Fler nyheter

18 mars 2019

Satsning på sjuksköterskor och insatser för en personcentrerad vård

Satsningar på sjuksköterskor

Det pågår ett brett arbete för att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare i vården. Några konkreta satsningar som berör sjuksköterskor är:

  • Vidareutbildning till specialistsjuksköterska med lön – utökat från 40 till 60 utbildningstjänster
  • Fler utbildningsplatser på sjuksköterskeutbildningen – från 60 till 80 platser per termin, varav 15 platser i Ljungby
  • Höjd ersättning med 60 procent för arbete på obekväm arbetstid
  • Lägre veckoarbetstid för kombinerat dag- och nattarbete – en natts arbete ger fyra extra timmar betald ledighet
  • Lönesatsning på sjuksköterskor
  • Utvecklingsprogram för nyutexaminerade sjuksköterskor som börjar i regionen - en tvåårig yrkesintroduktion med stöd av mentorer

Insatser för en personcentrerad vård

Förändringen av vårdens arbetssätt i riktning mot en ökad personcentrering och delaktighet pågår för fullt, och det sker på flera sätt. Fast vårdkontakt ett sådant sätt, vilket egentligen är en av fyra delar som ingår i ett större koncept som består av följande steg:

  • Överenskommelse mellan patient och vårdgivareom hur patienten ska vara delaktig utifrån sina förutsättningar – tydlighet vem gör vad.
  • Fast vårdkontakt för den som behöver – personal med tydligt samordningsansvar.
  • Överenskommen tid – boka tider i samråd, att som patient veta mitt nästa steg. 
  • Sammanhållen plan – visualisera och samordnar patientens behov, aktiviteter och önskemål i en gemensam plan. Detta är infört fullt ut på flera enheter, till exempel inom rehabilitering, habilitering vuxenpsykiatrin.

Vi genomför just nu utbildningsinsatser för medarbetare i vården om personcentrerad vård och personcentrerat förhållningssätt/arbetssätt.

Vi jobbar också med att skapa bättre förutsättningar för att patienter och närstående ska kunna medverka i verksamhetsnära utveckling och forskning. Konkret handlar det om att patienter och närstående ska delta och bidra med sina kunskaper och erfarenheter i de team som bedriver utvecklingsarbete på olika nivåer i vår organisation.

Utöver detta pågår det inom varje verksamhet en mängd personcentreringsinitiativ.