Kirurgi

Kirurgiverksamhetens uppdrag är att bedriva öppen och sluten specialiserad sjukvård inom ortopedi, kirurgi, öron-näsa- och hals, anestesi och intensivvård. Centrumet ansvarar även för den offentliga hudsjukvården och erbjuder vårdval hud.

Akutgeriatriska kliniken tar hand om äldre multisjuka personer med komplexa problem och funktionsnedsättningar där en specialistkunskap för vård av äldre samt multidisciplinärt arbetssätt är avgörande för diagnostik och behandling. Kliniken består av:

 • Vårdavdelning 13 på Centrallasarettet Växjö
 • Osteoporosmottagning

Kontakt

Jonas Johansson, verksamhetschef

Det här är en e-postadress

Ulla-Marie Sundström Frisk, verksamhetschef

Det här är en e-postadress

Anestesikliniken verksamhet är länsgemensam med enheter i både Växjö och Ljungby. Kliniken har cirka 320 medarbetare.

Anestesikliniken bedriver en bred och mångfacetterad verksamhet med hög personaltäthet i teknikintensiv miljö, i nära samarbete med många andra specialiteter.

Verksamheten består av:

 • Anestesi (narkos): Uppdraget är att ge anestesi i samband med operationer, undersökningar och procedurer där patienter behöver anestesiologisk service.
 • Operation: Uppdraget är att bedriva operationsvård dygnet runt inom områdena allmänkirurgi, ortopedi, gynekologi/obstetrik, öron/näsa/hals, tand/käk och ögon. Vi har totalt 19 operationssalar.
 • Intensiv- och postoperativ vård: Uppdraget är att vårda de svårast sjuka patienterna och ta hand om patienter före och efter operation. Vi har totalt 8 intensivvårdsplatser och 37 uppvakningsplatser.
 • Sterilteknisk enhet: Uppdraget är att på ett kvalitetssäkrat och patientsäkert sätt utföra instrumentservice ifråga om rengöring, desinfektion och sterilisering. Vi har både interna och externa kunder. Vi är proffs på instrument och instrumenthantering, rådfråga oss gärna!
 • Smärtmottagning: Uppdraget är att ge god smärtlindring åt patienter i Region Kronoberg genom konsultverksamhet på sjukhusen samt driva en högspecialiserad mottagning för patienter med cancerrelaterad, postoperativ och långvarig benign smärta. I uppdraget ingår också undervisning och kvalitetsutveckling.
 • Administrativt stöd: Uppdraget är att med patienten i fokus ge god service och patientsäkert administrativt stöd till ledning, respektive avdelning/mottagning samt läkare och vårdpersonal.

Kontakt

Niklas Silvert, verksamhetschef

Det här är en e-postadress

Klinikens uppdrag är att ge patienter en snabb och kostnadseffektiv kirurgisk vård med så hög kvalitet som möjligt. Kliniken har planerad och akut kirurgisk verksamhet i Växjö och i Ljungby dygnet runt. Kirurgkliniken består av: 

 • Kirurgmottagning och endoskopienhet i Växjö
 • Kirurgavdelningar på sjukhusen
 • Preoperativ enhet/sluss i Växjö
 • Operationskoordination kirurg och vårdplatskoordinator 

Kontakt

Per Weber, verksamhetschef

Det här är en e-postadress

Ulla Wigberth Tholén, verksamhetschef

Det här är en e-postadress

Ortopedkliniken är en länsgemensam verksamhet med enheter både i Växjö och Ljungby. Kliniken bedriver akut och planerad verksamhet gällande skador och sjukdomar i rörelseapparaten. Ortopedkliniken består av: 

 • Kirurg-ortoped-gynmottagning i Ljungby
 • Ortopedmottagning i Växjö
 • Ortopedavdelningar på sjukhusen
 • Operationskoordination på sjukhusen
 • Preoperativ enhet/sluss i Ljungby
 • Sekreterarenheten i Ljugby

Kontakt

Jonas Johansson, verksamhetschef Det här är en e-postadress

Ulla-Marie Sundström Frisk, verksamhetschef

Det här är en e-postadress

Sekreterarenheten ansvarar för den medicinska dokumentationen inom ortopedi och kirurgi i Växjö. Vi driver också Medicinska sekreterarbyrån (MSB) där vi erbjuder medicinsk dokumentationsservice till kunder som har avtal med Region Kronoberg. Inom sekreterarenheten arbetar cirka 50 medicinska sekreterare.

Kontakt

Kersti Olsson Hartwig, verksamhetschef Det här är en e-postadress

Kliniken består av öron-, näsa-, hals-, audionom- och hudmottagningarna i Växjö och Ljungby. Här behandlas patienter med öron-, näsa-, hals- och hudbesvär.

På öron- näsa- och halsmottagningarna erbjuds planerad mottagningsverksamhet. I Växjö finns även akutverksamhet dygnet runt. Kliniken utför dessutom operationer i både öppen- och slutenvård.

Audionommottagningarna utreder och behandlar hörselproblem.

Hudmottagningarna har planerad mottagningsverksamhet som inkluderar polikliniska operationer samt behandlingsenheter. I Växjö finns även STI-mottagning för sexuellt överförbara sjukdomar hos män.

På kliniken arbetar cirka 75 medarbetare och öron-näs- hals- och hudklinikenbestår av:

 • Audionommottagning Växjö
 • Audionommottagning Ljungby
 • Tekniska hörselvården
 • Öron-näs- och halsmottagning Växjö
 • Öron-näs- och halsmottagning Ljungby
 • Hudmottagning Växjö
 • Hudmottagning Ljungby

Kontakt

 Magnus Järvholm, verksamhetschef Det här är en e-postadress

Kontakt

Annika Laine Tigerhielm

Centrumchef för barn-, kvinno- och kirurgi

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 94 51, 0709-67 32 51

Senast uppdaterad: 31 augusti 2017