Fler nyheter

17 juli 2018

Vuxenpsykiatrin inom Region Kronoberg satsar på hälsofrämjande arbete

Alla ska ha möjlighet att gå till vårdcentralen och ta hand om sin hälsa, men för vissa patienter med psykisk sjukdom är det inte så enkelt. De har oftast mycket sämre resurser för att ta hand om sin egen hälsa. Därför har vuxenpsykiatriska kliniken inom Region Kronoberg utbildat tre diplomerade hälsocoacher. De har i sin tur utbildat ett 50-tal medarbetare i hälsofrämjande arbetsmetoder.

Vi vill uppmärksamma hela patienten, både när det gäller den somatiska som den psykiatriska ohälsan. Därför vill vi ge stöd och hjälp till patienterna att bryta ohälsosamma levnadsvanor, säger verksamhetschef Sandor Eriksson.

Personer med schizofreni eller andra allvarliga psykiska sjukdomar har en förväntad livslängd som är 15-20 år kortare än personer utan psykisk sjukdom. Cirka 60 procent av överdödligheten tillskrivs somatisk sjukdom. Bland annat är risken för att insjukna i hjärt- och kärlsjukdomar är 1,5-2 gånger större för den här patientgruppen.

Genom att arbeta aktivt med hälsofrämjande arbetsmetoder vill vi upptäcka vanliga sjukdomar tidigare. Insatserna ska anpassas till patientens nivå. På så sätt kan vi hjälpa till att förebygga somatisk ohälsa. Dessutom kan arbetet skapa ytterligare ett trygghetsnätverk för att fånga upp biverkningar av behandling, säger Andreas Källsson, ansvarig för hälsocoacharbetet inom vuxenpsykiatriska kliniken.

Flera orsaker till kortare livslängd

Personer med allvarliga psykiska sjukdomar har ofta svårt att identifiera sitt egna vårdbehov, som att se konsekvenserna av att utebli från vårdbesök och att förstå behovet av att ta läkemedel. Forskning visar att patientgruppen ofta får vård för sent, vilket kan orsaka till exempel överdödlighet i cancer.

I jämförelse med övriga invånare har de helt enkelt mycket sämre resurser för att ta hand om sin egen hälsa. Det orsakar onödigt lidande och försämrar deras livskvalitet. Vi behöver bli bättre på att stötta patienterna i att ta hand om hälsan, säger Andreas Källsson.

Orsaken till förkortad förväntad livslängd kan också vara vissa läkemedel som till exempel bidrar till övervikt, eller den psykiska sjukdomen i sig.

Fördjupad bakgrund

Hälsomottagningen är en del av ett större projekt som startades av Svenska Psykiatriska Föreningen (SPF) och Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) i februari 2015. Ansvariga och företrädare från SPF var Lise-Lotte Risö Bergerlind samt Dan Gothefors och från NSPH (nätverk av brukare och anhöriga) Anki Sandberg och Jimmie Trevett.

I grunden ligger flera olika forskningsresultat som till slut ledde fram till SPF:s (Svenska psykiatriska föreningens) riktlinjer från januari 2010, “Kliniska riktlinjer - Att förebygga och handlägga metabol risk hos patienter med allvarlig psykisk sjukdom”.

2015 uppfördes en plan för att implementera metoder från riktlinjerna som blev godkänd av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Enligt planen började man med att välja ut några pilotkliniker som deltagare i första implementering. Vuxenpsykiatrin i Kronoberg blev en av dem.

Andreas Källsson, ansvarig för hälsocoacharbetet inom vuxenpsykiatriska kliniken, har semester till och med vecka 31. 

Kontakt

Sandor Eriksson

Verksamhetschef

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 67 37

Relaterade nyheter

Region Kronoberg fortsätter att vara bland de främsta enligt ny miljörapport

18 oktober 2018

När SKL (Sveriges kommuner och landsting) miljörapport för 2017 presenteras är Region Kronoberg i toppen i två av sex kategorier och i den övre hälften i ytterligare två kategorier.

Regional utvecklingsnämnd om riksvägar, validering och automatisering

17 oktober 2018

Dagens regionala utvecklingsnämnd hade fokus på kompetensförsörjningen – en gemensam utmaning för flera av samhällets aktörer. Nämnden fattade även beslut om satsningar på riksvägar och ett projekt om...

Södra sjukvårdsregionen får gemensam högisoleringsenhet i Malmö

17 oktober 2018

En helt ny högisoleringsenhet kommer att utvecklas på Skånes universitetssjukhus i Malmö. Enheten, som ska vara på plats 2019, finansieras av Landstinget Blekinge, Region Halland, Region Kronoberg och...

Försenad diagnos av grön starr

12 oktober 2018

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse där en patient med grön starr fick sin diagnos fördröjd med cirka en vecka på ett av länets sjukhus.