Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

2 september 2019

Nytt akutsjukhus i Växjö - nuläge och planen framåt

Just nu pågår arbetet med att etablera den projektorganisation som ska hålla ihop Region Kronobergs största byggprojekt någonsin. Parallellt pågår planeringen och en allt tydligare bild av hur projektet ska genomföras växer fram.

År 2027 kommer vi att ha ett helt nytt akutsjukhus på plats i Växjö. Vad det nya sjukhuset ska erbjuda och hur det ska utformas kommer att vägledas av målbilden för den nära vården. Det vill säga den omställning av hela hälso- och sjukvården som pågår och som bland annat innebär att mer vård ska bedrivas nära patienten genom öppna vårdformer, ökad digital tillgänglighet och ökade möjligheter för patienten att vara delaktig i sin vård.

Vårdinnehållet är steg ett

Innan spaden kan sättas i marken krävs ett omfattande planeringsarbete. Det allra första steget handlar om att förtydliga målbilden – vad utvecklingen till den nära vården innebär för hälso- och sjukvården i stort och för det nya sjukhuset.

Vi behöver fördjupa vår analys av vårdbehovet, förtydliga vad vi ska erbjuda i första linjens vård, i öppne- och slutenvård och på regionsjukhus. Vi behöver också titta på våra vårdflöden och hur vi kan optimerar dem för att det ska vara så smidigt som möjligt för patienterna. Detta måste vi göra innan vi är redo att prata antal vårdplatser och hur vi ska utforma det nya sjukhuset, säger regiondirektör Martin Myrskog.

Delaktighet i fokus, hur då?

För att slutresultatet ska bli så bra som möjligt kommer invånares och medarbetares delaktighet vara avgörande, och det kommer att ske på olika sätt. Inledningsvis handlar arbetet mycket om faktainsamling och analys. I den fasen blir hälso- och sjukvårdens utvecklingsstrategi Närmare kronobergarna, en viktig källa. Där har 490 invånarnas tankar och önskemål om framtidens hälso- och sjukvård varit en viktig input.

Allt eftersom projektet går vidare kommer invånare, patientrepresentanter, chefer och medarbetare involveras i dialogen, till exempel runt hur vi utformar bra och effektiva vårdflöden och hur det nya sjukhuset bör utformas.

Projektorganisationen

Just nu pågår rekryteringen av en projektchef och fyra projektledare. Projektchefen kommer att ha huvudansvaret för att leda arbetet tillsammans med projektledarna för byggprocessens olika delar. Inledningsvis skapas följande fyra delområden:

  • Verksamhet: vårdinnehåll och vårdprocesser.
  • IT/MT/Service: exempelvis upphandling, digitalisering, medicinsk teknik och övrig utrustning samt service och logistik.
  • Trafik: exempelvis busstrafik, serviceresor, fysisk tillgänglighet och vägnät.
  • Bygg och mark: byggorganisation samt förvärv och förberedelse av mark.

Olika referensgrupper kommer att bildas med till exempel patientrepresentanter, konsulter och fackliga samverkansparter. Övergripande leds projektet av regiondirektör Martin Myrskog och politisk styrgrupp är regionstyrelsens arbetsutskott. Fram tills att alla delar i projektorganisationen är på plats finns en tillfällig projektgrupp som driver planeringsarbetet framåt.

Mer om Växjös nya akutsjukhus

Relaterade nyheter

Första kartläggningen av vårdbehovet är klar

21 november 2019

Nytt akutsjukhus i Växjö – utveckling av vården och staden Det första steget i analysen av nuvarande och framtida vårdbehov är klart. Bilden är entydig, behovet av öppenvård ökar medan behovet av held...

Kortare väntetider till röntgen

21 november 2019

Under hösten har röntgenkliniken i Region Kronoberg minskat väntetiderna till alla sina undersökningar. Det innebär att patienter snabbare får komma till undersökning och i förlängningen att man snabb...

Prover kan kontrolleras 25 gånger snabbare enligt ny metod

19 november 2019

Annika Petersson och Kim Ekblom vid Region Kronoberg har infört en ny metod som minskar tiden för kvalitetskontroller av blodgivarplasma från dagens omkring 25 minuter till 60 sekunder.

Kroniskt sjuka viktig grupp i årets influensavaccination

18 november 2019

Region Kronoberg fortsätter att erbjuda alla invånare som fyllt 65 år gratis vaccination mot säsongsinfluensan. I år läggs dessutom lite extra fokus på yngre personer som har nedsatt immunförsvar elle...