Utveckling av vägar och järnvägar

Bra och tillgänglig infrastruktur är en viktig förutsättning för att skapa regional utveckling och tillväxt. Samhällsplanering och utveckling av vägar och järnvägar är en del i Region Kronobergs politiska utvecklingsansvar.

Region Kronoberg upprättar och beslutar om prioriteringar i länsplaner för regional infrastruktur. Detta arbete sker i nära samverkan med i första hand länets kommuner men också i dialog med organisationer och näringsliv. 

Förslag till ny länstranportplan 2018-2029 

Arbetet med att ta fram ett nytt förslag till länstransportplan inleddes när regeringen i mars 2017 lämnade direktiven till arbetet och beslutade om den finansiella ramen. Huvudsyftet med länstransportplanen är att visa på Region Kronobergs prioriteringar vad gäller infrastrukturinvesteringar och samfinansiering till nationell plan. Prioriteringarna är uppdelade på:

  • Större namngivna objekt, både vad gäller samfinansiering och som enbart ska finansieras genom länstransportplanen.
  • Mindre investeringar dvs. under 25 miljoner kronor och vilka mindre objekt inom områdena väg, cykel och kollektivtrafik vilka är av stor betydelse för region Kronoberg.
  • Bidragsobjekt som omfattar trafiksäkerhets åtgärder, kollektivtrafikåtgärder samt bidrag till enskilda vägar och driftbidrag till flygplats

Länstransportplan 2018-2029, remissversion, pdf (2,97 mb), öppnas i nytt fönster

Miljökonsekvensbeskrivning av LTP, pdf, öppnas i nytt fönster

Förslaget är på remiss fram till den 22 september 2017. Du kan lämna synpunkter på förslaget via e-post till

Det här är en e-postadress

Märk svaret med diarienummer 16RK2006. Du kan också lämna in dina synpunkter direkt på vår webbplats

Gröna Kronoberg, öppnas i nytt fönster

Länstransportplan 2014-2025

Nu gällande Länstransportplan antogs av Region förbundet södra Småland i december 2013.

Länstransportplan 2014-2025, pdf (2,97 mb), öppnas i nytt fönster

Regionsamverkan Sydsverige

Kronobergs län utgör ett nav i södra Sverige. Länets infrastruktur påverkar och påverkas av angränsande län. Invånare och gods rör sig från norr till söder och öster till väster, och omvänt, oberoende av regionala gränser. Region Kronoberg samarbetar med grannlänen Jönköping, Kalmar, Blekinge, Skåne och Halland för att ta fram underlag och för att kunna göra gemensamma ställningstaganden.

Systemanalys Kronoberg, Blekinge, Kalmar och Skåne, pdf 4 MB, öppnas i nytt fönster

Systemanalys Kronoberg, Blekinge, Kalmar, Halland, Skåne och Jönköping, pdf 2,7 MB, öppnas i nytt fönster

Positionspapper Regionsamverkan Sydsverige, pdf 2,4 MB, öppnas i nytt fönster

Prioriteringar Regionsamverkan Sydsverige, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 3 juli 2017