Fler nyheter

5 juli 2018

Internationellt intresse för våldspreventivt arbete inom Region Kronoberg

I samband med den internationella konferensen International Association of Forensic Mental Health Services i Antwerpen, Belgien, fick rättspsykiatriska regionkliniken inom Region Kronoberg internationell uppmärksamhet för sitt inspirerande och nytänkande arbete inom området våldsprevention.

Hot och våld är tyvärr en del av vardagen för många som arbetar inom hälso- och sjukvården och då kanske främst inom psykiatri och rättspsykiatri. Sedan tidigare har Statens beredning för medicinsk och social utvärdering konstaterat att det saknas vetenskapligt underlag för stora delar av arbetet med bl.a. våldsprevention inom psykiatrin och rättspsykiatrin. Region Kronobergs rättspsykiatriska regionklinik i Växjö har tack vare ett framsynt och forskningsbaserat arbete kommit långt när det gäller att ta fram och arbeta med strukturerade riskhanteringsplaner för just hanteringen av hot och våld.

Att arbeta med våldsprevention är, förutom behandling av svår psykisk ohälsa, ett av rättspsykiatrins viktiga uppdrag, säger forskningskoordinatorn Märta Wallinius. Det vi arbetar med är att, genom ett strukturerat arbete med medarbetarna men även tillsammans med delaktiga och aktiva patienter, minska de framtida riskerna för hot och våld.

Genom att göra patienterna delaktiga i sin egen riskhantering, får de ökade möjligheter att bli medvetna om vilka risker som finns för framtida hot och våld. Patienter får dessutom vara med och ta ansvar för sin egen livssituation på ett annat sätt än vad som gjorts tidigare inom den rättspsykiatriska vården.

För att möta det internationella intresset kommer metoden att översättas till engelska efter sommaren.

Kontakt

Märta Wallinius

Forskningskoordinator, legitimerad psykolog och medicine doktor

Märta Wallinius är leg. psykolog och medicine doktor, disputerad i ämnet Rättspsykiatri vid Medicinska Fakulteten, Lunds universitet år 2012. Hennes avhandling handlar om kliniska, kognitiva och betee...

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 80 00, 0709-67 30 04

Relaterade nyheter

Fördjupningsstudie visar: Skolan är en viktig aktör för ungas tillit till vuxenvärlden

24 september 2018

Region Kronoberg har valt att genomföra en kvalitativ fördjupningsstudie om tillitens villkor med utgångspunkt från resultatet från 2015 års barn- och ungdomsenkät. Syftet med fördjupningsstudien är a...

Region Kronoberg återgår till ordinarie verksamhet

21 september 2018

Klockan 11.06 sänkte Region Kronoberg sin beredskap från förstärkningsläge till stabsläge, den lägsta beredskapsnivån.

Region Kronoberg ger fler möjligheten att utbilda sig till specialistsjuksköterska med bibehållen lön

20 september 2018

Nu är utbildningen till specialistsjuksköterska igång för terminen. Och från och med i år har Region Kronoberg ökat antalet utbildningstjänster från 40 till 60 per år, en satsning som genomförs i sama...

Höjd beredskap på Region Kronobergs sjukhus på grund av ansträngd vårdplatssituation

18 september 2018

Det är ett ansträngt läge med mycket hög beläggning på våra sjukhus i Växjö och Ljungby. Under måndagskväll höjdes därför beredskapen till stabsläge.