Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

12 december 2019

Nytt verktyg för att säkerställa hållbara insatser

Det är självklart att vi ska arbeta på ett sätt som bidrar till folkhälsa, god ekonomi, jämställdhet och utan miljöpåverkan. Men, det sker inte av sig självt. Regional utveckling har färdigställt ett verktyg för att hållbarhetssäkra insatser. Syftet är att få in flera perspektiv på hållbarhet tidigt i planeringen. Under hösten har verktyget börjat användas skarpt.

En anledning till att vi har en rad samhällsproblem idag är för att vi inte tillräckligt har konsekvensutrett eller beaktat hållbarhetsaspekter i samhällsutvecklingen. Därför har vi tagit fram detta verktyg, berättar Christel Gustafsson, regional utvecklingsdirektör.

Verktyget ska vägleda verksamheten som bedrivs på regional utveckling att hållbarhetssäkras mot den regionala utvecklingsstrategin Gröna Kronoberg och de tre hållbarhetsdimensionerna – social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Genom att hållbarhetssäkra tidigt i planeringen  finns bättre möjligheter  att forma en insats och skapa förändringar. Det innebär en arbetsinsats nu som sparar tid och resurser i förlängningen.

Vi såg ett behov av att få in flera perspektiv på hållbarhet och en tvärsektoriell kunskap. Genom hållbarhetssäkring kan vi jobba mer sammantaget kring hållbarhet. På så vis undviker vi att arbeta i stuprör kring hållbarhetsfrågor, t.ex. miljö för sig och jämställdhet för sig, berättar verksamhetsutvecklare Elsa Anderman, som varit med och tagit fram verktyget.

Hållbarhetssäkringen är utformad för att kunna appliceras på olika sakfrågor, från mindre och kortare insatser och projekt till att kunna användas i längre och större processer. Det innefattar insatser såsom planering av projekt, framtagande av strategier, fördelning av ekonomiskt stöd och remissyttranden.

Hållbarhetssäkring är ett verktyg som ska;

• Säkerställa att insatser som genomförs är relevanta utifrån den regionala utvecklingsstrategin Gröna Kronoberg.

• Säkerställa att insatser leder till förbättrade sociala, miljömässiga och ekonomiska förhållanden

• Minska negativa sociala, miljömässiga och ekonomiska effekter av våra insatser

• Synliggöra mål- och intressekonflikter

Så går det till

Vid verksamhetsplaneringen väljs ett antal processer ut som behöver hållbarhetssäkras. Just nu hållbarhetssäkras processerna kring besöksnäringsstrategin och trafikförsörjningsprogrammet. Berörda tjänstepersoner följer arbetsmetoden i den framtagna handboken, där verksamhetsutvecklare Elsa Anderman finns med och stöttar.

Vidare arbete

I februari får Region Kronoberg ett särskilt uppdrag från Tillväxtverket kring hur vi som region kan stärka vår kapacitet för att jobba med hållbarhetsperspektivet. Syftet med uppdraget är att öka den regionala kapaciteten att arbeta med hållbarhet som en helhet i det regionala tillväxtarbetet.

Ta del av verktyget

På hemsidan för Gröna Kronoberg kan du ta del av verktyget.

Verktyg för hållbarhetssäkring 


Relaterade nyheter

Funderar du på att söka projektmedel?

14 januari 2020

Vet du att Region Kronoberg har ett projektkontor där du kan få stöttning i projektutveckling? Tack vare kontakten med Region Kronoberg har till exempel Linnéuniversitetet nyligen beviljats 188 996 eu...

Informationsträff om projektmedel från Europeiska socialfonden

8 januari 2020

Vill du höra mer om hur du kan söka medel från Socialfonden? Den 22 januari kommer Svenska ESF-rådet till Växjö och berättar om deras nuvarande utlysning samt ger tips om saker du bör tänka på när du...

Regionerna i Småland och EU storsatsar på skog och trä

20 december 2019

Tre projekt inom skog och trä har beviljats finansiering av EU:s strukturfonder och regionerna. Projekten ger möjligheter att göra betydande insatser inom kompetensutveckling och mångbruksföretagare m...

EU-miljoner till skog och ledarskap i Kronoberg

6 december 2019

Fem projekt med verksamhet i Kronoberg får dela på totalt 32 340 219 från EU. Det beslutade Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna på sitt möte den 5-6 december.