Fler nyheter

22 januari 2018

Bokslutskommuniké för Region Kronoberg 2017

Under 2017 har flera insatser påbörjats för att stabilisera Region Kronobergs ekonomi. Ett viktigt arbete som trappades upp under hösten var arbetet med att vara oberoende av hyrpersonal under 2019. Andra åtgärder under året har medfört att det preliminära resultatet för 2017 blir bättre än vad som har satts som mål.

Under 2017 har vi tagit flera krafttag för ett bättre Kronoberg för alla. Framförallt har vi ökat takten i att med bli oberoende hyrpersonal till januari 2019, något som kommer stabilisera regionens ekonomi. Regionens pengar ska gå till att förbättra tillgängligheten och patientsäkerheten för våra patienter samt att säkra en hållbar arbetsmiljö med rimliga villkor för våra medarbetare, inte till hyrbolag, säger regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S).

En långsiktigt stark och hållbar ekonomi är en förutsättning för att trygga Region Kronobergs verksamheter och för att på så vis ge regioninvånarna en bra service. Region Kronoberg redovisar ett preliminärt resultat på 84 miljoner kronor för år 2017, vilket är 22 miljoner kronor bättre än det uppsatta resultatmålet för år 2017 på 62 miljoner kronor.

Verksamheten inom hälso- och sjukvården har ökat sina kostnader under året och det är främst personal från hyrföretag samt vård som har köpts till länets invånare som har varit bidragande till kostnadsökningen. Under hösten var kostnaderna dock betydligt lägre för hyrpersonal än vad de var under första hälften av 2017.

Hälso- och sjukvårdsnämndens arbete med att 2019 inte längre vara beroende av hyrpersonal är viktigt för att vi ska kunna minska kostnadsutvecklingen inom sjukvårdsområdet, säger regiondirektör Martin Myrskog.

Positivt medarbetarläge

Trots viss intern omsättning, pensionsavgångar samt att ett antal medarbetare är lediga för studier eller för annat finns det flera ljuspunkter vad gäller medarbetarområdet inom Region Kronoberg. Fram till november förra året har vi nyanställt och återanställt fler sjuksköterskor än under samma period 2016.

Under hösten har en medarbetarenkät genomförts som visar på att flertalet av medarbetarna inom Region Kronoberg trivs bra på sin arbetsplats. Det område som i enkäten fick högst medelvärde (på en fem-gradig skala) var arbetsgemenskap. Den enskilda fråga som sick högst betyg (4,4) var ”Mitt arbete känns meningsfullt”.

Hög tillväxt i vår region

Varje år undersöker Region Kronoberg hur det går för Kronoberg och om det går att nå målen i den regionala utvecklingsstrategin Gröna Kronoberg 2025. Den insatsrapport som har tagits fram för 2017 visar att Kronoberg har bra tillväxt och låg arbetslöshet men att en stor utmaning fortfarande är att få in de nyanlända på arbetsmarknaden. När företagen i regionen tillfrågats om framtiden är de för närvarande mycket optimistiska och förväntar sig en fortsatt god tillväxt under 2018. Med andra ord är länet inne i ett positivt skede och de första strategiåren för Gröna Kronoberg 2025 har överlag fallit väl ut.

Ta del av hela bokslutskommunikén (LÄNK)

Kontaktpersoner:

Anna Fransson (S)

Ordförande regionstyrelsen. Gruppledare för socialdemokraterna.

Anna är även ledamot i regionfullmäktige, ordförande i regionstyrelsens arbetsutskott, ledamot i valberedningen, ledamot i organisationsutskottet, 1:e vice ordförande i regionstyrelsens personalutskot...

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 85 83, 0706-20 44 45

Jens Karlsson

Ekonomidirektör

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 84 56, 0709-84 44 39

Relaterade nyheter

2,1 miljoner till utveckling av kultur i Kronoberg

24 maj 2018

Kulturrådet har beslutat om 2,1 miljoner kronor till regional kulturverksamhet i Kronoberg. 5 projekt relaterade till Kronoberg fick sin ansökan beviljad.

Folktandvården lanserar nytt verktyg i kampen mot karies

22 maj 2018

Folktandvården Sverige lanserar i dag ett nytt mobilspel för barn. Appen Rocka munnen innehåller både spel och timer och ska göra barn och föräldrar till bättre tandborstare.

Region Kronoberg fortsätter att skörda ekologiska framgångar

21 maj 2018

När EkoMatCentrum under måndagen presenterade den senaste rankningen av landets regioner och kommuner avseende högst andel ekologiska inköp, placerade sig Region Kronoberg återigen i toppen. En placer...

Ny IT- och digitaliseringschef i Region Kronoberg

21 maj 2018

IT och digitalisering är ett centralt och viktigt område inom Region Kronoberg och i höst tillträder Peter Bergehamn som ny IT- och digitaliseringschef. Peter arbetar idag som IT-chef för Växjö kommun...