Fler nyheter

12 juli 2017

Nationell satsning utvecklar cancervården

Arbetet med att införa standardiserade vårdförlopp inom cancervården har pågått i snart två år. I början handlade det mycket om att få igång arbetet och förbereda olika system. Nu börjar även konkreta förbättringar för patienterna bli synliga, exempelvis får du som patient snabbare en tid för undersökning.

Regeringen och SKL har tidigare kommit överens om att under 2015–2018 genomföra en nationell satsning på att korta väntetiderna och minska de regionala skillnaderna i cancervården. En av de viktigaste insatserna har varit att införa det gemensamma systemet med standardiserade vårdförlopp.

De standardiserade vårdförloppen ska förkorta tiden mellan välgrundad misstanke om cancer till start av första behandling. De beskriver vilka utredningar och första behandlingar som ska göras inom en viss cancerdiagnos, samt vilka tidsgränser som gäller, dels för hela förloppet men också för de olika utredningsstegen. 

28 cancerdiagnoser har standardiserade förlopp

I nuläget är 28 vårdförlopp igång i Region Kronoberg och 2018 kommer ytterligare tre diagnoser. Varje diagnos har en utsedd processledare som tillsammans med sitt processteam arbetar med att kartlägga sin process och förbättra patientens väg i vårdkedjan.

Flera har exempelvis infört förbokade tider för undersökningar, för att minska onödig väntan för patienterna. Det innebär att du som patient snabbt får en tid för en utredande undersökning inom specialistvården, säger Tina Eriksson, cancersamordnare i Region Kronoberg.

Snabbspår för blod i urinen

En annan förbättring är att man har snabbat på omhändertagande för patienter med misstänkt urologisk cancersjukdom genom att starta ett direktnummer dit man som patient kan ringa och prata med en sjuksköterska om man har noterat synligt blod i urinen. Sjuksköterskan kan då vägleda patienten vidare till undersökningar som cystoskopi och röntgen.
Det här är ett snabbspår eftersom man som patient inte behöver ta vägen via vårdcentral, berättar Tina.

Fakta - cancerdiagnoser som nu är standardiserade vårdförlopp

 • Akut leukemi (AML och ALL)
 • Allvarliga ospecifika symtom
 • Analcancer
 • Bröstcancer
 • Bukspottkörtelcancer
 • CUP - cancer utan känd primärtumör
 • Gallblåse- och gallvägscancer
 • Hjärntumör
 • Hudmelanom
 • Huvud-halscancer
 • Levercancer
 • Livmoderhalscancer
 • Livmoderkroppscancer
 • Lungcancer
 • Maligna Lymfom (inklusive KLL)
 • Matstrupe- och magsäckscancer
 • Myelom
 • Njurcancer
 • Peniscancer
 • Prostatacancer
 • Skelett- och mjukdelssarkom
 • Sköldkörtelcancer
 • Testikelcancer
 • Tjock- och ändtarmscancer
 • Urinblåse- och urinvägscancer
 • Äggstockscancer

Kontakt

För mer information kontakta Tina Eriksson via epost under vecka 28.

Tina Eriksson

Cancersamordnare

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 97 44

Relaterade nyheter

Region Kronobergs plan för en säker förlossningsvård under sommarperioden

20 juli 2017

Läget i förlossningsvården är ansträngd under sommaren och därför har Region Kronoberg planerat flera åtgärder för att blivande föräldrar ska få en trygg och säker förlossning.

Undersköterskan – en viktig person på lasarettets äldreenhet

20 juli 2017

I det personliga mötet med gamla och sjuka patienter på medicinavdelningen MSÄ-enheten på lasarettet i Ljungby, har undersköterskan en viktig roll. Undersköterskan är den som arbetar närmast den äldre...

Satsning på servicevärdar ger mer patientfokus

18 juli 2017

För att underlätta det vardagliga arbetet för vårdpersonalen har Region Kronoberg infört en ny roll, servicevärdar.

Campushälsan värnar om studenternas psykiska hälsa

11 juli 2017

Det är känt att den psykiska ohälsan ökar bland unga. På vårdcentralen Teleborg i Växjö finns Campushälsan – universitetsstudenternas egen vårdcentral – med ett väl anpassat arbetssätt för att kunna f...