Jämställd regional tillväxt

Region Kronoberg har drivit projektet "Jämställd regional tillväxt i Kronobergs län" under 2016-2018. Projektet har drivits med medel från Tillväxtverket inom ramen för regeringsuppdraget "Jämställd regional tillväxt".

Satsningen har haft följande prioriteringar:

Prioritering 1: Utveckla stöd och styrning till genomförarorganisationer för att jämställdhets- och mångfaldsintegrera genomförandet av den Regionala utvecklingsstrategin Gröna Kronoberg.

Några resultat är:

 • Region Kronobergs kommunikation är mer normkreativ. Handbok i normkreativ kommunikation "Att synas på lika villkor" har tagits fram. 
 • Kurser och konferenser lyfter olika gruppers förutsättningar och perspektiv. Checklista för hållbarhetssäkrade konferenser har tagits fram.
 • Ökad kunskap. Ett nytt utbildningskoncept knyter ihop jämställdhetsintegrering med den regionala utvecklingsstrategin och arbetsmetoden "gröna tråden".
 • Nya metoder för jämställdhetsintegrering används hos Region Kronobergs hel- och delägda bolag och projektägare (se faktaruta nedan). Till exempel nya metoder för statistik, analys och en checklista för publika evenemang.

Prioritering 2: Främja jämställdhet - och mångfaldsintegrering inom vård och omsorg, - och teknikbranscherna.

Några resultat är:

 • Nytt verktyg för att bryta könsbundna studie- och yrkesval. Verktyget "Våga välja yrke", lägger grunden för att aktörer inom arbetsliv och skola arbetar gemensamt för att bryta könsbundna val och främja en normkritisk kompetensförsörjning.
 • Ökad kunskap och samverkan. Förståelsen för orsaker och konsekvenser kopplade till könsbundna val och den könssegregerade arbetsmarknaden har ökat i bransch och skola. Vård- och omsorgscollege och Teknikcollege samverkar i högre grad, till exempel genom gemensamma evenemang för studie- och yrkeslärare och branschaktiva.
 • En bredare bild av vård- och omsorgsyrket. Nytt marknadsföringsmaterial och fotoutställningen "Känner du igen en kollega?" används av Vård- och omsorgscollege.

Arbetet har skett i samarbete med Vård- och omsorgscollege och Teknikcollege.

Prioritering 3: Utveckla former för att integrera intersektoriella perspektiv inom transportinfrastrukturplanering.

Några resultat är:

 • Nytt planeringsverktyg för att inkludera sociala perspektiv i transportplanering
 • Ökad insikt och kunskap om samband mellan sociala aspekter och transportplanering, utmaningar i Kronoberg och vikten av att beakta sociala aspekter i planeringen.

Arbetet har skett i nära samverkan med regionala transportplanerare, tjänstepersoner inom kompetensförsörjning, jämställdhet, social hållbarhet, miljö och folkhälsa på Region Kronoberg samt länsstyrelsen och Trafikverket.

Fortsatt arbete 2019

Region Kronoberg ska fortsätta arbetet inom samtliga prioriteringsområden 2019. 

Kontakt

Elsa Anderman

Projektledare

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 30 86

Bolag som ingått i satsningen är: Kulturparken Småland, Musik i Syd, Destination Småland, Almi företagspartner Kronoberg Regionteatern Blekinge Kronoberg, Företagsfabriken i Kronoberg.

Projekt och projektägare som ingått i satsningen är: Destination Åsnen (Destination Småland), Hållbar mobilitet i Gröna Kronoberg (Region Kronberg), Ledarskap i Småland (Linnéuniversitetet), Make IT happen (Region Kronoberg), Mot nya höjder 2.0 (Region Kronoberg), Tillvarata internationella akademikers kompetens i Linnéregionen (Linnéuniversitetet), UF för alla (Ung Företagsamhet Kronoberg), VäxArena 2.0 (Almi företagspartner Kronoberg)

Senast uppdaterad: 29 oktober 2018