Fler nyheter

24 juni 2019

Planeringsprinciper, projektorganisation och preliminär tidsplan för nya sjukhuset är klart

I samband med regionfullmäktige den 18-19 juni togs beslut om vilka principer som ska gälla för den fortsatta planeringen av det nya sjukhuset i Växjö. Man fattade också beslut om hur projektorganisationen ska vara utformad och den övergripande tidsplanen för arbetet – från planering till inflyttningsklart sjukhus.

För att lokalerna ska kunna anpassas till framtida behov, främja tidsbesparing och ge en säker miljö för de som vistas där har följande fem styrande planeringsprinciper tagits fram:

  • Patientsäkerhetsprincipen – kvalitet och säkerhet ska vara optimal för patienten, det vill säga minimera vårdskador och smittspridning men också säkra att rätt kompetens är på rätt plats i rätt tid.
  • Flödesprincipen – Strävan att optimera patientens väg genom hela vårdprocessen, det vill säga patientens samtliga kontakter inom och utanför sjukhuset.
  • Orienterbarhetsprincipen – Det ska vara enkelt att hitta och orientera sig inom sjukhuset och dess ytterområden. Lokalerna ska också främja att sjukvård, utbildning och forskning integreras i den kliniska vården.
  • Gereraliserbarhetsprincipen – Lokalerna ska standardiseras för att vara ändamålsenliga och långsiktigt hållbara.
  • Hållbarhetsprincipen – Planeringen ska vara inriktad på optimalt resursutnyttjande och att byggnaderna blir långsiktigt användbara. Lokalerna ska också erbjuda trygga attraktiva platser.

Planeringsprinciperna bygger på hälso- och sjukvårdslagens definitioner av god vård och kommer att följa genom hela projektet och underlätta för de många ställningstagande som måste göras i samband med bygget.

Delaktighet i fokus

Barnrättsperspektivet och invånarnas möjligheter att vara delaktiga är också viktiga principer för arbetet runt det nya sjukhuset. Beslut som berör barn och unga under 18 år ska därför innehålla barnrättsbaserade beslutsunderlag. Det kommer också att finnas olika möjligheter för invånare att följa och bidra i arbetet, bland annat genom medborgardialoger.

Projektorganisation

Den formella organisationen för det fortsatta arbetet innebär att en projektchef kommer att rekryteras. Hen kommer sedan att ha huvudansvaret för att leda arbetet tillsammans med projektledare för olika delar av byggprocessen. Inledningsvis skapas följande tre underprojekt:

  • Verksamhetsperspektivet- innehållande vårdutveckling och vårdprocesser, IT och digitalisering, medicinsk teknik, upphandling och övrig utrustning samt service och logistik.
  • Infrastruktur- exempelvis busstrafik, serviceresor, fysisk tillgänglighet, vägnät med mera.
  • Bygg och mark- byggorganisation samt markförvärv och förberedelse.

Projektets politiska styrgrupp är regionstyrelsens arbetsutskott.

Tidsplan

 

Till webbsida om sjuhusbygget

 

Relaterade nyheter

Första kartläggningen av vårdbehovet är klar

21 november 2019

Nytt akutsjukhus i Växjö – utveckling av vården och staden Det första steget i analysen av nuvarande och framtida vårdbehov är klart. Bilden är entydig, behovet av öppenvård ökar medan behovet av held...

Kortare väntetider till röntgen

21 november 2019

Under hösten har röntgenkliniken i Region Kronoberg minskat väntetiderna till alla sina undersökningar. Det innebär att patienter snabbare får komma till undersökning och i förlängningen att man snabb...

Prover kan kontrolleras 25 gånger snabbare enligt ny metod

19 november 2019

Annika Petersson och Kim Ekblom vid Region Kronoberg har infört en ny metod som minskar tiden för kvalitetskontroller av blodgivarplasma från dagens omkring 25 minuter till 60 sekunder.

Kroniskt sjuka viktig grupp i årets influensavaccination

18 november 2019

Region Kronoberg fortsätter att erbjuda alla invånare som fyllt 65 år gratis vaccination mot säsongsinfluensan. I år läggs dessutom lite extra fokus på yngre personer som har nedsatt immunförsvar elle...