Fler nyheter

7 december 2018

Så ska cykling främjas i Kronoberg

Region Kronobergs första strategiska dokument om cykling: ”Cykla i Gröna Kronoberg” är klart. I dokumentet beskrivs hur cykelvägarna i regionen ska utvecklas. När de 34 prioriterade objekten har byggts kommer cykelvägnätet i Kronoberg att vara cirka 125 km längre än i dag. Kostnaden uppskattas till drygt 300 miljoner kr.

Fler och fler väljer cykeln och fler behöver välja cykeln i framtiden. Att Region Kronoberg nu tagit fram en strategi för hur cykelvägarna i regionen ska utvecklas och förbättras är ett viktigt steg, säger Joakim Pohlman (S) regionala utvecklingsnämndens ordförande.

”Cykla i Gröna Kronoberg”, som antogs av regionala utvecklingsnämnden den 5 december, består av inriktning, prioriteringar och analys av cykelvägsobjekt. Förhoppningen är att skapa ett funktionellt nät av cykelvägar, både inom tätorterna och mellan samhällen, för vardagscykling och turism- och rekreationscykling. Arbetet ska ske tillsammans med kommunerna och Trafikverket. 

 För att Kronoberg ska bli framgångsrik som cykelregion behöver flera aktörer samverka, säger Christel Gustafsson, regional utvecklingsdirektör.

Strategiska områden

I dokumentet lyfts fyra strategiska områden:

  • Planering och samverkan för hållbar utveckling
  • Ökad vardagscykling
  • Säkerhet och hela-resan perspektiv
  • Cykling för rekreation och turism

Objekten har prioriterats utifrån trafiksäkerhet, antal boende i närheten, del av viktigt stråk, potential för ökat cyklande men även geografisk spridning och kommunernas önskemål. Avsikten är att en revidering/uppdatering ska ske vart fjärde år så att nya objekt kan tillkomma och genomförda åtgärder kan tas bort.

I Länstransportplanen slås det fast att cykling och cykelinfrastruktur i Kronoberg ska stärkas. När remissversionen av ”Cykla i Gröna Kronoberg” skickades ut 2017 kom 22 remissvar in. Många välkomnar initiativet. Synpunkterna handlade om finansiering, prioriteringar och att de prioriterade objekten inte var tillräckligt beskrivna för att tjäna som underlag i åtgärdsvalsstudier (ÅVS). Regionen har ändrat, förtydligat och kompletterat ”Cykla i Kronoberg” för att möta synpunkterna.

Cykla i Gröna i Kronoberg, del 1, öppnas i nytt fönster

Cykla i Gröna Kronoberg del 2, 4 MB, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Joakim Pohlman (S)

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0703-31 23 00

Per Hansson

Kollektivtrafikmyndigheten

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 66

Relaterade nyheter

Hög dos läkemedel anmäls enligt Lex Maria

12 februari 2019

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse där en patient erhöll 10 ggr för hög dos av ett läkemedel på ett av länets sjukhus.

Den längsta resan

7 februari 2019

Soheila Fors är kvinnan från Iran som från en tillvaro i förtryck och okunskap har utbildat sig, startat Tehus-rörelsen och nu kandiderar till EU-parlamentet. Hon var en av föreläsarna på utbildningsd...

Aktualiserad utvecklingsstrategi nu på remiss

6 februari 2019

Från 2018 till juni 2019 aktualiserar Region Kronoberg den regionala utvecklingsstrategin – Gröna Kronoberg 2025. I dag fastställde regionala utvecklingsnämnden remissversionen på sitt första möte för...

Företagare inom naturturism erbjuds ekonomiskt stöd

4 februari 2019

Region Kronoberg har nu möjlighet att ge små företag inom naturturism ekonomiskt stöd. Stödet finansieras av Tillväxtverket och riktar sig till företag som vill attrahera och sälja till nya internatio...