Fler nyheter

17 april 2019

Koll på konsten

Revisionen i Region Kronoberg har genomfört en granskning som visar att Region Kronoberg tidigare haft brister i hanteringen av konst gällande anskaffning, värdering, inventering, placering och försäljning. Frågan diskuterades på regionstyrelsen den 16 april 2019.

Vi ser mycket allvarligt på det revisionen kommer fram till. Regionen äger mycket konst och ska självklart ha kontroll på hanteringen av konsten i hela kedjan, säger Ida Eriksson, ordförande i kulturnämnden.

Det har tidigare saknats styrdokument och rutiner för konsthandläggningen, organiseringen av konsthandläggningsfunktionen i förhållande till den politiska organisationen har varit bristfällig och de personella resurserna är begränsade jämfört med andra regioner.

Flera åtgärder har nu vidtagits för att modernisera konsthandläggningen och utveckla bättre rutiner.

  • Kulturnämnden har beslutat om kulturpolitiska målsättningar för arbetet med den offentliga gestaltningen och riktlinjer för arbetet har tagits fram.
  • En omorganisering av konsthandläggningsfunktionen, som tidigare var organiserad under fastighetsavdelningen, har genomförts.
  • Ett nytt digitalt system har köpts in och implementerats för att modernisera och effektivisera arbetet med den konst som finns i Region Kronobergs samling.
  • Inventering av den konst som Region Kronoberg äger pågår.

Vi tar nu ytterligare krafttag för att påskynda inventeringen av konst, och kommer att lägga följande förslag på nästa kulturnämnd: att med omedelbar verkan prioritera inventeringen av konst och därför pausa nya inköp och placering av så kallad löskonst till dess att inventeringen av redan befintlig konst är avklarad. Inventeringen är viktig ur flera perspektiv, framförallt har kronobergarna rätt att få veta vad som skett med deras konst. Vi ska veta hur mycket konst vi har, var den finns och till vilket värde, säger Ida Eriksson, ordförande i kulturnämnden.

Detta förslag lägger vi gemensamt i politisk enighet till kulturnämnden. När inventeringen är genomförd och de nya rutinerna på plats ser vi också fram emot att diskutera i kulturnämnden hur vi kan arbeta mer aktivt med konstsamlingens sammansättning för att på ett professionellt och kvalitativt sätt tillgängliggöra konsten för patienter och besökare, säger Lovisa Alm, andre vice ordförande i kulturnämnden.

Bakgrund

Region Kronoberg äger idag cirka 6 500 konstverk i form av lös och fast konstnärlig gestaltning. Syftet med den konstnärliga gestaltningen är att bidra till estetiska upplevelser för patienter, besökare och personal som stimulerar visuellt och intellektuellt. Arbetet med den konstnärliga gestaltningen ska stärka förutsättningarna för professionella kulturskapare och möjliggöra för konstnärer att representeras i offentliga miljöer genom inköp och uppdrag.

I samband med flytten till kulturstaben har ett arbete för att modernisera och förbättra konsthandläggningen inom Region Kronoberg påbörjats. Det handlar även om att se över möjligheterna att tillgängliggöra konsten för patienter och besökare. Inköp och förvaltning av konst inom Region Kronoberg ska följa regionens ”Plan för konstnärlig gestaltning inom Region Kronoberg” och ”Riktlinje för hantering och konstnärlig gestaltning inom Region Kronoberg.

Relaterade nyheter

Främmande material i luftvägarna misstolkades som KOL

21 augusti 2019

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en hän-delse där en patient i samband med ett besök hos tandläkare fick ner avtrycksmassa (siliconmaterial) i luftvägarna.

Anställda lättar på gasen och sparar både pengar och utsläpp

21 augusti 2019

Närmare 100 personer på kommunala arbetsplatser runt om i Kronobergs län har under året gått utbildning i sparsam körning. Nu fortsätter projektet Res Grönt i Gröna Kronoberg sina utbildningsinsatser.

Rekordmånga besökare på regionalt Scensommar

15 augusti 2019

Åtta veckor med Scensommar avslutades igår kväll i Linnéparken med Molly Sandén och en rekordpublik på runt 13 000. I och med sommarens sista konsert visar siffrorna att det totala antalet besökare på...

Medarbetare i Region Kronoberg får testa klimatsmartare resor

29 juli 2019

38 procent av Region Kronobergs medarbetare tar bilen till jobbet – en låg siffra jämfört med många andra arbetsplatser i Kronoberg. Under 2019 och 2020 kommer medarbetare som tar bilen till jobbet at...