Finansiering

Ekonomiska verktyg för att genomföra kulturplanen

Region Kronoberg har ekonomiska verktyg för att främja en god tillgång till kultur för länets invånare och uppnå målen i kulturplanen. Även andra aktörer på nationell, regional och kommunal nivå erbjuder finansieringsmöjligheter som kan bidra till att uppfylla de regionala kulturpolitiska målen.

Region Kronobergs fullmäktige beslutar årligen om kulturnämndens rambudget. Kulturnämnden fördelar både rambudgeten från fullmäktige och statsbidrag till regional kulturverksamhet.

Ett regionalt driftsanslag är långsiktigt och till för att garantera en stabil kulturell infrastruktur i Kronoberg. Den regionala kulturplanen är styrande för kulturorganisationer som har ett regionalt driftsanslag men arbetet kan också styras av bolagsordningar, ägardirektiv, regionala uppdrag eller överenskommelser. Region Kronoberg följer varje år upp organisationernas arbete. Det sker genom verksamhetsredovisning och verksamhetssamtal.  

Kriterier

 • Verksamheten ska vara till nytta för regionens invånare och kan inte enbart gynna en kommun eller en verksamhet.
 • Det ska finnas styrdokument eller överenskommelser som tydliggör relationen mellan regionen och verksamheten.

Grunder för prioritering

 • Interregional samverkan
 • Det professionella kulturlivet

Ansökan 

Om en verksamhet önskar ett regionalt driftsanslag krävs att en aktiv dialog har förts med Region Kronoberg innan äskande lämnas in.

Äskande till kulturnämnden om driftsanslag eller utökat driftsanslag ska komma in senast den 30 april.

Beslut

Beslut om regionalt driftsanslag fattas av kulturnämnden. Det sker i samband med beslut om verksamhetsplan och fördelning av rambudget för kommande år, i kvartal 3.

Strategiska utvecklingsmedel används i huvudsak för att medfinansiera större, strukturförändrande och interregionala utvecklingsinsatser som ligger i linje med Kronobergs kulturplan. Det sker till exempel genom interna och externa uppdrag och projekt.

Kriterier:

 • insatsen bidrar till genomförande av kulturplanen,
 • insatsen ersätter ej ordinarie verksamhet,
 • insatsen gynnar inte enbart enskild aktör och snedvrider inte konkurrensen i näringslivet,
 • arvodesrekommendationer för professionella kulturskapare följs.

Grunder för prioritering:

 • insatsen har EU-, nationell eller annan medfinansiering,
 • insatsen innebär interregional samverkan,
 • insatsen är strukturförändrande,
 • insatsen har potential för fortsättning utan särskilda medel samt en plan för detta.
Tilläggskriterier för externa projekt

Strategiska utvecklingsmedel för externa projekt omfattas även av följande kriterier:

 • en aktiv dialog har förts med Region Kronoberg innan ansökan lämnas in,
 •  ansökan lämnas in på Region Kronobergs alternativt samverkande region eller statlig aktörs ansökningshandlingar.

Ansökan

Ansökan kan göras löpande under året. Se information om kriterier och grunder för prioritering i texten ovan.

Region Kronobergs ansökningblanketter, webbsida, öppnas i nytt fönster

Beslut

Beslut fattas löpande under året.

Region Kronoberg har en MU-pott för att öka bruket av MU-avtalet. Verksamheter med regionalt driftsanslag och utställningsverksamhet med professionella konstnärer berättigade till MU-ersättning kan ta del av MU-potten.

Kulturnämnden beslutar i samband med fördelning av rambudget om storleken på MU-potten.

Verksamheter berättigade till MU-potten redovisar i samband med ordinarie verksamhetsredovisning hur mycket medel som använts till bruk av MU-avtalet föregående år. MU-potten fördelas sedan procentuellt mellan verksamheterna genom verkställighetsbeslut. Fördelningen sker retroaktivt.

Från och med 2019 krävs bruk av KROs mall för MU-avtalet mellan verksamhet och utställande konstnärer för att säkerställa rättssäkert bruk och likvärdig hantering.

MU-avtalsmall, pdf

Mer infomation om MU-avtal, KROs webbplats

Kulturpriser och stipendier delas ut varje år och ingår i arbetet med att förbättra professionella kulturskapares möjligheter att verka i länet. Genom utmärkelserna vill Region Kronoberg uppmärksamma personer som genom sin verksamhet gjort en betydelsefull kulturell insats i Kronoberg.

Relaterade länkar

Information om kulturpriser och stipendier
Ansök om kulturstipendium

Regionala tillväxtmedel (1:1-medel) - används för utvecklingsinsatser som bidrar till genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin Gröna Kronoberg 2025 och beslutas av Region Kronobergs regionala utvecklingsnämnd.

Ansökan 

Gröna Kronoberg, webbsida, öppnas i nytt fönster

Scenkonstsubventioner används för att utöka möjligheterna för barn och unga att uppleva professionell scenkonst.

Scenkonstsubventionerna riktar sig till länets kommuner och samordnas av Regionteatern Blekinge Kronoberg.

Här har vi samlat länkar till finansiärer av olika slag som du kan söka kulturmedel från. Glöm inte heller att kolla vad din kommun kan erbjuda.

Information om extern finansiering på kulturbloggen

Senast uppdaterad: 8 november 2018