Fler nyheter

8 november 2018

IT-avbrottet 21 september 2018

Nu har det första arbetet med att samla in information, sammanställa och analysera det som skedde i samband med IT-driftstörningen den 21 september avslutats. Erfarenheter och kunskap från händelsen kommer att på olika sätt att tas med i Region Kronobergs fortsatta kontinuitetsplanering.

Fredagen den 21 september 2018 drabbades Region Kronoberg av ett omfattande IT-avbrott. De som främst drabbades var hälso- och sjukvården, fastigheter och länstrafiken. Avbrottet inträffade i samband med ett planerat uppgraderingsarbete av ett IT-system. Problemet berodde på att det uppstod ett fel i den DNS-funktion (Domain Name System) som styr datatrafiken i det interna nätverket.

Felet i DNS-funktionen medförde att åtkomsten till merparten av regionens IT-system påverkades, vilket även fick till följd att vissa reservrutiner inte fungerade. Problemen startade på natten mot fredagen den 21 september vid 03.00-tiden. Verksamheter som själva uppmärksammade problemet började aktivt att arbeta problemlösning, alternativt med att starta upp sina reservrutiner.

Särskild krisledning initierades klockan 04.10 efter beslut av tjänsteman i beredskap (TIB). Händelsen bevakades inledningsvis i ett så kallat stabsläge, vilket är den lägsta beredskapsgraden, fram till klockan halv sju då det stod klart att problemen skulle kunna bli varaktiga och orsaka stor påverkan på regionens verksamheter. Beredskapsläget höjdes då från stabsläge till förstärkningsläge, vilket är det näst högsta beredskapsläget.

På grund av det tekniska läget var det svårt för verksamheterna att få information. Trots att kommunikationsavdelning, IT och fastigheter enligt dokumentation försökt sprida information om aktuell lägesbild, är det uppenbart att lägesbilden inledningsvis inte nådde ut till verksamheterna i önskad omfattning.

Sjukvårdsledaren i särskild krisledning tog klockan 08.03 beslut att all vård som inte var akut skulle ställas in. Detta beslut nådde på grund av kommunikationsbriser inte alla berörda verksamheter via ordinarie kanaler, utan vissa verksamheter fick information via alternativa kanaler, till exempel via media.

Händelsen, och den inställda vården har föranlett olägenheter för många av de som hade planerade besök inom vården den aktuella fredagsförmiddagen.

Cirka klockan 11.00 hade problemet i IT-nätverket lokaliserats och även till stor del åtgärdats. Klockan 11.07 beslutades att den särskilda krisledningens förstärkningsläge skulle avslutas, och den särskilda krisledningen övergick då åter till ett stabsläge som bevakade händelseutvecklingen fram till tisdagen den 25:e september klockan 15.27. I stort har händelsen hanterats tillfredställande.

Åtgärder för säkerställande av informationsspridning, samt en uppdatering av vissa rutiner kring krishantering och reservsystem kommer att genomföras. Detta som en del av det systematiska arbetet med att utveckla Region Kronobergs krishanteringsförmåga.

 Kontaktperson:

Martin Myrskog

Regiondirektör

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 70 02, 0709-84 45 60

Relaterade nyheter

Stabil läkarbemanning genom aktiv samverkan, prisat på kvalitetsvecka

16 november 2018

När Region Kronoberg idag avslutade sin årliga kvalitetsvecka delades 2018-års kvalitetspris ut till vuxenpsykiatrin för deras lyckade arbete med att bli oberoende av hyrläkare.

Kronobergs elever säljer solcellsandelar för en bättre värld

15 november 2018

Under vintern och våren kommer elever i Kronoberg att sälja andelar i solceller som kommer monteras vid en skola i Thailand för att förbättra skolgången för elever på andra sidan jorden.

Ljusare framtid med många ST-läkare i Region Kronoberg

13 november 2018

Inom vissa läkarspecialiteter är det just nu svårt att rekrytera nya medarbetare till Region Kronoberg – till exempel inom primärvården och gyn/obstetrik. Men långsiktigt ser det bättre ut. Vårdcentra...

OECD-analys av länet klar: Mycket har gjorts men många utmaningar kvarstår

8 november 2018

2012 gjorde OECD, på uppdrag av regionförbunden i Blekinge, Jönköpings län, Kalmar län och Kronobergs län, en så kallad Territorial Review, en studie av regionernas konkurrenskraft och tillväxtpotenti...