Fler nyheter

24 september 2018

Fördjupningsstudie visar: Skolan är en viktig aktör för ungas tillit till vuxenvärlden

Region Kronoberg har valt att genomföra en kvalitativ fördjupningsstudie om tillitens villkor med utgångspunkt från resultatet från 2015 års barn- och ungdomsenkät. Syftet med fördjupningsstudien är att ge ett bidrag till kunskapen om ungas tillit. Resultaten bygger på fokusgruppintervjuer där totalt 69 ungdomar medverkat.

Region Kronoberg har genomfört enkätundersökningar om barns och ungdomar hälsa och levnadsvanor vart tredje år sedan 2003. I 2015 års studie uppmärksammades att utvecklingen med ungas tillit till vuxenvärlden sjunkit bland unga i Kronobergs län, inte minst bland ungdomar på gymnasiet.

Svaren i enkätundersökningen från 2015 var något som både vi och andra som tagit del av resultatet reagerade på. Vi beslöt oss därför att fördjupa oss i hur ungas tillit till vuxna kan stärkas med syfte att uppmärksamma den oroväckande utvecklingen, säger Ingrid Edvardsson Aurin, folkhälsoutvecklare i Region Kronoberg. 

 Linda Hiltunen, som varit huvudansvarig för studien menar att

Det som förvånade oss är att ungdomarna i fördjupningsstudien ger uttryck för en utbredd bristande generell tillit, det vill säga tillit till okända människor. Samtidigt är denna form av tillit viktig eftersom samhällen med hög generell tillit ofta fungerar bättre. När vi har tillit till våra medmänniskor så blir vi exempelvis mer toleranta och vi blir bättre på att samarbeta i vardagen. Det är oerhört viktiga tillgångar i vår samtid, säger Linda.

Resultaten av studien visar att unga har många kloka idéer om vad som krävs för att öka tilliten. Unga pekar exempelvis ut skolan som en viktig aktör.

 Vår studie visar också att ungdomarna hade många kloka förslag på vad vi kan göra för att stärka deras tillit till vuxenvärlden. Vad unga efterfrågar kan vara så enkla saker som att det finns vuxna i deras omgivning som tar sig tid att lyssna, finnas till hands och hjälpa till när det behövs, menar Linda.

 Citat från ungdomar i studien

Axel: I skolan litar man på att läraren kan det den gör och att han gör sitt bästa för att lära oss.

Rebecca: Vi är ju här [i skolan] för att lära oss. Så jag känner att vi måste ha tillit till lärarna. Att de lär oss det rätta för de vill att vi ska få goda kunskaper och komma ut i samhället med mer och bättre information.

Idag (måndag 24 sep) presenterades resultatet av fördjupningsstudien på en konferens i Växjö. Ca 170 deltagare tog del av resultatet, huvudsakligen personal från skolor i Kronoberg. För att lyfta ungas röster ytterligare deltog även gymnasieungdomar från länet med sina tankar och erfarenheter.

Tillitens villkor, pdf, öppnas i nytt fönster

Relaterade nyheter

Hög dos läkemedel anmäls enligt Lex Maria

12 februari 2019

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse där en patient erhöll 10 ggr för hög dos av ett läkemedel på ett av länets sjukhus.

Den längsta resan

7 februari 2019

Soheila Fors är kvinnan från Iran som från en tillvaro i förtryck och okunskap har utbildat sig, startat Tehus-rörelsen och nu kandiderar till EU-parlamentet. Hon var en av föreläsarna på utbildningsd...

Aktualiserad utvecklingsstrategi nu på remiss

6 februari 2019

Från 2018 till juni 2019 aktualiserar Region Kronoberg den regionala utvecklingsstrategin – Gröna Kronoberg 2025. I dag fastställde regionala utvecklingsnämnden remissversionen på sitt första möte för...

Företagare inom naturturism erbjuds ekonomiskt stöd

4 februari 2019

Region Kronoberg har nu möjlighet att ge små företag inom naturturism ekonomiskt stöd. Stödet finansieras av Tillväxtverket och riktar sig till företag som vill attrahera och sälja till nya internatio...