Fler nyheter

23 mars 2020

Dags för sammanträde i regionstyrelsen

Tisdagen den 24 mars sammanträder Region Kronobergs regionstyrelse.

Detta är några av de ärenden som står på dagordningen:

  • Ändrad tidpunkt för beslut om Budget 2021 med flerårsplan 2022-2023. Med anledning av covid-19:s påverkan på samhället och den stora osäkerhet som just nu råder kring såväl de verksamhetsmässiga som de ekonomiska konsekvenserna för landets regioner är det svårt att få fram pålitliga planeringsförutsättningar i detta läget. Förslaget till beslut är att flytta budgetbeslutet i regionfullmäktige från juni till oktober. 
  • Utökad delegation till regionstyrelsens arbetsutskott. Vid en händelse av en ökad smittspridning av COVID-19 och det inte bedöms lämpligt att sammankalla hela regionstyrelsen föreslås regionstyrelsen besluta att temporärt utöka regionstyrelsens arbetsutskotts delegation att omfatta all beslutanderätt som omfattar regionstyrelsens ansvarsområden i enlighet med reglemente och arbetsordning för regionstyrelsen. 
  • Avsteg från Utfasningsplan för oberoende av hyrpersonal. Regionstyrelsen föreslås godkänna avsteg från den antagna planen avseende allmänsjuksköterskor på åtta kliniker på länets sjukhus. 
  • Årsredovisning Region Kronoberg 2019. Årsredovisningen ska vidare behandlas av regionfullmäktige. 
  • Borgensåtagande för Växjö Småland Airport AB. Styrelsen för Småland Airport har beslutat om en nyupplåning på 10 miljoner kronor i Kommuninvest AB för att öka företagets likvida medel och därmed tillskrivit Region Kronoberg om en förfrågan innebärande att Region Kronoberg är borgenär. Förslag till beslut är att Region Kronoberg ska ingå borgen. Frågan kommer att föras vidare till regionfullmäktige. 
  • Köpekontrakt för fastigheterna Räppe 7:3 och Räppe Stärkelsefabrik 2:1. Nu finns ett förslag till köpekontrakt för marken där det nya akutsjukhuset planeras i Växjö. Frågan kommer att föras vidare till regionfullmäktige.
  • Avsiktsförklaring avseende nytt akutsjukhus i Växjö. Förslag till avsiktsförklaring har beretts av företrädare för Region Kronoberg, Växjö kommun, Länsstyrelsen i Kronobergs län och Trafikverket. Även denna fråga kommer att tas i regionfullmäktige.

 Tid: 11 februari kl 09:00 – 15:00

Plats: Nygatan 20 Växjö, konferensrum Bolmen

 

> Kallelsen i sin helhet

Regionstyrelsens ledamöter

> Politiska sekreterare

Mikael Johansson (M)

Mikael Johansson (M)

Regionstyrelsens ordförande

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0767-20 79 96

Relaterade nyheter

100 har anmält intresse för att jobba extra i Region Kronoberg

3 april 2020

Över 100 personer har anmält intresse för att jobba extra inom vården i Region Kronoberg. Majoriteten av de som anmält intresse har sjukvårdsutbildning.

Snabbare betalning till mindre leverantörer

3 april 2020

För att hjälpa mindre lokala företag och samhällskritiska leverantörer har Region Kronoberg beslutat att godkänna kortare betalningstider än normalt gällande 30 dagar.

Ökning av antalet videobesök inom vården

2 april 2020

Region Kronoberg erbjuder sina patienter videobesök som ett alternativ då fysiska vårdmöten inte är möjliga. Erbjudandet har gått hem hos invånarna: På kort tid har videobesöken ökat rejält.

Kraftsamling för att tillverka skyddsutrustning

2 april 2020

Runtom pågår just nu tillverkning av skyddsvisir, som är en bristvara, för användning i vården. 3D-skrivare går varma och gamla overhead-papper kommer till användning.