Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

7 februari 2020

Patienterna nöjda med länets vårdcentraler

Länets vårdcentraler får gott betyg av patienterna i den nationella patientenkät som presenterades i veckan. 82 procent av de som svarat på enkäten skulle rekommendera sin vårdcentral till någon annan i samma situation. Högst betyg jämfört med övriga Sverige får Region Kronoberg i områdena respekt och bemötande samt tillgänglighet.

Nationell patientenkät primärvård, NPE primärvård, genomförs vartannat år. De invånare som besökte en vårdcentral under mätperioden fick möjlighet att svara på en enkät om sin upplevelse av vården. Drygt 900 personer i Kronobergs län svarade på enkäten, svarsfrekvensen var 39 procent.

Enkäten innehåller frågor inom sju områden: delaktighet, emotionellt stöd, helhetsintryck, information/kunskap, kontinuitet/koordinering, respekt/bemötande samt tillgänglighet. Region Kronobergs vårdcentraler har förbättrat sig med 1-2 procentenheter jämfört med 2017 inom alla sju områden som undersökts.

Bemötta med medkänsla och omsorg

Inom området respekt och bemötande var 87 procent av svaren positiva och hela 89 procent uppger att de blev bemötta med medkänsla och omsorg. Vad gäller tillgängligheten så svarade 85 procent att de fick besöka vårdcentralen inom rimlig tid. I hela landet var siffran 80 procent.

Bäst rankade vårdcentralen vad gäller helhetsintryck, respekt/bemötande, kontinuitet/koordination och tillgänglighet i Region Kronoberg är vårdcentralen Gränsbygdskliniken i Markaryd, som för samtliga områden fått över 90 procent positiva svar.

Tillgängligheten är det område som skiljer minst mellan vårdcentralerna i länet. Andelen positiva svar låg på mellan 80 och 94 procent, jämfört med 84 procent i snitt för hela landet.

Förbättrade resultat för rehabiliteringen

Under 2019 genomförde Region Kronoberg även en patientenkät inom rehabiliteringen, det vill säga vid besök hos sjukgymnaster, arbetsterapeuter, kuratorer, logopeder och psykologer. Även här har resultaten förbättrats jämfört med den senaste mätningen 2017.

Resultaten från enkäten används för att förbättra och utveckla vården utifrån ett patientperspektiv. Den är också ett underlag för jämförelser mellan vårdenheter och ett redskap för styrning och ledning. Alla vårdcentraler får nu del av sitt eget resultat som underlag för sitt fortsatta förbättringsarbete.

Till resultatet av enkäten

Relaterade nyheter

Ljungby har Sveriges mest patientsäkra operationsvård

20 februari 2020

Lasarettet i Ljungby blev klar etta i det kvalitetsindex för sjukhus med akutkirurgi 2019 som tagits fram av Svenskt Perioperativt Register. Indexet består av nio olika delar som på olika sätt speglar...

Distriktsläkare har installerats som professor

19 februari 2020

Hans Thulesius, distriktsläkare på vårdcentralen Skärvet i Växjö, har installerats som professor i allmänmedicin vid Linnéuniversitetet.

Glädje över ett samlat hjärta

17 februari 2020

Den 14 februari, på alla hjärtans dag, invigdes nya hjärtmottagningen på Centrallasarettet Växjö. Verksamhetschef Thomas Aronsson hälsade välkommen. Han berättade om den dröm som länge funnits om en s...

Nytt akutsjukhus Växjö – nuläget

14 februari 2020

Projektkontoret är igång, även om alla delar i projektorganisationen inte är bemannade fullt ut. Mycket handlar i nuläget om att strukturera och planera det fortsatta arbetet.