Regionala utvecklingsmedel

Region Kronoberg förfogar över statliga medel och egna utvecklingsmedel för regional tillväxt och kultur. Syftet med medlen är att skapa tillväxt vår region.

Projektägare kan ansöka om medel från Region Kronoberg för projekt med regional karaktär som ligger ligger i linje med Gröna Kronoberg 2025 – Regional utvecklingsstrategi Kronoberg län (RUS) samt dess understrategier.  

De statliga medlen styrs av en särskild förordning, som bland annat anger att projekten ska vara tidsbegränsade och att projektmedlen får uppgå till maximalt 50 procent av kostnaderna. Observera att projektmedlen betalas ut i efterskott, mot upparbetade kostnader. 

Det finns ofta möjlighet att växla upp de regionala utvecklingsmedlen med extern finansiering, exempelvis från EU:s strukturfonder eller Landsbygdsprogrammet. Region Kronoberg rekommenderar att dessa möjligheter alltid undersöks, ta gärna kontakt med oss för en diskussion om möjligheterna. 

Krav på projekt och grunder för prioritering 

För att projektmedel från Region Kronoberg ska komma ifråga, måste projektet överensstämma med de formella krav som vi ställer på projekt. Eftersom söktrycket ofta är stort, sker prioriteringar mellan projekt utifrån olika prioriteringsgrunder.

För formella krav och prioriteringsgrunder, läs igenom dokumentet Guide för ansökan om medel till regionala utvecklingsprojekt. Regionens beslut om projektmedel är offentligt och kan inte överklagas. 

Till guide och blanketter för regionala utvecklingsmedel

Ansökningsdatum 2016

Region Kronoberg tar löpande emot ansökningar om medel, men beslut tas normalt endast vid några tillfällen under året. Tänk på att lämna in strax innan en deadline för kortast möjliga väntetid för beslut. 

Vi rekommenderar alla som vill ansöka om medel att ta kontakt med någon av kontaktpersonerna på projektkontoret för en diskussion, i god tid innan ansökan lämnas in. På så sätt kan våra handläggare hjälpa till att utveckla projektet och en indikation om projektets överensstämmande med krav och prioriteringsgrunder kan ges. Handläggarna arbetar även proaktivt, vilket innebär att vi aktivt arbetar för att ta fram projektet som ligger i linje med årets prioriteringar. 

Besluten om projektmedel tas i den regionala utvecklingsnämnden. 

Ansökningsomgång 1

Ansök senast: 5 februari
Beslut tas: 16 mars

Ansökningsomgång 2

Ansök senast: 2 maj
Beslut tas: 15 juni

Vid detta tillfälle kan sökande som önskar ansöka om medfinansiering från Region Kronoberg för Regionalfondsansökan (ERUF) lämna in sin ansökan. 

Ansökningsomgång 3

Ansök senast: 2 september
Beslut tas: 19 oktober

Ansökningsomgång 4

Ansök senast: 5 december
Beslut tas:  januari 2017

Vid detta tillfälle kan sökande som önskar ansöka om medfinansiering från Region Kronoberg för Regionalfondsansökan (ERUF) lämna in sin ansökan.

Ta hjälp av Region Kronobergs projektkontor

Det finns ofta många frågetecken kring projektfinansiering och projektansökningar. Projektkontoret finns här för att hjälpa dig räta ut frågetecknen. Syftet med projektkontoret är att höja kunskapen om projektarbete i regionen, för att öka andelen externfinansierat utvecklingsarbete. Vi är en kostnadsfri resurs för din organisation.

Kontakt

Ann Mårtensson

Samordnare projektutveckling

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 62, 0768-71 45 96

Joao Minelmio

Samordnare projekthantering

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 83

Therese Magnusson

Samordnare projektutveckling (tjänstledig)

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 82

Senast uppdaterad: 30 augusti 2016