Fler nyheter

28 februari 2020

Flera brister vid självmordsförsök på rättspsykiatriska regionkliniken

En patient genomförde i december förra året ett allvarligt självmordsförsök vid rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö. Flera brister har konstaterats vid händelsen som därför anmäls till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.

Det var i december 2019 som en patient med multikomplex sjukdomsbild samt med en historik av suicidalt beteende kom in till rättspsykiatriska regionkliniken. Patienten ordinerades förhöjd tillsynsgrad och skulle kontrolleras konstant enligt klinikens rutin. Patientens utåtagerande samt samsittningsförbud föranledde tillsyn via glasruta i dörren.

Redan år 2016 beslutade klinikledningen att suicidsanera samtliga rum av den typ som patienten vistades i. Det innebär att rummen skulle ses över för att minimera möjligheten för patienter att ta sitt liv. Detta hade inte genomförts till fullo, och vid den aktuella händelsen gick det inte att se alla utrymmen i rummet genom glasrutan. Personalen saknade dessutom kunskap kring hur tillsynen av patienten skulle ske.

Patienten genomförde ett självmordsförsök som personalen kunde avbryta. Inte heller efter försöket följdes klinikens rutiner och det förekom brister i kommunikationen.

För att minska risken att något liknande ska inträffa igen kommer lokalerna att ses över. Personalen ska utbildas i användandet av interna dokument och rutiner samt i användandet av regionens särskilda kommunikationsverktyg.

Lex Maria

Vårdgivaren ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), denna regel kallas Lex Maria.

Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659)

  • ska hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren.
  • har vårdgivaren en skyldighet att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.
  • ska vårdgivaren anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till IVO.

Syftet med utredningen ska vara att så långt som möjligt klarlägga händelseförloppet och vilka faktorer som påverkat det, samt ge underlag för beslut om åtgärder som ska ha till ändamål att hindra att liknande händelser inträffar på nytt, eller att begränsa effekterna av sådana händelser om de inte helt går att förhindra.

IVO ska säkerställa att anmälda händelser, som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada, har utretts i nödvändig omfattning samt att vårdgivaren har vidtagit de åtgärder som krävs för att uppnå en hög patientsäkerhet.

Kontakt

David Wirdelöv

Biträdande verksamhetschef

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 60 38, 0709-67 34 00

Relaterade nyheter

100 har anmält intresse för att jobba extra i Region Kronoberg

3 april 2020

Över 100 personer har anmält intresse för att jobba extra inom vården i Region Kronoberg. Majoriteten av de som anmält intresse har sjukvårdsutbildning.

Snabbare betalning till mindre leverantörer

3 april 2020

För att hjälpa mindre lokala företag och samhällskritiska leverantörer har Region Kronoberg beslutat att godkänna kortare betalningstider än normalt gällande 30 dagar.

Ökning av antalet videobesök inom vården

2 april 2020

Region Kronoberg erbjuder sina patienter videobesök som ett alternativ då fysiska vårdmöten inte är möjliga. Erbjudandet har gått hem hos invånarna: På kort tid har videobesöken ökat rejält.

Kraftsamling för att tillverka skyddsutrustning

2 april 2020

Runtom pågår just nu tillverkning av skyddsvisir, som är en bristvara, för användning i vården. 3D-skrivare går varma och gamla overhead-papper kommer till användning.