Fler nyheter

31 januari 2020

Försenad diagnos av bukspottkörtelinflammation

En patient som kom in till akuten i ambulans fick inte en förnyad läkarbedömning förrän efter 36 timmar. Vid operation upptäcktes en bukspottkörtelinflammation. Den fördröjda diagnosen anmäls nu till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) enligt Lex Maria.

På akuten bedömdes patienten ha matförgiftning eller magsjuka. På grund av platsbrist blev dock patienten kvar på akutmottagningen över natten och skrevs inte in på någon avdelning förrän vid lunchtid dagen därpå. Där gjordes ingen läkarbedömning förrän morgonen efter, 36 timmar efter att patienten kom in till akuten.

Vid läkarbedömningen misstänktes kirurgiskt tillstånd. Efter röntgen fattades beslut om operation och vid operationen fann man en bukspottkörtelinflammation. Patientens diagnos blev alltså fördröjd, till stor del på grund av avsaknad av förnyad läkarbedömning. Därför anmäls det inträffade till IVO enligt Lex Maria.

För att det inte ska kunna hända igen har inblandade kliniker sett över sina rutiner och vidtagit förebyggande åtgärder. Bland annat ses rutinerna över för att säkerställa att patienter som anländer till vårdavdelning efter att ordinarie rond har genomförts får förnyad läkarbedömning när det behövs.

Lex Maria

Vårdgivaren ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), denna regel kallas Lex Maria.

Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659)

  • ska hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren.
  • har vårdgivaren en skyldighet att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.
  • ska vårdgivaren anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till IVO.

Syftet med utredningen ska vara att så långt som möjligt klarlägga händelseförloppet och vilka faktorer som påverkat det, samt ge underlag för beslut om åtgärder som ska ha till ändamål att hindra att liknande händelser inträffar på nytt, eller att begränsa effekterna av sådana händelser om de inte helt går att förhindra.

IVO ska säkerställa att anmälda händelser, som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada, har utretts i nödvändig omfattning samt att vårdgivaren har vidtagit de åtgärder som krävs för att uppnå en hög patientsäkerhet.

Kontakt

Pär Lindgren

Regional chefläkare

Arbetar som regionansvarig chefläkare. Arbetsuppgifterna innefattar: Huvudansvar för det regionövergripande patientsäkerhetsarbetet Stödfunktion och internkontroll i patientsäkerhetsfrågor Analysleda...

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 83 04, 0709-84 46 09

Relaterade nyheter

Ljungby har Sveriges mest patientsäkra operationsvård

20 februari 2020

Lasarettet i Ljungby blev klar etta i det kvalitetsindex för sjukhus med akutkirurgi 2019 som tagits fram av Svenskt Perioperativt Register. Indexet består av nio olika delar som på olika sätt speglar...

Distriktsläkare har installerats som professor

19 februari 2020

Hans Thulesius, distriktsläkare på vårdcentralen Skärvet i Växjö, har installerats som professor i allmänmedicin vid Linnéuniversitetet.

Glädje över ett samlat hjärta

17 februari 2020

Den 14 februari, på alla hjärtans dag, invigdes nya hjärtmottagningen på Centrallasarettet Växjö. Verksamhetschef Thomas Aronsson hälsade välkommen. Han berättade om den dröm som länge funnits om en s...

Nytt akutsjukhus Växjö – nuläget

14 februari 2020

Projektkontoret är igång, även om alla delar i projektorganisationen inte är bemannade fullt ut. Mycket handlar i nuläget om att strukturera och planera det fortsatta arbetet.