Utveckling av vägar och järnvägar

Bra och tillgänglig infrastruktur är en viktig förutsättning för att kunna skapa regional utveckling och tillväxt. Samhällsplanering och utveckling av vägar och järnvägar är en del i Region Kronobergs samlade politiska utvecklingsansvar.

Region Kronoberg vill 2014 - 2025 satsa på följande två områden:

Tillgänglighet

Kronobergs läns infrastruktur och trafikering ska bidra till god tillgänglighet, såväl inom som till och från hela länet, för näringsliv, invånare och besökare.

Handlingsriktningar:

  • utveckla kollektivtrafiken
  • främja samverkande transport- och kommunikationslösningar
  • främja ett jämställt resandestärka Småland Airport
  • förbättra underhåll av det kapillära vägnätet
  • förstärka sammanbindande stråk och noder

Hållbara kommunikationssystem

Södra Småland ska karaktäriseras av långsiktigt hållbara kommunikationslösningar.

Handlingsriktningar:

  • främja klimateffektiva person- och godstransporter
  • intensifiera utvecklingen av en fossilbränslefri kollektivtrafik
  • främja tillkomsten av en robust IT- infrastruktur med hög överföringskapacitet
  • öka tillgången till bredband i hela länet
  • minska den digitala klyftan mellan olika grupper i samhället

Länstransportplan 2014-2025, pdf (2,97 mb), öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 16 februari 2016