Fler nyheter

14 juni 2019

Nya EU-projekt till Kronoberg, Småland och Öarna

Den 12-13 juni beviljades flera av Kronobergs projektansökningar. Projekten ska bland annat arbeta med insatser som stärker kvinnor och män som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden och med att öka små och medelstora företags tillväxt och innovationsförmåga.

Tre ESF-projekt beviljades

Tre projekt i Småland och Öarna beviljades 16 miljoner genom Socialfondens utlysning ”2.3 Samverkan för ökad inkludering”. Projekt inom denna utlysning ska arbeta med insatser som stärker kvinnor och män som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden och har en komplex och/eller sammansatt problematik t.ex. psykisk ohälsa, språkhinder eller funktionshinder.

Projektet Krysspejling startas upp i Kronoberg

Ett av projekten kommer verka i Kronobergs län och heter Krysspejling. Krysspejling har fått 2,6 miljoner kronor och kommer att drivas av den ideella föreningen Funkibator. Projektet riktar sig till grupper som är långtidsarbetslösa, långtidssjukskrivna och/eller funktionsnedsatta som medför en nedsatt arbetsförmåga kombinerat med en komplex problematik. Projektet kommer att adressera behovet av nya lösningar för grupperna i samhället vilka riskerar att hamna i permanent utanförskap trots stora insatser från samhällets sida. Projektet ska arbeta med insatser anpassade efter individers behov och ska tydliggöra och stärka ideella sektorns roll i arbetet att stärka individer. Föreningslivet ska verka som en resurs och utgångspunkt för hälsa, välmående och en väg tillbaka till arbetslivet. I projektet kommer en metodik att utvecklas i samverkan med relevanta aktörer som gör att ideella föreningar kan ta en större roll i förrehabiliterande insatser.

De andra två projekten som beviljades är:

 •        SMÖT: Folkuniversitet på Gotland tillsammans med Folkuniversitetet Jönköping fick nästan 7 miljoner.
 •        Samverkansplattform Kalmar län: Coompanion i Kalmar län har fått 6,4 miljoner.

10 ERUF-projekt beviljades

Strukturfondspartnerskapet beviljade samtidigt även medel inom Regionalfonden om totalt 52 miljoner fördelat på 10 projekt i Småland och Öarna. Tre projekt kommer att beröra Kronoberg direkt. Det är FramInk, Digitala lyftet och FramgångsHubb. Därtill kommer även projektet Livsmedelsutveckling Sydost 2.0 att ha viss inverkan på alla län i Småland och Öarna.

FramInk

FramInk kommer drivas av Företagsfabriken i Kronoberg AB från september 2019 till december 2022. Projektet har blivit beviljat 4 miljoner från ERUF och lika mycket från Region Kronoberg. Projektets övergripande mål är att möjliggöra för fler av regionens entreprenöriella invånare att lösa morgondagens samhällsproblem genom innovativa lösningar. Projektet ska främja att företag etablerar sig på den internationella marknaden och att företagen får stöttning i sin tillväxtresa. Därtill vill projektet nå ut till fler och nya företag i hela Kronoberg och öka antalet akademiska affärsidéer.

Digitala lyftet

Digitala lyftet kommer drivas av IT-plattform Småland och Öland AB, i Kronobergs och Kalmars län och ska pågå från september 2019 till december 2022. Projektet har blivit beviljat 2 miljoner av ERUF och en total budget om 4 miljoner. Digitala lyftet kommer angripa de utmaningar som digitaliseringen innebär för besöksnäringen i länen. Det primära syftet är att öka den digitala lägstanivån hos minst 150 företag. I samverkan med destinationer, kommuner och turistorganisationer kommer aktiviteter samordnas för att nå fler intressenter. Man kommer att öka den digitala förmågan och på så vis skapa affärsnytta för små och medelstora företag i Kalmar och Kronobergs län.

FramgångsHubb

FramgångsHubb kommer att vara ett samverkansprojekt mellan Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs läns ALMI-bolag och startar januari 2020 och slutar december 2022. Projektet har blivit beviljat 15,7 miljoner med en total budget om 31,5 miljoner för att ta tillvara, stödja samt utveckla regionens små och medelstora företag med tillväxtpotential eller behov av förnyelse. Målet i projektet är att fler företag ska öka sin lönsamhet, konkurrenskraft och tillväxt med fokus på hållbar utveckling. Företagen i Småland och Öarna har stora utmaningar och behöver möta kraven från en ökad globalisering, digitalisering och effektivisering.

De andra sju ERUF- projekten som beviljats medel är:

 •       Livsmedelsutveckling Sydost 2.0: Region Kalmar län är projektägare och har fått 6,3 miljoner.
 •         Framtidens järnväg: Nässjö Näringsliv AB är projektägare och har fått 4,3 miljoner.
 •         eHealth Arena: Kalmar Science Park är projektägare och har fått 10,6 miljoner.
 •         OECD Territorial Review Gotland:  Gotlands kommun har fått 2,5 miljoner.
 •         Gotland goes global: ALMI företagspartner AB är projektägare och har fått 1,5 miljoner.
 •         Sustainable speis: Tillväxt Gotland är projektägare och har fått 4,7 miljoner.
 •         Kalmar C 2.0 Huvudspåret: Kalmar kommun är projektägare och har fått 1,5 miljoner.

Kontakt

Josefine Wilhelmsson

Projektutvecklare

ERUF och ESF

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 32 00

Relaterade nyheter

1,3 miljoner satsas på att stärka 0 till 3-åringars språkutveckling i Kronoberg och Blekinge

14 november 2019

Blekinge och Kronbergs samarbetsprojekt ”Språkstegen” har blivit tilldelade 1,3 miljoner av Kulturrådet för att fortsätta sitt arbete med att stärka små barns språkutveckling. Det är det största utdel...

Nu lanseras Business region Kronoberg – plattformen för företagare

13 november 2019

Den 14 november lanseras businessregionkronberg.se – en plattform med målet att bli en självklar ingång för företagare som söker stöd i att starta upp, utveckla eller etablera sin verksamhet. Sidan ha...

Informationsmöte om projektmedel från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Interreg

5 november 2019

Region Kronoberg bjuder in till informationsmöte om hur din verksamhet kan bidra till den regionala utvecklingen och strukturell förändring på ett hållbart sätt. Lyssna till när Tillväxtverket berätta...

Regional samverkan för företagen

30 oktober 2019

Kronoberg går mot strömmen, ”Har en allsidighet” var titeln på en artikel i Dagens Industri i veckan. Artikeln handlade om hur antalet gasellföretag i Kronoberg ökar medan de minskar i grannlänen. Gas...