Bidrag, projektstöd och fonder

Region Kronoberg erbjuder olika former av stöd, bidrag och finansiering för att tillsammans med andra aktörer utveckla Kronobergs län.

Politiska ungdomsorganisationer

Regionen ger också stöd till politiska ungdomsorganisationer för att göra det möjligt för ungdomar att skapa en egen plattform att kunna påverka utifrån.

Regler för bidrag till politiska ungdomsorganisation, på landstingets gamla webbplats, öppnas i nytt fönster

Patient- och handikapporganisationer

För att främja det ideella arbetet inom patient- och handikapporganisationerna ger Region Kronoberg bidrag till de organisationer som uppfyller kriterierna.

Riktlinjer för bidrag till patient- och handikapporganisationer

Pensionärsorganisationer

De pensionärsorganisationer som samverkar med Region Kronoberg och bidrar till att regionen når uppställda mål inom hälso- och sjukvård, folkhälsa, regional utveckling, forskning och utveckling, kultur och trafik kan årligen ansöka om bidrag för sin verksamhet.

Reglemente för bidrag till pensionärsorganisationer i Region Kronoberg, pdf, öppnas i nytt fönster

För mer information om bidragen kontakta

Det här är en e-postadress

Regionala utvecklingsmedel

Om du har en ny spännande idé som bidrar till regionens utveckling har du möjlighet att söka finansiering från Region Kronoberg. Projektmedlen ska i första hand användas för nyskapande satsningar som ger effekter för hela regionen.

Projektmedel är ett viktigt verktyg för regional utveckling, och dessa ska därför användas till projekt som ligger i linje med den Regionala utvecklingsstrategin (RUS) samt dess understrategier. Syftet med RUS är en hållbar regional utveckling, det vill säga att Kronobergs län ska arbeta för utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Projekt kan drivas av offentliga förvaltningar, organisationer och föreningar. Enskilda personer eller företag beviljas normalt inget stöd. Projektet ska inte ha något vinstsyfte och vara klart avgränsat i förhållande till ordinarie verksamhet – driftsstöd är därför inte aktuellt.

Kulturprojekt

Region Kronoberg använder CrowdCulture, en finansieringsmetod för kulturprojekt som ett komplement till traditionella finansieringsmöjligheter.

Fonder

Hos Region Kronoberg finns fonder att söka för personer som studerar på Grimslövs folkhögskola eller Ryssbygymnasiet. Kontakta respektive skola för att få veta mer.

Det finns även fonder att söka för personer med sjukdom eller handikapp. Kontakta kuratorn på din vårdenhet för att få veta mer.

Bidrag till idella föreningar och organisationer

För att stödja och stimulera länets invånare att i organiserade former engagera sig i frivilligt arbete som sker i linje med Region Kronobergs vision, mål och uppdrag delar vi ut bidrag till föreningar.

Riktlinje för föreningssamverkan, bidrag, på landstingets gamla webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 15 september 2016