Medicinsk service

Inom medicinsk service arbetar många yrkesgrupper med att undersöka kroppens funktioner och detaljer i jakten på ledtrådar. Medicinsk service tillhandahåller ändamålsenlig diagnostik, terapi och rådgivning med god kvalitet och hög tillgänglighet och en stimulerande arbetsmiljö med utrymme för utveckling.

Inom medicinsk service finns 380 medarbetare och här arbetar bland annat sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor, cytodiagnostiker, ingenjörer, tekniker, sjukhusfysiker, läkarsekreterare med flera.

På klinisk patologi och cytologi arbetar trettio medarbetare som med unik kompetens ställer diagnoser och levererar svar.

Idag handlar verksamheten till stora delar om att utesluta eller hitta cancer och kliniken är en mycket viktig och värdefull länk i vårdkedjan. Det handlar inte bara om att hitta cancer utan också om vilken typ det är.

Kliniken indelad i tre sektioner; patologi, cytologi och obduktion/bårhus.

Kontakt

Sanda Beglerbegovic, verksamhetschef

Det här är en e-postadress

Klinisk kemi och transfusionsmedicin är ett ackrediterat laboratorium med cirka 85 anställda. Verksamhetens uppdrag är att bidra med kvalitetssäkrad, ändamålsenlig och effektiv laboratorieservice under dygnets alla timmar. De förser också sjukvården med blodkomponenter med hjälp av blodgivarnas frivilliga insatser.

Kontakt

Annika Petersson, tf verksamhetschef

Det här är en e-postadress

På avdelningen för klinisk fysiologi utförs undersökningar av olika organ. Här arbetar biomedicinska analytiker, läkare och medicinska sekreterare, vi arbetar med funktionsundersökningar av framför allt hjärna, hjärta, kärl, lungor och njurar och nedre urinvägar. Vi undersöker patienter som är inneliggande på sjukhuset och patienter som kommer hemifrån.

Kontakt

Michal Urbanek, verksamhetschef

Det här är en e-postadress

Det kliniskt mikrobiologiska laboratoriet i Kronoberg förser Region Kronoberg och Landstinget Blekinge med diagnostik och rådgivning inom områdena

 • Bakteriologi
 • Antibiotikaresistens
 • Virologi
 • Immunologi
 • Mykologi
 • Parasitologi
 • Vårdhygien

Laboratoriet är specialiserade inom området antibiotikaresistens och resistensbestämning och är sedan flera år svenskt och europeiskt referenslaboratorium för resistensbestämning.

Kontakt

Oskar Ekelund, verksamhetschef

Det här är en e-postadress

Enheten för medicinsk fysik och teknik (MFT) är Region Kronobergs expertfunktion för strålskydd och medicinteknisk säkerhet.

Den medicintekniska verksamheten omfattar insatser under hela utrustningens livslängd. Det innebär arbete med planering och anskaffning, service och underhåll samt skrotning och utrangering. Verksamheten har även uppgifter som teknisk konsult för klinikerna.

Inom strålskyddet samordnas och utövas tillsyn över Region Kronobergs verksamhet med strålning. Detta omfattar insatser för kvalitetskontroll av utrustning, optimering av metoder, personalstrålskydd, patientstrålskydd och skydd av allmänheten.

Inom strålbehandlingsverksamheten svarar verksamheten för de fysikaliska aspekterna av behandlingen. Detta omfattar bland annat kontroll av strålfält från utrustningen, dosmätning, underlag för planering av behandlingar samt individuell planering av varje patients behandling.

Kontakt

Ulrika Sandberg, verksamhetschef

Det här är en e-postadress

På våra två röntgenenheter i Växjö och Ljungby utför vi olika typer av röntgenundersökningar på kroppens olika delar och organ. Vi utför undersökningar inom följande område:

 • DatortomografiDT
 • Nuklearmedicin
 • AngiografiKärlundersökningar
 • MagnetkameraundersökningarMR
 • Ultraljud
 • PET kameraundersökning PET-CT
 • Mammografi,se mammografisektionen Växjö
 • Vanliga röntgenundersökningar såsom skelett, lungor, njurar.

Kontakt

Fredrik Larsson, verksamhetschef

Det här är en e-postadress

Målet för vårdhygien är att förebygga och begränsa uppkomst av vårdrelaterade infektioner samt att förebygga och begränsa smittspridning.

Vårdhygienisk expertis är en rådgivande funktion till all hälso-och sjukvård oberoende av specialitet.

Arbetsfältet omfattar Region Kronoberg inklusive länets primärkommunala vård.

Kontakt

Oskar Ekelund, verksamhetschef

Det här är en e-postadress

Maria Wiltz

Sjukhuschef Centrallasarettet Växjö och Ljungby Lasarett

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 81 04, 0709-84 47 67

Senast uppdaterad: 2 januari 2019