Utveckling av vägar och järnvägar

Bra och tillgänglig infrastruktur är en viktig förutsättning för att kunna skapa regional utveckling och tillväxt. Samhällsplanering och utveckling av vägar och järnvägar är en del i Region Kronobergs samlade politiska utvecklingsansvar.

Region Kronoberg upprättar och beslutar om prioriteringar i länsplaner för regional infrastruktur. Detta arbete sker i nära samverkan med i första hand länets kommuner men också i dialog med organisationer och näringsliv. 

Region Kronoberg vill 2014 - 2025 satsa på följande två områden:

Tillgänglighet

Kronobergs läns infrastruktur och trafikering ska bidra till god tillgänglighet, såväl inom som till och från hela länet, för näringsliv, invånare och besökare.

Handlingsriktningar:

  • utveckla kollektivtrafiken
  • främja samverkande transport- och kommunikationslösningar
  • främja ett jämställt resandestärka Småland Airport
  • förbättra underhåll av det kapillära vägnätet
  • förstärka sammanbindande stråk och noder

Hållbara kommunikationssystem

Södra Småland ska karaktäriseras av långsiktigt hållbara kommunikationslösningar.

Handlingsriktningar:

  • främja klimateffektiva person- och godstransporter
  • intensifiera utvecklingen av en fossilbränslefri kollektivtrafik
  • främja tillkomsten av en robust IT- infrastruktur med hög överföringskapacitet
  • öka tillgången till bredband i hela länet
  • minska den digitala klyftan mellan olika grupper i samhället

Länstransportplan 2014-2025, pdf (2,97 mb), öppnas i nytt fönster

Systemanalys Kronoberg, Blekinge, Kalmar och Skåne, pdf 4 MB, öppnas i nytt fönster

Systemanalys Kronoberg, Blekinge, Kalmar, Halland, Skåne och Jönköping, pdf 2,7 MB, öppnas i nytt fönster

Positionspapper Regionsamverkan Sydsverige, pdf 2,4 MB, öppnas i nytt fönster

Planering för 2018–2029

Regeringen har aviserat en ny planeringsomgång för perioden 2018–2029. I infrastrukturpropositionen får Trafikverket i uppdrag att upprätta en nationell plan. I Kronobergs län berör planen E4, Väg 25 och all järnväg. Region Kronobergs uppdrag blir att göra en ny länstrasportplan för samma period. Region Kronoberg samarbetar med grannlänen Jönköping, Kalmar, Blekinge, Skåne och Halland för att ta fram underlag och för att kunna göra gemensamma ställningstaganden.

Infrastruktur för cykel

Under de senaste åren har det genomförts cykelvägsinvesteringar i regionen, framförallt på initiativ av kommunerna och genom satsningen på Sydostleden. För att säkerställa att infrastrukturen för cykel fortsätter att utvecklas ska regionen, Kronobergs åtta kommuner och Trafikverket göra en gemensam strategi under 2016-2017.

 

Senast uppdaterad: 15 september 2016