrategin. Utöver dem finns en processorganisation som håller ihop helheten runt strategin och som kan vara en resurs för verksamheterna i genomförandet. 

Processledning

Ingeborg Franzén, utvecklingsdirektör
Solveig Svensson, verksamhetschef
Tony Andersson, verksamhetsutvecklare
Sara Maripuu, utredare
Mathina Mölstad, kommunikationsstrateg

Syfte och förväntad effekt

Att bidra till att utvecklingen av hälso- och sjukvården genomförs i linje med hälso- och sjukvårdens utvecklingsstrategi Närmare Kronobergaren.

Uppdrag

Resursgruppens uppdrag är att utifrån egna erfarenheter och intressen bidra till förverkligandet av utvecklingsstrategin.

Som medlem i resursgrupp vårderfarenhet är du:

 • en ambassadör för utvecklingsstrategin med uppdrag att sprida den gemensamma målbilden
 • i samverkan med resursgrupp verksamhet och processledning en resurs för att aktivt arbeta fram utvecklingsförslag
 • en resurs på individnivå i utvecklingsarbeten inom hälso- och sjukvården utifrån intresse och erfarenhet
 • en resurs på gruppnivå för olika utvecklingsfrågor till exempel som en remissinstans

Deltagare

Rekryteringen har gjorts bland personer som deltagit i tidigare utvecklingsprojekt eller på andra sätt visat intresse för vårdens utveckling genom kontakter med vårdsamordnare, ansvariga för patientsäkerhet och patientnämnden. 

Varje deltagare kan, på eget initiativ, när som helst avbryta sin medverkan.

Tidplan

Resursgruppen påbörjade sitt arbete juni 2018 och fortsätter tills vidare. Aktualisering av resursgruppens upplägg och arbete sker i samband med aktualitetsprövning av utvecklingsstrategin.

Gruppens sammansättning

Målsättningen är att rekrytera ett 20-tal personer
i olika åldrar, sjukdomsgrupper och kulturer som speglar befolkningen.

Samordnare

Karin Johansson, FoUU Utvecklingsenheten

Samordnarens roll

Att sammankalla gruppen, leda diskussionerna och rapportera till processledningsgruppen.

Intervall för rapportering

Samordnare rapporterar kontinuerligt till processledningsgrupp. Syftet med detta är att skapa snabba feedback.

Finansiering

Arbetet görs inom befintlig budget för utvecklingsstrategin. Deltagarna ersätts enligt fastställd rutin för arvodering.

Syfte och förväntad effekt

Att bidra till att utvecklingen av hälso- och sjukvården genomförs i linje med hälso- och sjukvårdens utvecklingsstrategi Närmare Kronobergaren.

Deltagare

I resursgruppen deltar verksamhetsrepresentanter från samtliga verksamhetsområden. Som deltagare i resursgruppen förväntas man utifrån sitt vanliga uppdrag bidra med information och kunskap till utvecklingsarbetet samt vara en länk mellan verksamhet och processledningsgrupp. Deltagare utses av respektive verksamhetsområdeschef och utträde sker i samråd med chef.

Uppdrag

Resursgrupp verksamhet har uppdraget att bidra till förverkligandet av utvecklingsstrategin Närmare Kronobergaren.

Som medlem i resursgrupp verksamhet är du:

 • en ambassadör för utvecklingsstrategin med uppdrag att sprida den gemensamma målbilden
 • en del av ett forum för dialog om hälso- och sjukvårdsgemensamma utvecklingsfrågor och samverkan mellan olika verksamhetsområden
 • språkrör för ditt verksamhetsområde i övergripande förändrings- och utvecklingsprocesser med uppdrag att återkoppla arbetet till verksamheterna 
 • i samverkan med resursgrupp vårderfarenhet och processledning en resurs för att aktivt arbeta fram utvecklingsförslag
 • en resurs på gruppnivå för olika utvecklingsfrågor till exempel som en remissinstans

Tidplan

Arbetet i gruppen påbörjas under januari 2019 och fortsätter tills vidare. Aktualisering av resursgruppens upplägg och arbete sker i samband med aktualitetsprövning av utvecklingsstrategin.

Gruppens sammansättning

Målsättningen är att rekrytera ett 20-tal personer från vårdens olika verksamheter.

Verksamhetsområde Primärvård

Malin Elingfors, rehabstrateg
Roland Olofsson Dolk, AMK
Håkan Ivarsson, chefläkare VC/RGK
Maud Causey, primärvårdstrateg

Verksamhetsområde Sjukhusvård

Lena Yngvesson, verksamhetsutvecklare
Anna Bärtås, verksamhetschef barn- och ungdomskliniken
Annica Grimsdal, avdelningschef IVA LL
Johan Moberg, verksamhetschef kirurgkliniken
Ulla Wigberth Tholén, verksamhetschef kirurgkliniken
Ulla-Marie Sundström Frisk, verksamhetschef ortopeden LL

Thomas Aronsson, verksamhetschef medicinkliniken CLV
Katarina Svensson, bitr. verksamhetschef medicinkliniken LL
Carina Pettersson, biträdande sjukhuschef Växjö
Sanda Beglerbegovic, verksamhetschef klinisk patologi och cytologi
Ulrika Sandberg,, verksamhetschef MFT

Verksamhetsområde Psykiatri

Sandor Eriksson, verksamhetschef
Mimmi Kaukinen, vårdenhetschef äldrepsykiatri.
Hampus Martinsson, vårdenhetschef psykosavd.

Verksamhetsområde Tandvård

Veronica Lockby Asp, klinikchef

Verksamhetsområde Rättspsykiatri

Ej klar

Samordnare

Hanna Lunding, Hälso- och sjukvårdens ledningssekretariat

Samordnarens roll

Att sammankalla gruppen, leda diskussionerna och rapportera till processledningsgruppen.

Intervall för rapportering

Samordnaren rapporterar efter varje möte till processledningsgrupp. Syftet med detta är att skapa snabb feedback.

Finansiering

Arbetet görs inom befintlig budget för utvecklingsstrategin. Deltagarna bidrar med egen tid i befintlig tjänst.

Om strategin

Nära vård

Med fokus på öppen vård och flexibilitet

Nära individen

Med hög grad av delaktighet

I Kronoberg ska vården vara till för alla

 • Vi ska erbjuda en jämlik vård
 • Vi ska arbeta tillsammans för patientens bästa
 • Vi ska styra och leda proaktivt
 • Vi ska arbeta hållbart och systematiskt

I Kronoberg ska vården vara nära och samordnad

 • Vi ska utveckla nya sätt att vara tillgängliga
 • VI ska erbjuda rätt vårdnivå i rätt tid
 • Vi ska säkerställa kontinuitet i vårdprocesser

I Kronoberg ska invånarna kunna vara aktiva medskapare i sin hälsa och vård

 • Vi ska vara en förebyggande och hälsofrämjande hälso- och sjukvård
 • VI ska erbjuda varje patient hög delaktighet
 • Vi ska kommunicera professionellt

I Kronoberg ska patientens behov mötas med kompetens och arbetsglädje

 • Vi ska utveckla vårt lärande för en kunskapsbaserad vård
 • VI ska ha lättillgängliga verksamhetsstöd
 • Våra medarbetare ska kunna arbeta på toppen av sin kompetens

Underlag till strategin

För att lyssna in medborgarnas tankar och synpunkter om framtidens hälso- och sjukvård gjorde Region Kronoberg under våren 2017 en medborgarundersökning i länet. Dialogmöte genomfördes även med respektive pensionär- och handikapporganisation. Denna rapport är en redovisning av resultaten från medborgarundersökningen.

Sammanställning medborgardialoger, pdf, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Ingeborg Franzén

Utvecklingsdirektör

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 87 29, 0767-20 77 98

Senast uppdaterad: 15 februari 2019