Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

12 december 2019

Nytt verktyg för att säkerställa hållbara insatser

Det är självklart att vi ska arbeta på ett sätt som bidrar till folkhälsa, god ekonomi, jämställdhet och utan miljöpåverkan. Men, det sker inte av sig självt. Regional utveckling har färdigställt ett verktyg för att hållbarhetssäkra insatser. Syftet är att få in flera perspektiv på hållbarhet tidigt i planeringen. Under hösten har verktyget börjat användas skarpt.

En anledning till att vi har en rad samhällsproblem idag är för att vi inte tillräckligt har konsekvensutrett eller beaktat hållbarhetsaspekter i samhällsutvecklingen. Därför har vi tagit fram detta verktyg, berättar Christel Gustafsson, regional utvecklingsdirektör.

Verktyget ska vägleda verksamheten som bedrivs på regional utveckling att hållbarhetssäkras mot den regionala utvecklingsstrategin Gröna Kronoberg och de tre hållbarhetsdimensionerna – social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Genom att hållbarhetssäkra tidigt i planeringen  finns bättre möjligheter  att forma en insats och skapa förändringar. Det innebär en arbetsinsats nu som sparar tid och resurser i förlängningen.

Vi såg ett behov av att få in flera perspektiv på hållbarhet och en tvärsektoriell kunskap. Genom hållbarhetssäkring kan vi jobba mer sammantaget kring hållbarhet. På så vis undviker vi att arbeta i stuprör kring hållbarhetsfrågor, t.ex. miljö för sig och jämställdhet för sig, berättar verksamhetsutvecklare Elsa Anderman, som varit med och tagit fram verktyget.

Hållbarhetssäkringen är utformad för att kunna appliceras på olika sakfrågor, från mindre och kortare insatser och projekt till att kunna användas i längre och större processer. Det innefattar insatser såsom planering av projekt, framtagande av strategier, fördelning av ekonomiskt stöd och remissyttranden.

Hållbarhetssäkring är ett verktyg som ska;

• Säkerställa att insatser som genomförs är relevanta utifrån den regionala utvecklingsstrategin Gröna Kronoberg.

• Säkerställa att insatser leder till förbättrade sociala, miljömässiga och ekonomiska förhållanden

• Minska negativa sociala, miljömässiga och ekonomiska effekter av våra insatser

• Synliggöra mål- och intressekonflikter

Så går det till

Vid verksamhetsplaneringen väljs ett antal processer ut som behöver hållbarhetssäkras. Just nu hållbarhetssäkras processerna kring besöksnäringsstrategin och trafikförsörjningsprogrammet. Berörda tjänstepersoner följer arbetsmetoden i den framtagna handboken, där verksamhetsutvecklare Elsa Anderman finns med och stöttar.

Vidare arbete

I februari får Region Kronoberg ett särskilt uppdrag från Tillväxtverket kring hur vi som region kan stärka vår kapacitet för att jobba med hållbarhetsperspektivet. Syftet med uppdraget är att öka den regionala kapaciteten att arbeta med hållbarhet som en helhet i det regionala tillväxtarbetet.

Ta del av verktyget

På hemsidan för Gröna Kronoberg kan du ta del av verktyget.

Verktyg för hållbarhetssäkring 


Relaterade nyheter

Coronavirusets effekter för näringslivet i Kronoberg

31 mars 2020

Många företag har det tufft just nu, och det kan vara svårt att få en överblick av allt som händer under coronakrisen. Därför hjälper Business Region Kronoberg företagare med en daglig lägesuppdaterin...

Världens största glaskonferens ställs in

12 mars 2020

Sedan lång tid tillbaka har man planerat för GAS2020 i det småländska Glasriket. Arrangör är föreningen Glass Art Association med säte i USA i samarbete med den svenska projektägaren och Glasbruken.

Regional satsning på hållbar konsumtion och produktion

10 mars 2020

Hållbara transporter i besöksnäringen och mer lokalproducerad mat. Det är två saker som Region Kronoberg ska åstadkomma med stöd av Tillväxtverket fram till år 2022.

Näringslivspolitik = kompetensförsörjning

18 februari 2020

Näringslivspolitik är idag alltmer synonymt med kompetensförsörjning. Det visar Sydsvenska handelskammarens rapport ”Så utvecklas sydöstra Sverige – en studie av näringslivets tillväxt och produktivit...