Fler nyheter

5 juli 2018

Internationellt intresse för våldspreventivt arbete inom Region Kronoberg

I samband med den internationella konferensen International Association of Forensic Mental Health Services i Antwerpen, Belgien, fick rättspsykiatriska regionkliniken inom Region Kronoberg internationell uppmärksamhet för sitt inspirerande och nytänkande arbete inom området våldsprevention.

Hot och våld är tyvärr en del av vardagen för många som arbetar inom hälso- och sjukvården och då kanske främst inom psykiatri och rättspsykiatri. Sedan tidigare har Statens beredning för medicinsk och social utvärdering konstaterat att det saknas vetenskapligt underlag för stora delar av arbetet med bl.a. våldsprevention inom psykiatrin och rättspsykiatrin. Region Kronobergs rättspsykiatriska regionklinik i Växjö har tack vare ett framsynt och forskningsbaserat arbete kommit långt när det gäller att ta fram och arbeta med strukturerade riskhanteringsplaner för just hanteringen av hot och våld.

Att arbeta med våldsprevention är, förutom behandling av svår psykisk ohälsa, ett av rättspsykiatrins viktiga uppdrag, säger forskningskoordinatorn Märta Wallinius. Det vi arbetar med är att, genom ett strukturerat arbete med medarbetarna men även tillsammans med delaktiga och aktiva patienter, minska de framtida riskerna för hot och våld.

Genom att göra patienterna delaktiga i sin egen riskhantering, får de ökade möjligheter att bli medvetna om vilka risker som finns för framtida hot och våld. Patienter får dessutom vara med och ta ansvar för sin egen livssituation på ett annat sätt än vad som gjorts tidigare inom den rättspsykiatriska vården.

För att möta det internationella intresset kommer metoden att översättas till engelska efter sommaren.

Kontakt

Märta Wallinius

Forskningskoordinator, legitimerad psykolog och medicine doktor

Märta Wallinius är leg. psykolog och medicine doktor, disputerad i ämnet Rättspsykiatri vid Medicinska Fakulteten, Lunds universitet år 2012. Hennes avhandling handlar om kliniska, kognitiva och betee...

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 80 00, 0709-67 30 04

Relaterade nyheter

Kronobergaren reser gärna längre för att få bra vård

18 juli 2018

I Kronoberg anser 87 procent av invånarna att det är bra att enstaka sjukhus specialiserar sig på vissa operationer och 91 procent av de som bor i Kronoberg ställer sig positiva till samarbete inom hä...

Uppmaning: undvik uttorkning på grund av värme

17 juli 2018

Ihållande värme kan medföra hälsorisker för alla. Särskilt utsatta är äldre, kroniskt sjuka och personer med funktionsnedsättning, men även små barn, gravida och personer som tar medicin. Region Krono...

Vuxenpsykiatrin inom Region Kronoberg satsar på hälsofrämjande arbete

17 juli 2018

Alla ska ha möjlighet att gå till vårdcentralen och ta hand om sin hälsa, men för vissa patienter med psykisk sjukdom är det inte så enkelt. De har oftast mycket sämre resurser för att ta hand om sin...

Budgettillskott leder till fler doktorander

5 juli 2018

Regionstyrelsens budgettillskott med 2,5 miljoner forskningskronor i februari har gjort det möjligt att anställa fyra doktorander via FoU Kronoberg. Samtliga är medarbetare i Region Kronoberg och som...