Övre raden: Sven Sunesson (C), Michael Öberg (MP), Lennart Värmby (V). Nedre raden: Suzanne Frank (M), Anna Fransson (S), Roland Gustbée (M). På bilden saknas Robert Olesen (S) Övre raden: Sven Sunesson (C), Michael Öberg (MP), Lennart Värmby (V). Nedre raden: Suzanne Frank (M), Anna Fransson (S), Roland Gustbée (M). På bilden saknas Robert Olesen (S)

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott bereder löpande frågor inom regionstyrelsens ansvarsområde. Arbetsutskottet är krisledningsnämnd i Region Kronoberg och pensionsmyndighet för regionens förtroendevalda.

Arbetsutskottet består av 7 ledamöter och 4 ersättare. Protokoll från sammanträden tillkännages efter justering på Region Kronobergs anslagstavla och publiceras på vår webbplats.

Krisledningsnämnd

Krisledningsnämndens uppgift är att fullgöra Region Kronobergs åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Med extraordinär händelse menas en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser.

Kallelser 2016

6 september

Kallelse till RSAU 2016-09-06, pdf (20 MB), öppnas i nytt fönster

För att ta del av enskilda anmälningsärenden, kontakta Region Kronobergs diarium

23 augusti

Kallelse till RSAU 2016-08-23, pdf (1,2 MB), öppnas i nytt fönster

16 augusti

Kallelse till RSAU 2016-08-16, pdf (54,4 MB), öppnas i nytt fönster

För att ta del av enskilda anmälningsärenden, kontakta Region Kronobergs diarium

Senast uppdaterad: 31 augusti 2016