Fler nyheter
Vuxna och småbarn sitter på golvet. Foto: Anna Nordström

25 juli 2018

Historisk befolkningsökning i Kronoberg

Befolkningen i Kronoberg fortsätter att öka i en historiskt sett hög takt. De senaste fem åren har länet haft en högre befolkningstillväxt än riket och befolkningen har ökat i alla länets kommuner. Under 2017 hade Kronobergs län den fjärde högsta befolkningsökningen i riket, endast Uppsala-, Stockholms- och Skåne län hade en högre. Det visar en rapport om befolkningsutvecklingen som Region Kronoberg har gjort.

Till största delen beror befolkningsökningen på att Sverige har haft en historiskt sett hög invandring. Men trots ökningen och att antalet invånare i arbetsför ålder ökar, finns flera demografiska utmaningar:

  • Mellan 2017-2032 förväntas antalet invånare i vårdintensiv ålder, 80+ år, att öka med nästan 50 procent. Samtidigt förväntas försörjningskvoten att öka eftersom invånare i ej arbetsför ålder ökar mer än personer i arbetsför ålder.
  • Sedan år 2000 har de flesta av länets kommuner haft en stabil utveckling, men endast i Växjö har ökningen överstigit riksgenomsnittet. Tingsryd och Uppvidinge har haft en negativ befolkningsutveckling. Kommunerna i länet har således väldigt skilda förutsättningar när det gäller att hantera framtidens välfärd och kompetensförsörjning.
  • Kronoberg har ett mycket lågt inrikes flyttnetto – utflyttningen till andra län är högre än inflyttningen från dem – dessutom är sekundäromflyttningen för utlandsfödda hög. Det betyder att de mindre kommunerna riskerar att tappa de senaste årens befolkningsökning.

Sammantaget leder detta till att välfärdsbehoven ökar och att det finns en risk att det blir svårare att hitta den personal som efterfrågas.

Framtiden

Prognosen för länet visar på en fortsatt befolkningsökning även om tillväxttakten avtar redan under 2018. De senaste tre åren har invånarantalet ökat med i genomsnitt 2 797 personer om året vilket förväntas sjunka till ungefär 1 900 personer de kommande tre åren. Den främsta förklaringen är att invandringen till länet förväntas att minska.

Befolkningsutvecklingen i Kronobergs län 2017 och befolkningsprognos för 2018-2032, pdf, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Robin Rikardsson

Analys och uppföljning

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 84

Relaterade nyheter

Region Kronoberg släpper musikvideo

17 augusti 2018

Sommaren är förenad med fest och festivaler där det kan finnas en ökad risk för sexuella övergrepp och trakasserier. Den 22 juni på midsommarafton i år släppte därför folkhälsa och social utveckling i...

Mobil läkare ger patientnära vård

9 augusti 2018

Enligt Region Kronobergs utvecklingsstrategi för hälso- och sjukvården "Närmare kronobergaren" ska vården vara nära och samordnad. Ett led i arbetet med utvecklingsstrategin är den mobila läkaren, som...

Informationskampanj mot hedersförtryck

3 augusti 2018

Under sommaren reser många barn med sina föräldrar på semester. För vissa barn innebär resan dock en risk att utsättas för olika former av hedersförtryck. Därför genomför Region Kronoberg, tillsammans...

Region Kronoberg satsar för barn och ungas psykiska hälsa

31 juli 2018

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i juni att ge barn- och ungdomshälsan ett utökat uppdrag avseende förebyggande arbete. Uppdraget innebär att erbjuda stöd till samarbetspartners för att öka Krono...