Fler nyheter

25 oktober 2019

Ny kulturgeografisk analys till nytta för Kronobergarna

Region Kronobergs projekt Samplanering Kronoberg har tagit fram en kulturgeografisk analys. Analysen bidrar till en gemensam nulägesbild och ska fungera som underlag för strategisk samhällsplanering i Kronobergs län.

Idag rör vi oss alltmer mellan kommuner och regioner. Samhällsfunktioner som infrastruktur, bostäder och verksamhetsområden behöver därför planeras över kommun- och länsgränser. På så sätt kan vi få ut mer av våra samhällsinvesteringar. De underlag som nu tagits fram gör sådan planering möjlig i Kronoberg, säger Thomas Ragnarsson (M), ordförande i den regionala utvecklingsnämnden.

Analysen är främst ett verktyg för personer som arbetar med strategisk samhällsplanering men kan även användas av andra. Analysen ger kommunerna insyn i varandras data och:

 • bidrar till ett större perspektiv och tillgängliggör kunskap.
 • ger en gemensam bild av regionens rumsliga struktur i näringsgeografisk och socioekonomisk mening, som underlag för områdes- och platsspecifika utvecklingsstrategier.
 • vägleder arbetet vid orts- och landsbygdsutveckling, översiktsplanering samt trafik- och infrastrukturplanering. 

Den innehåller även det sydsvenska perspektivet i förhållande till Kronoberg. Analysen kommer att uppdateras och förbättras kontinuerligt.

Det unika med analysen är formatet. Den är interaktiv och presenterad som en kartberättelse där du kan klicka dig runt för att få fram olika data om önskat område. Unikt är också att du kan utgå från tätortsregion och göra detaljerade jämförelser, säger Jenny Fröberg, projektsamordnare för Samplanering Kronoberg.

Spännande fakta

 • En stor andel av befolkningen arbetar i en annan kommun än den de bor i.
 • Kronoberg är det län som har den största inpendlingen efter Stockholm.
 • Det inrikes flyttnettot för regionen har förbättrats de senaste åren.
 • Kronoberg är det län som är mest monocentriskt av de sydliga länen, med Växjö tätort som regionens framträdande befolkningscentrum.
 • Växjö är inte ett naturligt centrum för alla kommuner i Kronoberg.

Regional planering

I projektet Samplanering Kronoberg samarbetar Region Kronoberg, Länsstyrelsen i Kronobergs län, Trafikverket och länets kommuner kring strategisk samhällsplanering. Bland annat har tre samtidsanalyser tagits fram, varav den kulturgeografiska analysen är en. I projektet tas också en omvärlds- och framtidsspaning samt en integrerad landskaps­karaktärsanalys fram. Analyserna blir tillsammans ett användbart underlag för den strategiska samhällsplaneringen i Kronobergs län.

Ett regionalt planeringsperspektiv är befogat för invånarna då en allt större andel bor i en kommun men verkar i en annan. I näringslivet är ett regionalt perspektiv en självklarhet, bland annat för att arbetskraften ofta pendlar in. Ju större arbetsmarknadsregioner, desto större blir valmöjligheterna både för arbetsgivare och arbetstagare.

Kontakt

Thomas Ragnarsson (M)

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0709-84 45 34

Jenny Fröberg

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 30 74, 0732-09 60 55

Relaterade nyheter

Funderar du på att söka projektmedel?

14 januari 2020

Vet du att Region Kronoberg har ett projektkontor där du kan få stöttning i projektutveckling? Tack vare kontakten med Region Kronoberg har till exempel Linnéuniversitetet nyligen beviljats 188 996 eu...

Informationsträff om projektmedel från Europeiska socialfonden

8 januari 2020

Vill du höra mer om hur du kan söka medel från Socialfonden? Den 22 januari kommer Svenska ESF-rådet till Växjö och berättar om deras nuvarande utlysning samt ger tips om saker du bör tänka på när du...

Regionerna i Småland och EU storsatsar på skog och trä

20 december 2019

Tre projekt inom skog och trä har beviljats finansiering av EU:s strukturfonder och regionerna. Projekten ger möjligheter att göra betydande insatser inom kompetensutveckling och mångbruksföretagare m...

Nytt verktyg för att säkerställa hållbara insatser

12 december 2019

Det är självklart att vi ska arbeta på ett sätt som bidrar till folkhälsa, god ekonomi, jämställdhet och utan miljöpåverkan. Men, det sker inte av sig självt. Regional utveckling har färdigställt ett...