Museum, arkiv och hemslöjd

Kronobergs län har ett rikt kulturliv och kulturarv. Muséer, hembygdsföreningar och arkiv är kulturella mötesplatser som berikar och utvecklar länet och dess invånare. De hjälper oss att se tillbaka på Kronobergs intressanta historia, på vår nutid och in i framtiden.

Kulturparken Småland

Kulturparken Småland är ett aktiebolag som ägs av Region Kronoberg och Växjö kommun. Bolaget bildades 2009 med målet att samordna kulturarvsfrågorna i Kronobergs län. I Kulturparkens breda verksamhet ingår:

  • Smålands museum
  • Sveriges glasmuseum
  • Kronobergs slottsruin
  • Kronobergs lantbruksmuseum
  • Kulturarvscentrum Småland
  • Kronobergsarkivet
  • Utvandrarnas hus

Psykiatrihistoriska museet

På Sigfridsområdet i Växjö finns ett psykiatrihistoriskt museum om mentalvårdens historia från medeltiden till idag och med tandvårdshistoriska föremål från 1700-talet och framåt.

Ljungbergmuseet

Ljungbergmuseet är sedan 2012 Kronobergs läns museum för bildkonst. I uppdraget ingår att bedriva konstpedagogisk verksamhet i länet där målgruppen är barn och unga under skoltid. I samverkan med berörda aktörer lyfter Ljungbergmuseet fram konst med anknytning till Kronobergs län och Småland, samtida och dåtida, genom utställningar och programverksamhet. Museet har en stor samling konstverk av Sven Ljungberg och Ann Margaret Dahlquist Ljungberg.

Sagomuseet

I Sagomuseet i Ljungby bedrivs berättarföreställningar, utställningar, kurser och pedagogisk verksamhet till allmänheten och till skolor. En universitetsutbildning i muntligt berättande drivs tillsammans med Högskolan på Gotland. Dessutom anknyter verksamheten till teater, folklig musik, litteratur och kulturmiljövård.

Italienska palatset

På Italienska palatset i Växjö finns galleri, ateljéer, konstnärernas kollektivverkstad, Media Artes (med primärt fokus på nutida konstmusik) och Föreningen Jazz i Växjö. Italienska Palatset bedriver på ideell basis utställningsverksamhet, föreläsningar och debatter. Italienska palatset har ett utvecklat samarbete med internationella konstnärer, museer, gallerier och konstcentrum.

Smålands konstarkiv

Smålands konstarkiv, som finns på Vandalorum i Värnamo, arbetar för att väcka och utveckla intresset för bildande konst. Konstarkivet har utställningar på Vandalorum. De flesta är egenproducerade. I verksamheten ingår också ett studiearkiv där konstarkivets hela samling finns tillgänglig för allmänheten. De konstnärer som finns representerade har anknytning till Småland. Här finns bland annat en betydande Vera Nilsson-kollektion.

Hemslöjden i Kronobergs län

Hemslöjden i Kronobergs län tillvaratar, utvecklar och förnyar slöjden som kultur och näring. Hemslöjdskonsulenternas uppdrag är att i hela länet tillvarata och förnya hemslöjd utifrån ett närings-, kulturarvs- och kunskapsförmedlande perspektiv, både som kulturyttring och näringsgren. På länsnivå bedrivs det utbildnings- och kursverksamhet, utställningar och rådgivning.

Kronobergs läns hembygdsförbund

Det finns 73 hembygdsföreningar i Kronobergs län. Föreningarna är helt självständiga och de drivs ideellt och är öppna för alla. Gemensamt för hembygdsrörelsens alla föreningar är intresset för en plats och dess historia, miljö och människor. Kronobergs läns hembygdsförbund är en sammanhållande organisation för flertalet av länets hembygdsföreningar. Syftet med arbetet är att kunskapen om hembygdens kultur- och naturarv fördjupas och förs vidare till kommande generationer och att kultur- och naturhistoriska minnen och miljöer tas tillvara och görs tillgängliga för alla.

Senast uppdaterad: 12 augusti 2019