Fler nyheter

6 november 2019

Vad innebär det nya sjukhuset för staden och staden för sjukhuset?

Den 15 oktober samlades kompetenser från olika samhällsbyggande myndigheter för en första workshop runt vilka tänkbara insatser i Räppe och i Växjö stad som kan stärka det nya akutsjukhuset och vilka effekter det nya sjukhuset kan få för Växjö och Kronoberg som helhet.

till vänster: Per Hansson, infrastrukturstrateg. Till höger: Daniel Malmqvist, tf projektledare för sjukhusbyggets trafik- och infrastrukturfrågor.

Ett nytt sjukhus i Växjö är så klart mycket mer än en sjukhusflytt, själva sjukhusbyggnaden och dess innehåll. Det handlar också om mycket människor som kommer att ha en daglig relation till sjukhuset – som ska vistas i området, och ta sig dit och därifrån.

Syftet med workshopen var att diskutera frågor som rör samhällsplanering och utveckling av regionen. På plats fanns representanter från regionens länstrafik, regional utveckling och sjukhusledning, Växjö kommun, Alvesta kommun, Trafikverket, Länsstyrelsen och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Detta var en kick off för att vi ska kunna komma vidare i arbetet med trafikplanering och andra insatser som påverkar samhällsplaneringen. Vid denna workshop zoomade vi ut från själva sjukhusbyggnaden och satte fokus på vad som behöver hända runt om sjukhuset för att det ska bli riktigt bra, säger Per Hansson infrastruktursstrateg i Region Kronoberg.

Under dagen diskuterades allt från en eventuell ny tågstation, utryckningsvägar, vad som händer med nuvarande sjukhustomt till hur samhällsplaneringen förändras i stort.

Bara att få till själva logistiken på tomten med utryckningsvägar, cykelstråk, bussar och parkeringsplatser blir en utmaning i sig som kräver omfattande planering, säger Per Hansson.

Det var en riktigt aktiv och lyckad dag. Det fanns ett tydligt behov och en vilja att diskutera dessa frågor, och efter en dag som denna står klart att ett gott samarbete kommer att vara a och o för att vi ska nå ett bra slutresultat, säger Daniel Malmqvist som är tf projektledare för trafik och infrastruktur i bygget av det nya sjukhuset.

Daniel framhåller också att sjukhusledningens medverkan i workshopen berikade.

Det blev en bra korsbefruktning. De kunde ge oss en bra bild av patientens väg i vården och att skapa en bra och läkande utemiljö är ju även viktigt ur vårdens perspektiv.

Nästa steg

Resultatet av workshopen kommer att återkopplas till alla som deltog och vara ett viktigt underlag i planeringen av det fortsatta arbetet. I november sker ytterligare en workshop för att mer konkret diskutera trafikfrågor.

Mer om Växjös nya sjukhus

Relaterade nyheter

Ljungby har Sveriges mest patientsäkra operationsvård

20 februari 2020

Lasarettet i Ljungby blev klar etta i det kvalitetsindex för sjukhus med akutkirurgi 2019 som tagits fram av Svenskt Perioperativt Register. Indexet består av nio olika delar som på olika sätt speglar...

Distriktsläkare har installerats som professor

19 februari 2020

Hans Thulesius, distriktsläkare på vårdcentralen Skärvet i Växjö, har installerats som professor i allmänmedicin vid Linnéuniversitetet.

Glädje över ett samlat hjärta

17 februari 2020

Den 14 februari, på alla hjärtans dag, invigdes nya hjärtmottagningen på Centrallasarettet Växjö. Verksamhetschef Thomas Aronsson hälsade välkommen. Han berättade om den dröm som länge funnits om en s...

Nytt akutsjukhus Växjö – nuläget

14 februari 2020

Projektkontoret är igång, även om alla delar i projektorganisationen inte är bemannade fullt ut. Mycket handlar i nuläget om att strukturera och planera det fortsatta arbetet.