Fler nyheter

21 mars 2018

7 miljoner till regionala projekt för tillväxt

Region Kronobergs regionala utvecklingsnämnd beslutade idag att ge regionala 1:1-medel till projekt om ungas intresse för teknik, cirkulär ekonomi och hållbarhet i översiktsplaneringen.

Region Kronoberg förfogar över statliga 1:1-medel till regional tillväxt. Medlen fördelas till projekt med regional karaktär som ligger i linje med Kronobergs regionala utvecklingsstrategi: Gröna Kronoberg 2025 och dess understrategier.

För en bra och framtidsinriktad utveckling i Kronoberg är det viktigt att vi från regional nivå kan stärka och uppmuntra olika projekt som bedrivs runt om i länet. Det känns därför väldigt bra att vi nu beviljar över 7 miljoner kronor bland annat till projekt som ska stimulera unga Kronobergares intresse för teknik, naturvetenskap och teknik, säger regionala utvecklingsnämndens ordförande Joakim Pohlman (S).

De projekt som får medel är:

Mot nya höjders Lab, 3 385 893 kr 2018-2019, Region Kronoberg

Mot nya höjders Lab vill stimulera ungas intresse för teknik, naturvetenskap och teknik. Utmaningen är att möta länets brist på kompetens inom tekniska områden och svårigheten att attrahera unga att söka tekniska utbildningar. Aktiviteterna består av terminsvisa utmaningar för grundskole- och gymnasieelever, workshops för lärare, skolledare och arbetsliv, outreach för forskare på Linnéuniversitetet till medverkande skolklasser och utställningar i samverkan med andra aktörer.

Cirkulär Ekonomi i Kronoberg och Kalmar län 2 959 327 kr 2018-2021, Region Kronoberg

Projektet Cirkulär Ekonomi i Kronoberg och Kalmar län villatt fler företag och offentliga organisationer i Kronoberg och Kalmar län ska inkludera det cirkulärekonomiska perspektivet i sina verksamheter. Cirkulär ekonomi är ett ekonomiskt system designat för att ta hand om de resurser som tas från naturen så långt det går. I en cirkulär ekonomi går affärsnytta hand i hand med resurseffektivitet. För många är dock cirkulär ekonomi ett okänt begrepp. Projektet genomförs i samverkan med Linnéuniversitetet och medfinansieras av Regionförbundet i Kalmar län. Medel söks även från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Hållbar översiktlig planering (ÖP) genom konsekvensbeskrivning, 780 965 kr 2018-2019, Ljungby kommun

Projektet Hållbar översiktlig planering (ÖP) genom konsekvensbeskrivningska ta fram en metod som bidrar till att översiktsplaneprocessen leder till hållbarhet (miljömässig, social och ekonomisk) i enlighet med målen i Agenda 2030. Ljungby kommun och Växjö kommun, som är partners i projektet, tar just nu fram nya översiktsplaner. Lagstiftningen, genom plan- och bygglagen (PBL), ställer krav på att en miljökonsekvensbeskrivning görs, men kommunerna behöver inte beskriva konsekvenserna för övriga hållbarhetsaspekter, som ekonomisk och social hållbarhet. Metoden är tänkt att användas tidigt i planprocessen.  

Alla beslut gäller under förutsättning att övriga medfinansiärer beviljar medel enligt finansieringsplan.

Kontakt

Joakim Pohlman (S)

Ledamot i regionfullmäktige

Joakim är också ersättare i regionstyrelsen, ordförande i regionala utvecklingsnämnden och ordförande i Grimslövs folkhögskolas styrelse.

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0703-31 23 00

Christel Gustafsson

Regional utvecklingsdirektör

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 27, 0767-20 78 48

Relaterade nyheter

Budgettillskott leder till fler doktorander

5 juli 2018

Regionstyrelsens budgettillskott med 2,5 miljoner forskningskronor i februari har gjort det möjligt att anställa fyra doktorander via FoU Kronoberg. Samtliga är medarbetare i Region Kronoberg och som...

Internationellt intresse för våldspreventivt arbete inom Region Kronoberg

5 juli 2018

I samband med den internationella konferensen International Association of Forensic Mental Health Services i Antwerpen, Belgien, fick rättspsykiatriska regionkliniken inom Region Kronoberg internation...

Hårt tryck för att komma till bukt med trycksår

27 juni 2018

Från bottennoteringen på 18 % trycksår i januari 2016 har det hänt en hel del. I maj 2018 noterades 3,5 % trycksår, vilket var det bästa resultatet någonsin.

Sommarhit ska lära unga om sex och etikett

25 juni 2018

Låten ”Into your head” handlar om sex och etikett. Låten ska lyfta förmågan att bedöma var gränserna går för sexuella övergrepp, och att det är okej att säga till och säga nej! Till låten hör en video...