Fler nyheter

5 oktober 2017

Region Kronoberg säger nej till Sverigeförhandlingens avtal

Sedan våren 2016 då Sverigeförhandlingen presenterade sitt förslag till sträckning för en höghastighetsbana genom Sverige, har förhandlingar pågått med Region Kronoberg. Region Kronoberg har i dessa förhandlingar framfört ett antal viktiga ståndpunkter för länet, men utan gehör från Sverigeförhandlingen. Region Kronoberg ser därför ingen anledning till att underteckna Sverigeförhandlingens avtal för vårt område.

Region Kronoberg är i grunden positiva till en ny stambana. Region Kronoberg anser att ny stambana både kan bidra till ökad interregional tillgänglighet och ett sammanknutet Sydsverige. Utgångspunkten har hela tiden varit att kronobergarna ska få bättre och kortare restider till Stockholm, Göteborg och Malmö.

För att möjliggöra detta bör Sverigeförhandlingen peka ut och i avtalen ta upp att en stationsort pekas ut i Kronobergs län. Region Kronoberg har inte tagit ställning till var en station ska placeras i länet, men varit tydliga med att en sådan måste pekas ut. Ljungby, Älmhult och Växjö har tagit fram tydliga underlag som visar på både regional och nationell nytta. Trots detta har Sverigeförhandlingen inte tagit hänsyn till Kronoberg.

Avtalet innebär i princip att Regionen förbinder sig att underlätta markköp och att anordna kollektivtrafiklösningar till stationsorterna. Vi anser att Sverigeförhandlingen inte på något sätt har redogjort för hur vår grundinställning om kortare restider till Stockholm, Göteborg och Malmö för Kronobergarna ska tillgodoses finns med i avtalet. säger Anna Fransson (S), ordförande i regionstyrelsen i Region Kronoberg.

Region Kronoberg anser att det är nödvändigt att förhandlingar om ny stambana kombineras med övriga infrastruktursatsningar för att nyttan av denna sprids utanför storstadsregionerna. Region Kronoberg anser att det behövs riktade insatser för att öka kapaciteten på både Kust-till-kustbanan och Södra Stambanan samt att det finns angöring mellan dessa och den nya stambanan.

Det är märkligt att Sverigeförhandlingen inte har sett den regionala, nationella och internationella nyttan som skulle kunna skapats genom att låta systemet få en station i länet. Vi har i Kronoberg ett näringsliv som verkar på en internationell arena och som skulle få stor nytta och stärka sin position genom bättre och snabbare kommunikationer. Kronoberg är i dagsläget den enda regionen där den nya stambanan ska dras fram, som inte får en station. Risken är därför uppenbar att Kronoberg och hela sydöstra Sverige hamnar på efterkälken, säger Roland Gustbée (M), ledamot regionstyrelsen.


Trafikverkets förslag till nationellplan, vilken nyligen har presenterats, står i en markant kontrast mot Sverigeförhandlingens förslag. I Trafikverkets förslag till nationellplan nämns dessutom inget om de avtal som Sverigeförhandlingen arbetat fram, mer än de delar som berör storstadssatsningarna. Vilken betydelse avtalet som Region Kronoberg nu säger nej till är i dagsläget därför oklart.

Det är först när regeringen har fattat beslut om Sverigeförhandlingens förslag samt om den framtida organisationen för byggandet av ny stambana som det kommer att bli klart. Men det kan inte bli sämre än det förslag som vi nu säger nej till, avslutar Robert Olesen (S), 1:e vice ordförande i regionstyrelsen och politiskt ansvarig för nationell infrastrukturplanering i Region Kronoberg.

 För mer information:

Anna Fransson (S)

Ordförande regionstyrelsen. Gruppledare för socialdemokraterna.

Anna är även ledamot i regionfullmäktige, ordförande i regionstyrelsens arbetsutskott, ledamot i valberedningen, ledamot i organisationsutskottet, 1:e vice ordförande i regionstyrelsens personalutskot...

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 85 83, 0706-20 44 45
Robert Olesen (S)

Robert Olesen (S)

1:e vice ordförande i regionstyrelsen

Robert är även ledamot i regionfullmäktige, 1:e vice ordförande i regionstyrelsens arbetsutskott, ordförande i regionstyrelsens personalutskott, ledamot i pensionärsrådet samt ersättare i samverkansnä...

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0767-20 76 15

Roland Gustbée (M)

2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden och ledamot i regionstyrelsen

Roland är också ledamot i regionstyrelsens arbetsutskott, regionstyrelsens personalutskott, FoU-beredningen, valberedningen och ersättare i samverkansnämnden Blekinge-Kronoberg.

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0733-68 74 14

Relaterade nyheter

Region Kronoberg och kommunerna i länet har beviljats medel för att genomföra projektet ”Kompetens i Kronoberg”.

24 oktober 2017

I förra veckan tilldelades Region Kronoberg och kommunerna 3 706 566 kr från Europeiska socialfonden och 1 235 522 kr från Region Kronoberg för att arbeta med projektet ”Kompetens i Kronoberg”. Projek...

Regional satsning på läromedel för nyanlända

23 oktober 2017

Region Kronoberg och länets kommuner satsar tillsammans 2,4 miljoner under tre år på ett gemensamt språkutvecklingsprojekt ”Skola för alla från första dagen”. Projektet innebär att alla skolor i länet...

Regionsamverkan Sydsverige möts i Växjö

19 oktober 2017

Idag torsdag träffas representantskapet för Regionsamverkan Sydsverige för första gången i Växjö. Vid mötet deltar ansvariga politiker och tjänstemän från södra Sverige. På agendan finns flera viktiga...

Försenad remiss anmäls

17 oktober 2017

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse där en patient inte omedelbart remitterades till ett av länets sjukhus.