Fler nyheter

7 december 2018

Så ska cykling främjas i Kronoberg

Region Kronobergs första strategiska dokument om cykling: ”Cykla i Gröna Kronoberg” är klart. I dokumentet beskrivs hur cykelvägarna i regionen ska utvecklas. När de 34 prioriterade objekten har byggts kommer cykelvägnätet i Kronoberg att vara cirka 125 km längre än i dag. Kostnaden uppskattas till drygt 300 miljoner kr.

Fler och fler väljer cykeln och fler behöver välja cykeln i framtiden. Att Region Kronoberg nu tagit fram en strategi för hur cykelvägarna i regionen ska utvecklas och förbättras är ett viktigt steg, säger Joakim Pohlman (S) regionala utvecklingsnämndens ordförande.

”Cykla i Gröna Kronoberg”, som antogs av regionala utvecklingsnämnden den 5 december, består av inriktning, prioriteringar och analys av cykelvägsobjekt. Förhoppningen är att skapa ett funktionellt nät av cykelvägar, både inom tätorterna och mellan samhällen, för vardagscykling och turism- och rekreationscykling. Arbetet ska ske tillsammans med kommunerna och Trafikverket. 

 För att Kronoberg ska bli framgångsrik som cykelregion behöver flera aktörer samverka, säger Christel Gustafsson, regional utvecklingsdirektör.

Strategiska områden

I dokumentet lyfts fyra strategiska områden:

  • Planering och samverkan för hållbar utveckling
  • Ökad vardagscykling
  • Säkerhet och hela-resan perspektiv
  • Cykling för rekreation och turism

Objekten har prioriterats utifrån trafiksäkerhet, antal boende i närheten, del av viktigt stråk, potential för ökat cyklande men även geografisk spridning och kommunernas önskemål. Avsikten är att en revidering/uppdatering ska ske vart fjärde år så att nya objekt kan tillkomma och genomförda åtgärder kan tas bort.

I Länstransportplanen slås det fast att cykling och cykelinfrastruktur i Kronoberg ska stärkas. När remissversionen av ”Cykla i Gröna Kronoberg” skickades ut 2017 kom 22 remissvar in. Många välkomnar initiativet. Synpunkterna handlade om finansiering, prioriteringar och att de prioriterade objekten inte var tillräckligt beskrivna för att tjäna som underlag i åtgärdsvalsstudier (ÅVS). Regionen har ändrat, förtydligat och kompletterat ”Cykla i Kronoberg” för att möta synpunkterna.

Cykla i Gröna i Kronoberg, del 1, 3 MB, öppnas i nytt fönster

Cykla i Gröna Kronoberg del 2, 4 MB, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Joakim Pohlman (S)

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0703-31 23 00

Per Hansson

Kollektivtrafikmyndigheten

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 66

Relaterade nyheter

Åttondeklassare bjuds på utbildning i psykisk hälsa

14 december 2018

Under 2019 erbjuder Region Kronoberg åk 8 i Kronoberg att kostnadsfritt delta i ett evidensbaserat program om psykisk hälsa. Programmet YAM, Youth Aware of Mental health, syftar till att öka medvetenh...

Mobil röntgen ska testas i Älmhult

12 december 2018

För ökad trygghet och välbefinnande kommer Älmhults kommun att testa mobil röntgen i samarbete med Region Kronoberg. Satsningen är en del i projektet Äldrehälsa Kronoberg. Med mobil röntgen kan kommun...

Intensivvårdsavdelningen i Växjö är hyroberoende!

11 december 2018

Region Kronobergs satsning på fler utbildningstjänster har gett resultat. Sex vidareutbildade sjuksköterskor är nu tillbaka på intensivvårdsavdelningen i Växjö och tillför specialistkompetens inom int...

Magnus Hellgren ska samordna de regionala strategierna för trä och skog

10 december 2018

2011 respektive 2017 antogs en regional trästrategi och skogsstrategi som beslutats av de tre regionerna Kalmar, Kronoberg och Jönköping. Arbetet har engagerat många där totalt 12 olika organisationer...