Fler nyheter

31 juli 2018

Region Kronoberg satsar för barn och ungas psykiska hälsa

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i juni att ge barn- och ungdomshälsan ett utökat uppdrag avseende förebyggande arbete. Uppdraget innebär att erbjuda stöd till samarbetspartners för att öka Kronobergs samlade kompetens kring barn och ungdomars psykiska hälsa.

Genom att identifiera psykisk ohälsa i ett tidigt skede, kan barn, ungdomar och deras familjer lättare få hjälp att motverka negativa mönster innan de befäst eller förstärks. Därför kommer det förebyggande arbetet rikta sig till verksamheter som träffar många barn och ungdomar: kommunernas elevhälsa och primärvården.

Barn- och ungdomshälsan arbetar redan idag med många förebyggande insatser och vi har god kunskap om de förebyggande åtgärdernas betydelse. Genom att stötta våra samarbetspartners kan vi nå fler barn och ungdomar tidigt, vilket gör att de kanske kan slippa komma till oss över huvud taget, säger Mari Rydqvist, avdelningschef.

Stöd av specialteam

Uppdraget kommer att genomföras genom att erbjuda generellt stöd i form av utbildning, handledning och konsultation. Elevhälsan och primärvården kommer också erbjudas handledning och konsultation i avidentifierade individärenden.

Nu påbörjas arbetet med att sätta ihop ett team bestående av erfarna psykologer/psykoterapeuter, kuratorer och arbetsterapeuter från barn- och ungdomshälsan och från barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, som tillsammans ska genomföra uppdraget.

Förberedelserna pågår och teamet beräknas startas upp under 2019.

Fakta barn- och ungdomshälsan

Barn- och ungdomshälsan är Region Kronobergs första-linjen verksamhet för att förebygga och behandla psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Mottagningen vänder sig till barn, unga och deras familjer som är i behov av stöd individuellt eller i grupp. Det kan röra sig om barn och unga med stressproblematik, oro/ångest rädsla eller som behöver stöd i olika livskriser.

För mer information

Barn- och ungdomshälsan: Mari Rydqvist
Barn- och ungdomspsykiatrin: Susann Winst

Mari Rydqvist

Avdelningschef

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 25 27, 0767-25 96 18

Susann Winst

Verksamhetschef

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 61 42, 0767-25 96 47

Relaterade nyheter

Region Kronoberg fortsätter att vara bland de främsta enligt ny miljörapport

18 oktober 2018

När SKL (Sveriges kommuner och landsting) miljörapport för 2017 presenteras är Region Kronoberg i toppen i två av sex kategorier och i den övre hälften i ytterligare två kategorier.

Regional utvecklingsnämnd om riksvägar, validering och automatisering

17 oktober 2018

Dagens regionala utvecklingsnämnd hade fokus på kompetensförsörjningen – en gemensam utmaning för flera av samhällets aktörer. Nämnden fattade även beslut om satsningar på riksvägar och ett projekt om...

Södra sjukvårdsregionen får gemensam högisoleringsenhet i Malmö

17 oktober 2018

En helt ny högisoleringsenhet kommer att utvecklas på Skånes universitetssjukhus i Malmö. Enheten, som ska vara på plats 2019, finansieras av Landstinget Blekinge, Region Halland, Region Kronoberg och...

Försenad diagnos av grön starr

12 oktober 2018

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse där en patient med grön starr fick sin diagnos fördröjd med cirka en vecka på ett av länets sjukhus.