Kulturutveckling

Region Kronoberg ansvarar för att leda den regionala utvecklingen på kulturområdet, genom att stötta den konstnärliga utvecklingen och arbeta för att kulturen ska nå länets medborgare.

Kultursamverkansmodellen

Sedan år 2011 fördelas de statliga kulturmedlen i Kronoberg enligt den så kallade kultursamverkansmodellen. Modellen innebär att regioner och kommuner får ett större inflytande över hur statliga kulturpengar fördelas och kan på så vis påverka kulturutvecklingen i Kronobergs län.

Syftet med kultursamverkansmodellen är att:

 • möjliggöra regionala prioriteringar och variationer
 • föra kulturen närmare medborgarna
 • utveckla dialogen mellan stat, region, kommuner, det offentliga kulturlivet och civilsamhället
 • bidra till nationella kulturpolitiska mål

Regional kulturplan för Kronobergs län

Den Regionala kulturplanen är Region Kronobergs styrdokument i arbetet med att utveckla kulturen i länet. Dokumentet omfattar hela det regionala kulturansvaret inklusive den regionala kulturverksamhet som finansieras med statliga medel.

Under 2015-2017 kommer regionen att driva utvecklingsarbete som ur ett medborgarperspektiv innebär att:

 • du ska ha möjlighet att uppleva ett kulturutbud av hög kvalitet som speglar samhället utifrån en mångfald av uttryck
 • du som är professionell kulturskapare ska få bättre förutsättningar för att verka i länet
 • du ska få ökad tillgång till mötesplatser och kulturutbud
 • du ska få stöd att utveckla eget skapande och möjlighet att dela med dig av kunskap och idéer, samskapa och arrangera kultur med andra
 • kan du själv inte ta dig till kulturen så ska kulturen komma till dig
 • du ska få ökade möjligheter att påverka förändringar av det offentliga rummet.

Regional kulturplan för Kronobergs län 2015-2017, pdf (4,21 mb), öppnas i nytt fönster

Följ och påverka kulturutvecklingen

Arbetet med den regionala kulturplanen präglas av öppenhet och möjligheter för olika aktörer att delta. Det är en öppen planeringsprocess med dialog i fokus. Planerings- och beslutandeunderlag ska vara synliga och möjliga att kommentera. Processen går att följa och delta i via bloggen Kulturplan Kronoberg.

Bloggen Kulturplan Kronoberg, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Jessica Linde

Samordnare kulturfrågor

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 30 56

Emelie Johansson

Samordnare kulturfrågor

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 30 58

Helen Hägglund

Samordnare bild och form

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 80 00

Senast uppdaterad: 11 april 2017