Fler nyheter

9 juli 2018

Oklarhet kring provsvar fördröjde cancerdiagnos

Region Kronoberg har Lex Maria-anmält en händelse där ett blodprov (cancermarkör) på grund av en missuppfattning inte bedömdes. Detta medförde att diagnosen fördröjdes. Händelsen gäller en patient som kommit in på remiss till kvinnokliniken från en vårdcentral i länet.

När patienten först kom in till en vårdcentral i länet var det bland annat på grund av smärtor i nedre delen av buken. Distriktsläkaren påbörjade ett så kallat standardiserat vårdförlopp för tjocktarmscancer. För att utesluta en gynekologisk orsak till patientens problem skickades en akutremiss till kvinnokliniken. På vårdcentralen togs bland annat ett blodprov (en så kallad cancermarkör).

Trots att distriktsläkaren i remissen till sjukhuset skrev att några av provsvaren inte har anlänt till vårdcentralen uppmärksammade inte ett provsvar, trots förhöjda värden. Undersökningen på kvinnokliniken noterades som utan anmärkning och avslutades.

Efter fyra månader återkom patienten och då upptäcktes en spridd cancer.

För att det inträffade inte ska kunna upprepas har ansvarig klinik sett över sina rutiner och vidtagit förebyggande åtgärder.

Chefläkaren lämnar ärendet till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) för bedömning enligt Lex Maria.

För mer information, kontakta: 

Pär Lindgren

Regional chefläkare

Arbetar som regionansvarig chefläkare. Arbetsuppgifterna innefattar: Huvudansvar för det regionövergripande patientsäkerhetsarbetet Stödfunktion och internkontroll i patientsäkerhetsfrågor Analysleda...

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 80 00, 0709-84 46 09

Relaterade nyheter

Brusten kroppspulsåder medför anmälan enligt Lex Maria

5 november 2018

En patient som kom in till en av länets akutmottagningar efter ett fall och med sänkt medvetande, avled senare till följd av en brusten kroppspulsåder.

Försenad diagnos av grön starr

12 oktober 2018

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse där en patient med grön starr fick sin diagnos fördröjd med cirka en vecka på ett av länets sjukhus.

Lex Maria anmälan från Region Kronoberg

3 oktober 2018

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse där en patient vårdats för igångsättning av förlossning p.g.a. överburenhet på ett av länets sjukhus.

Region Kronoberg anmäler enligt Lex Maria

17 september 2018

Händelsen gäller en patient som i samband med att hen fick två antibiotikainjektioner via en så kallad PVK (perifer venkateter), utvecklade en hudskada.