Fler nyheter

11 oktober 2019

Märta Wallinius utnämnd till docent

Märta Wallinius, chef för forskningssektionen på Rättspsykiatriska regionkliniken i Region Kronoberg, har utnämnts till docent i psykiatri med inriktning rättspsykiatri vid Lunds universitet. En utnämning som hon menar inte hade varit möjlig utan en medveten satsning på forskning inom rättspsykiatrin i Region Kronoberg.

Det finns enbart ett fåtal docenter i rättspsykiatri i Sverige. Docent är en akademisk titel som visar att forskaren har uppnått en högre vetenskaplig kompetens, jämfört med doktorsexamen.

Jag är oerhört glad och stolt över utnämningen. Detta är resultatet av ett långsiktigt arbete där motiverad personal, och inte minst stöd från ledningen, har varit helt avgörande. Att leda forskning som kan komma till nytta för vården av en så här sårbar patientgrupp är något jag gör med stor ödmjukhet, säger Märta Wallinius.

Märta leder forskningssektionen vid Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö. Tillsammans med ett flertal medarbetare arbetar hon med patientnära forskningsprojekt inom rättspsykiatri. 

Största delen av den forskning som bedrivs baseras på behov som uppkommer i det dagliga arbetet med patienter. Forskningen har blivit en naturlig del av kliniken och återkoppling till verksamheten sker löpande, berättar Tina Fogelklou, verksamhetsområdeschef.

Märta är legitimerad psykolog och har arbetat i många år med personer med våldsamt och kriminellt beteende, ofta i kombination med olika former av svår psykisk ohälsa och sociala problem. Hennes forskning handlar om hur man kan kartlägga, behandla och bemöta personer med våldsamt och/eller kriminellt beteende i kombination med varierande psykisk ohälsa och sociala problem.

I oktober 2018 delade det statliga forskningsrådet Forte ut 15 miljoner till ett forskningsprogram under Märta Wallinius ledning. Programmet syftar till att utveckla evidensbaserad praktik inom rättspsykiatrisk vård i Sverige, något som saknas idag. 

Om Märta Wallinius

Märta är legitimerad psykolog och har arbetat många år med personer med våldsamt och kriminellt beteende, ofta i kombination med olika former av svår psykisk ohälsa och sociala problem. Inom ramarna för sitt kliniska arbete har Märta alltid varit involverad i forsknings- och utvecklingsarbete och har bland annat tagit fram nya metoder för bedömning och behandling av aggression och våld till Sverige. I och med sin avhandling specialiserade sig Märta på vad som karaktäriserar personer som är upprepat våldsamma och/eller kriminella, vilket Märta har fördjupat kunskapen om, och fokuserat på det som kan göras för att minska våld och kriminalitet, i sitt fortsatta forskningsarbete. Märta har alltid haft ett starkt fokus på att göra personer i behov av stöd delaktiga i stöd- och behandlingsinsatser.

Märtas forskning handlar om hur man kan kartlägga, behandla och bemöta personer med våldsamt och/eller kriminellt beteende i kombination med varierande psykisk ohälsa och sociala problem. Denna forskning bedrivs tvärvetenskapligt, bland annat utifrån psykologiska, medicinska, neurovetenskapliga, sociala och vårdvetenskapliga perspektiv i samarbete med ett flertal stora universitet i Sverige och utomlands. Sedan oktober 2018 leder Märta en stor satsning för att utveckla evidensbaserad praktik inom rättspsykiatrisk vård i Sverige, vilket har stor betydelse för såväl den fortsatta rättspsykiatriska vården som forskningen i Sverige och internationellt.

Kontakt

Märta Wallinius

Märta Wallinius

Docent, forskningskoordinator, legitimerad psykolog

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 99 33, 0709-67 30 04

Tina Fogelklou

Verksamhetsområdeschef rättspsykiatriska regionkliniken

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 63 44

Relaterade nyheter

Bokslutskommuniké 2019

21 januari 2020

Vid regionstyrelsens sammanträde på tisdagen godkändes bokslutskommunikén för 2019. I den redovisas ett preliminärt balanskravsresultat på 66 miljoner kronor för 2019.

Familjecentral på Teleborg blir verklighet 2021

20 januari 2020

Styrande politiker i Region Kronoberg och Växjö kommun har gjort en överenskommelse om att öppna en familjecentral i anslutning till vårdcentralen på Teleborg nästa år. Arbetet drar igång med ett upps...

Välkommen till regionstyrelsen den 21 januari

20 januari 2020

Det är dags för årets första regionstyrelsesammanträde. Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Ny chefläkare på rättspsykiatriska regionkliniken

10 januari 2020

Sedan 1 januari är Christian Möller ny chefläkare på rättspsykiatriska regionkliniken.