Dataskyddsförordning (GDPR)

Skydd av personuppgifter i Region Kronoberg. Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR - General Data Protection Regulation) i kraft. Den ersätter personuppgiftslagen och innebär ett stärkt skydd för dina personuppgifter och dina rättigheter avseende personuppgiftsbehandling. Det är viktigt för oss på Region Kronoberg att skydda din integritet och dina rättigheter.

Region Kronoberg bedriver flera olika verksamheter. För att vi ska kunna utföra detta arbete behöver vi behandla och spara en mängd olika personuppgifter. En personuppgift är en uppgift som identifierar dig som person. Det kan till exempel vara ditt namn, din adress, ditt personnummer eller en bild på dig. Personuppgifterna kan inhämtas på olika sätt.

Oftast inhämtas personuppgifter direkt från dig men ibland kan personuppgifter även inhämtas från någon annan till exempel annan vårdgivare eller någon myndighet.

För att vi ska få behandla dina personuppgifter måste det alltid finnas en rättslig grund. Vid kontakt med Region Kronoberg får vi del av vissa personuppgifter om dig. Vi använder personuppgifterna medan vi hanterar ditt ärende och sedan måste vi spara dem för att vårt arbete ska kunna följas upp och kvalitetssäkras.

Region Kronoberg sköter vissa samhällsfunktioner som är av allmänt intresse och det ger oss en rättslig grund för att behandla personuppgifterna. I många fall behandlar vi också personuppgifter med stöd av andra rättsliga grunder, lagar (t ex hälso- och sjukvårdslagen) och förordningar, myndighetsutövning, eller avtal. I vissa fall kan vi behöva ditt samtycke för att få behandla dina personuppgifter.

Vi behandlar enbart dina personuppgifter för de syften och de ändamål de samlas in. Beroende på ditt ärende kan de personuppgifter vi behandlar om dig komma att delas med våra samarbetspartners, med andra myndigheter som Skatteverket, SCB, och Tillväxtverket. Uppgifterna kan också komma att delas med leverantörer av datasystem (så kallade personuppgiftsbiträden) som vi använder för att kunna hantera ditt ärende. Alla hantering av personuppgifter hos personuppgiftsbiträden är reglerat i avtal och de är skyldiga se till att uppgifterna hanteras och skyddas enligt EUs regler.

Dina personuppgifter sparas så länge de behövs för den aktuella verksamheten och om Region Kronoberg har en skyldighet att arkivera dem enligt lag. Region Kronoberg styrs till exempel av regelverket kring allmänna handlingar och hälso- och sjukvårdslagen. Vi måste alltså också följa regler i Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen. Dina uppgifter får inte raderas hur som helst och vissa uppgifter kan behöva sparas för all framtid.

Du har rätt till information om när och hur dina personuppgifter behandlas, och i vissa fall även rätt att få dina uppgifter rättade, raderade eller begränsade. Du har även rätt att hos den personuppgiftsansvarige begära information om vilka personuppgifter som behandlas om dig, ett så kallat registerutdrag.

Registerutdrag, pdf, öppnas i nytt fönster

I Region Kronoberg är regionstyrelsen personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter. För att utöva dina rättigheter kan du vända dig till den verksamhet som utför behandlingen alternativt till Region Kronobergs dataskyddsombud. Dataskyddsombudet når du genom att ringa 0470-58 80 00 eller skicka e-post till:

Det här är en e-postadress

Om du är missnöjd med vår hantering av dina personuppgifter kan du klaga hos tillsynsmyndigheten Datainspektionen. Kontaktuppgifter hittar du på

Datainspektionens webbplats

Hos Datainspektionen hittar du även mer information om bland annat dataskyddsförordningen och dina rättigheter. Du kan även läsa mer om dataskyddsförordningen på:

Europeiska kommissionens webbplats

Region Kronoberg bedriver inom vissa verksamheter, och på särskilt utvalda platser, kamerabevakning. Syftet med denna är att upprätthålla en trygg och säker miljö för dig som besöker och arbetar i våra verksamheter och lokaler.

Kamerabevakningen innebär en personuppgiftsbehandling och regleras i huvudsak av Dataskyddsförordningen (GDPR) samt kamerabevakningslagen (2018:1200). Behandlingen har rättsligt stöd utifrån syftet (ovan) samt att den är nödvändig i olika delar av våra verksamheter:

 • för att kunna utföra uppgifter av allmänt intresse
 • för att skydda grundläggande intressen (hälsa, trygghet och säkerhet) för de som registreras eller andra fysiska personer   
 • för att fullgöra de rättsliga förpliktelser som är ålagda Region Kronoberg
 • som ett led i verksamhetens myndighetsutövning

I vissa enskilda fall kan kamerabevakningen ske utifrån ditt inhämtade samtycke.

Kamerabevakade platser inom Region Kronoberg är försedda med skyltar som upplyser om detta.

Bildmaterial lagras i normalfallet under 60 dagar och gallras därefter automatiskt. I särskilda fall, ex. vid inträffad incident eller brottslig handling, kan uppgifter komma att sparas under nödvändig tid för utredande åtgärder.

Upptaget bildmaterial hanteras av ett begränsat antal personer inom Region Kronoberg och dess säkerhetsorganisation. I vissa fall, som vid utredning av viss brottslighet, kan dock uppgifterna komma att lämnas ut till brottsutredande myndigheter.  

Du som enskild person har rätt att utifrån denna kamerabevakning få:

 • tillgång till dina registrerade personuppgifter (bildmaterial)
 • begära rättelse eller radering av registrerade uppgifter (bildmaterial)
 • återkalla ett eventuellt samtycke om behandling i form av kamerabevakning
 • lämna klagomål om kamerabevakningen till Datainspektionen
 • lämna begäran till Region Kronoberg om att begränsa behandlingen av dina inhämtade personuppgifter, samt att invända mot att sådan behandling sker 

Din begäran om tillgång kan under vissa förutsättningar begränsas eller avslås:

 • om bildmaterialet innehåller uppgifter som av lag är sekretessbelagda
 • om det inte kan fastslås, utom all rimlig tvivel, att det är du som avtecknas på aktuellt bildmaterial
 • om begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig

Har du frågor runt den personuppgiftsbehandling som sker i form av kamerabevakning kan du kontakta Region Kronobergs dataskyddsombud. Kontaktuppgifter finns under fliken ”kontakta oss” ovan. Har du klagomål som rör denna personuppgiftsbehandling har du möjlighet att framföra dessa till Dataskyddsinspektionen. Kontaktuppgifter hittar du under fliken ”klagomål" ovan.  

Senast uppdaterad: 26 juni 2018