Fler nyheter

27 augusti 2019

För lång tvångsvård efter beslutsmiss, anmäls enligt Lex Maria

En patient inom vuxenpsykiatrin tvångsvårdades en månad längre än brukligt, nu anmäler Region Kronoberg händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Det var när chefsöverläkaren vid vuxenpsykiatriska kliniken i Växjö, ansökte till Förvaltningsrätten om förlängd tvångsvård av en patient som vårdats enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT), som missen upptäcktes.  Patienten hade vårdats enligt LPT nästan en månad för länge, pågrund av ett felaktigt datum i patientens föregående dom.  

I domen står ett fixerat datum och det har man noterat och gått efter, säger chefläkare Lars Häggström. Ingen märkte att Förvaltningsrätten skrivit domen en månad för lång tid. Normalt får Förvaltningsrätten bara besluta om förlängning 6 månader i taget, nu blev det  7 månader. Att bedriva tvångsvård utan att den är giltig bedöms ofta som ett allvarligt brott, men frågan är var ansvaret i detta fall ligger, på Förvaltningsrätten eller på chefsöverläkaren, som är den juridiska personen i verksamheten. Fallet och ansvarsfrågan får nu bedömas av Inspektionen för vård och omsorg (IVO), avslutar Lars Häggström.

Lex Maria

Vårdgivaren ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), denna regel kallas Lex Maria.

Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659)

  • ska hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren.
  • har vårdgivaren en skyldighet att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.
  • ska vårdgivaren anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till IVO.

Syftet med utredningen ska vara att så långt som möjligt klarlägga händelseförloppet och vilka faktorer som påverkat det, samt ge underlag för beslut om åtgärder som ska ha till ändamål att hindra att liknande händelser inträffar på nytt, eller att begränsa effekterna av sådana händelser om de inte helt går att förhindra.

IVO ska säkerställa att anmälda händelser, som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada, har utretts i nödvändig omfattning samt att vårdgivaren har vidtagit de åtgärder som krävs för att uppnå en hög patientsäkerhet.

För mer information:

Lars Häggström

Chefläkare för vuxenpsykiatrin

Arbetar som chefläkare inom psykiatrin. Arbetsuppgifterna innefattar: Stödfunktion och internkontroll i patientsäkerhetsfrågor Analysledare/deltagare händelseanalyser Tillsammans med övriga chefläkar...

Relaterade nyheter

Familjecentral på Teleborg blir verklighet 2021

20 januari 2020

Styrande politiker i Region Kronoberg och Växjö kommun har gjort en överenskommelse om att öppna en familjecentral i anslutning till vårdcentralen på Teleborg nästa år. Arbetet drar igång med ett upps...

Välkommen till regionstyrelsen den 21 januari

20 januari 2020

Det är dags för årets första regionstyrelsesammanträde. Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Ny chefläkare på rättspsykiatriska regionkliniken

10 januari 2020

Sedan 1 januari är Christian Möller ny chefläkare på rättspsykiatriska regionkliniken.

Bristande uppföljning av sårskada efter trafikolycka anmäls enligt Lex Maria

10 januari 2020

En patient fick efter en trafikolycka en stor sårskada på benet. Skadan följdes inte upp på adekvat sätt på länets sjukhus, vilket nu anmäls enligt Lex Maria.