Fler nyheter

17 juli 2019

God krisberedskap i Region Kronoberg under sommaren

Under sommarmånaderna trappar många organisationer ned sin aktivitet. Det gäller dock inte krisberedskapen inom Region Kronoberg, där gäller samma rutiner som under resten av året.

Region Kronoberg har en ständig krisberedskap för att kunna hantera en eventuell allvarlig händelse. Det kan till exempel handla om ett driftavbrott eller en allvarlig medicinsk händelse. Region Kronobergs beredskap är god och väletablerade rutiner finns även under sommaren. Två funktioner inom Region Kronoberg har beredskap dygnet runt: tjänsteman i beredskap (TiB) och kommunikatör i beredskap (KiB). Uppdraget som TiB fördelas på ett antal personer med medicinsk bakgrund. Dessa personer har en särskild utbildning för uppdraget.

Vid en händelse larmas oftast TiB först för att avgöra om händelsen behöver hanteras på något särskilt sätt hos Region Kronoberg, berättar Leonard Isaksson, beredskapsstrateg vid Region Kronoberg. Många gånger handlar det om att TiB får information för kännedom. Men ibland behöver vi vidta åtgärder.

Åtgärder vid en allvarlig händelse kan vara av olika slag. Det är TiB som avgör hur ärendet ska hanteras initialt – det kan handla om att bevaka händelsen, att informera vissa berörda eller att gå upp i beredskapsläge*. Vanligt är att information behöver spridas till medarbetare eller allmänhet. Därför finns alltid en kommunikatör i beredskap.

KiB har ett tätt samarbete med TiB vid en allvarlig händelse, berättar Mathilda Eriksson vid kommunikationsavdelningen. Som KiB analyserar man läget och bedömer vad som behöver kommuniceras, till vem och när. Det är viktigt att den interna och den externa kommunikationen går hand i hand.

Tjänsteman i beredskap kan vid behov sammankalla särskild krisledning, en grupp som fattar regionövergripande beslut under regiondirektörens (eller den person som agerar med dennes mandat) ledning. Utöver den krisberedskap som finns inom Region Kronoberg sker även samverkan i hela Kronobergs län under namnet Krissamverkan Kronoberg. Där samlas länets aktörer under ledning av Länsstyrelsen för att arbeta tillsammans före, under och efter en kris i samhället.

*Beredskapslägen:

Stabsläge aktiveras där man kan misstänka eller bekräfta att en allvarlig händelse har inträffat och där omfattningen är oklar. Krisledningen håller sig informerad om händelseutvecklingen.

Förstärkningsläge aktiveras när tillgänglig kapacitet kommer att bli otillräcklig, men där begränsad resursförstärkning kan förväntas räcka. Innebär att krisledningen vidtar åtgärder för punktförstärkning av viktiga funktioner.

Katastrofläge aktiveras vid händelser där de resurser som krävs överstiger tillgänglig kapacitet. Innebär att krisledningen tar alla nödvändiga resurser som krävs i anspråk. Det kan bli aktuellt med begränsningar/prioritering av verksamheten.

Kontakt

Beredskapsstrateg, Leonard Isaksson, 0470-58 71 64

Kommunikatör, Mathilda Eriksson, 0470-58 85 56

Relaterade nyheter

Försenad cancerdiagnos anmäls enligt Lex Maria

14 oktober 2019

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse när en patient fick sin tarmcancerdiagnos försenad.

Märta Wallinius utnämnd till docent

11 oktober 2019

Märta Wallinius, chef för forskningssektionen på Rättspsykiatriska regionkliniken i Region Kronoberg, har utnämnts till docent i psykiatri med inriktning rättspsykiatri vid Lunds universitet. En utnäm...

EU-miljoner till arbete för etablering

10 oktober 2019

Strukturfondspartnerskapet för Småland och Öarna ger drygt 18 miljoner kronor från Europeiska socialfonden, ESF, till Växjö kommuns projekt kring etablering.

7,7 miljoner till projekt för regional utveckling

10 oktober 2019

Regionala utvecklingsnämnden ger utvecklingsmedel till ledarskap, klimatsmarta resor inom besöksnäringen och två projekt inom skog och trä.