Fler nyheter

19 februari 2018

Region Kronoberg anmäler enligt Lex Maria

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse där en patient utretts för en misstänkt tumör i mag-tarmkanalen men där diagnosen försenats på ett av länets sjukhus.

Patienten sökte vård under hösten 2016 och en utredning påbörjades. Patienten röntgades och man såg då misstänkta förändringar i mag-tarmkanalen. En misstänkt tumör togs bort vid en endoskopisk undersökning, en åtgärdades hos en annan vårdgivare men en förändring som upptäcktes vid röntgenundersökningen kunde inte återfinnas. Patienten remitterades då till en annan vårdgivare men på grund av lång väntetid hos den vårdgivaren upptäcktes inte tumören förrän vid en senare undersökning 2017.

Tumören opererades men då hade den hunnit sprida sig till lokala lymfkörtlar. Om prognosen för patienten påverkats av den försenade operationen går inte säkert bedöma. Kliniken har sett över sina rutiner och vidtagit förebyggande åtgärder för att något liknande inte ska inträffa igen.

Chefläkaren lämnar nu ärendet till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) för bedömning enligt Lex Maria.

För mer information:

Pär Lindgren, chefläkare.
Telefon: 0470 58 83 04, 0709 84 43 09

Lex Maria

Vårdgivaren ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), denna regel kallas Lex Maria.

Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659)

  • ska hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren
  • har vårdgivaren har en skyldighet att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada
  • ska vårdgivaren anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till IVO.

Syftet med utredningen ska vara att så långt som möjligt klarlägga händelseförloppet och vilka faktorer som påverkat det, samt ge underlag för beslut om åtgärder som ska ha till ändamål att hindra att liknande händelser inträffar på nytt, eller att begränsa effekterna av sådana händelser om de inte helt går att förhindra.

IVO ska säkerställa att anmälda händelser, som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada, har utretts i nödvändig omfattning samt att vårdgivaren har vidtagit de åtgärder som krävs för att uppnå hög patientsäkerhet.

Relaterade nyheter

Kronobergaren reser gärna längre för att få bra vård

18 juli 2018

I Kronoberg anser 87 procent av invånarna att det är bra att enstaka sjukhus specialiserar sig på vissa operationer och 91 procent av de som bor i Kronoberg ställer sig positiva till samarbete inom hä...

Uppmaning: undvik uttorkning på grund av värme

17 juli 2018

Ihållande värme kan medföra hälsorisker för alla. Särskilt utsatta är äldre, kroniskt sjuka och personer med funktionsnedsättning, men även små barn, gravida och personer som tar medicin. Region Krono...

Vuxenpsykiatrin inom Region Kronoberg satsar på hälsofrämjande arbete

17 juli 2018

Alla ska ha möjlighet att gå till vårdcentralen och ta hand om sin hälsa, men för vissa patienter med psykisk sjukdom är det inte så enkelt. De har oftast mycket sämre resurser för att ta hand om sin...

Oklarhet kring provsvar fördröjde cancerdiagnos

9 juli 2018

Region Kronoberg har Lex Maria-anmält en händelse där ett blodprov (cancermarkör) på grund av en missuppfattning inte bedömdes. Detta medförde att diagnosen fördröjdes. Händelsen gäller en patient som...