Fler nyheter

24 juni 2019

Planeringsprinciper, projektorganisation och preliminär tidsplan för nya sjukhuset är klart

I samband med regionfullmäktige den 18-19 juni togs beslut om vilka principer som ska gälla för den fortsatta planeringen av det nya sjukhuset i Växjö. Man fattade också beslut om hur projektorganisationen ska vara utformad och den övergripande tidsplanen för arbetet – från planering till inflyttningsklart sjukhus.

För att lokalerna ska kunna anpassas till framtida behov, främja tidsbesparing och ge en säker miljö för de som vistas där har följande fem styrande planeringsprinciper tagits fram:

  • Patientsäkerhetsprincipen – kvalitet och säkerhet ska vara optimal för patienten, det vill säga minimera vårdskador och smittspridning men också säkra att rätt kompetens är på rätt plats i rätt tid.
  • Flödesprincipen – Strävan att optimera patientens väg genom hela vårdprocessen, det vill säga patientens samtliga kontakter inom och utanför sjukhuset.
  • Orienterbarhetsprincipen – Det ska vara enkelt att hitta och orientera sig inom sjukhuset och dess ytterområden. Lokalerna ska också främja att sjukvård, utbildning och forskning integreras i den kliniska vården.
  • Gereraliserbarhetsprincipen – Lokalerna ska standardiseras för att vara ändamålsenliga och långsiktigt hållbara.
  • Hållbarhetsprincipen – Planeringen ska vara inriktad på optimalt resursutnyttjande och att byggnaderna blir långsiktigt användbara. Lokalerna ska också erbjuda trygga attraktiva platser.

Planeringsprinciperna bygger på hälso- och sjukvårdslagens definitioner av god vård och kommer att följa genom hela projektet och underlätta för de många ställningstagande som måste göras i samband med bygget.

Delaktighet i fokus

Barnrättsperspektivet och invånarnas möjligheter att vara delaktiga är också viktiga principer för arbetet runt det nya sjukhuset. Beslut som berör barn och unga under 18 år ska därför innehålla barnrättsbaserade beslutsunderlag. Det kommer också att finnas olika möjligheter för invånare att följa och bidra i arbetet, bland annat genom medborgardialoger.

Projektorganisation

Den formella organisationen för det fortsatta arbetet innebär att en projektchef kommer att rekryteras. Hen kommer sedan att ha huvudansvaret för att leda arbetet tillsammans med projektledare för olika delar av byggprocessen. Inledningsvis skapas följande tre underprojekt:

  • Verksamhetsperspektivet- innehållande vårdutveckling och vårdprocesser, IT och digitalisering, medicinsk teknik, upphandling och övrig utrustning samt service och logistik.
  • Infrastruktur- exempelvis busstrafik, serviceresor, fysisk tillgänglighet, vägnät med mera.
  • Bygg och mark- byggorganisation samt markförvärv och förberedelse.

Projektets politiska styrgrupp är regionstyrelsens arbetsutskott.

Tidsplan

 

Till webbsida om sjuhusbygget

 

Relaterade nyheter

Så kan vi minska antalet suicid

13 september 2019

Hur kan vi minska suiciden i samhället? Idag är vi för tysta – vi måste våga fråga! Och det finns hjälp att få för den som mår dåligt. Det var budskapet på internationella suicidpreventiva dagen den 1...

Ljungbys kirurgiplacering får toppbetyg av AT-läkarna

12 september 2019

I SYLF:s (Sveriges Yngre Läkares Förening) årliga AT-ranking får kirurgiplaceringen på Ljungby lasarett högst betyg i hela landet.

Digital tobaksavvänjning ska hjälpa fler

10 september 2019

Region Kronoberg har under lång tid erbjudit patienter tobaksavvänjning i grupp. Nu erbjuder Primärvårdens hälsoenhet behandlingen också digitalt, där patienten går igenom avvänjningen via sin mobil e...

Fler oklarheter när syrgasbehandlad patient åkte hem från sjukhus anmäls enligt Lex Maria

9 september 2019

Region Kronoberg anmäler en allvarlig händelse då en patient med syrgasbehandling, efter hemtransport från sjukhus fick cirkulationsstillestånd och avled.