Fler nyheter

19 juni 2019

Mot ett grönare Kronoberg med aktualiserad utvecklingsstrategi och hållbarhetsprogram

Den 19 juni 2019 antog regionfullmäktige den aktualiserade regionala utvecklingsstrategin – Gröna Kronoberg 2025 och ett nytt hållbarhetsprogram.

Region Kronoberg har ett regionalt utvecklingsansvar och ska, enligt förordningen om regionalt tillväxtarbete (2017:583), ha en regional utvecklingsstrategi.

Utvecklingsstrategin är ett paraplydokument för regional utveckling med fokus på regionalt tillväxtarbete. En viktig del i detta är att skapa attraktiva miljöer så att vår arbetsmarknad får den kompetens den så väl behöver för att växa, säger Thomas Ragnarsson (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

De fyra prioriteringarna i strategin är:

  1. Utveckla attraktiva livsmiljöer med god tillgänglighet
  2. En plats att vilja leva och bo på
  3. Utveckla en innovativ region och ett brett näringsliv
  4. Utveckla kompetensförsörjningen och en god och jämlik hälsa

Det här avgör vad vi lägger pengarna på. Målen är ambitiösa, politikerna spänner bågen och visar vägen för oss tjänstemän, säger Christel Gustafsson, regional utvecklingsdirektör.

Strategin bygger främst på tidigare strategi, nulägesanalys, nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020, reviderad OECD-rapport och samtal i externa chefsnätverk och andra forum under våren och hösten 2018.

Nytt hållbarhetsprogram för Region Kronoberg

Regionfullmäktige antog även ett hållbarhetsprogram för 2019-2023 som visar hur arbetet mot FN:s globala mål för hållbarhet ska ske. Målen och insatserna ska styra mot visionen Ett gott liv i ett livskraf­tigt län och bidra till målsättningarna i den regionala utvecklingsstrategin Gröna Kronoberg.

Jämlikhet, hälsa, resurseffektivitet och minskad klimatpåverkan är genomgående i programmet som utgår från sociala, ekonomiska och ekologiska perspektiv, säger Eva R Ericsson (L), ordförande i folkhälsoberedningen.

Kontakt

Thomas Ragnarsson (M)

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0709-84 45 34

Eva R Ericsson (L)

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0706-88 74 40

Christel Gustafsson

Regional utvecklingsdirektör

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 27, 0767-20 78 48

Relaterade nyheter

God krisberedskap i Region Kronoberg under sommaren

17 juli 2019

Under sommarmånaderna trappar många organisationer ned sin aktivitet. Det gäller dock inte krisberedskapen inom Region Kronoberg, där gäller samma rutiner som under resten av året.

Försenad diagnos anmäls enligt Lex Maria

16 juli 2019

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria-anmälan angående en händelse med försenad diagnos av tjocktarmscancer.

Fler ålderspensionärer vaccinerade sig mot influensa – fick gott skydd

15 juli 2019

Årets influensakampanj hösten 2018 gav resultat och Region Kronoberg vaccinerade 5 procent fler ålderspensionärer jämfört med föregående säsong. Det gör att Region Kronberg vaccinerade störst andel av...

Kulturrådet fördelar pengar till utveckling av kultur i Kronoberg

11 juli 2019

Statens kulturråd har beviljat ett flertal projektansökningar från Kronoberg. Bidragen går till utvecklingsarbeten för bland annat satsningarna Medborgarscen, Muntligt berättande och ett gemensamt pro...