Utveckling av vägar och järnvägar

Bra och tillgänglig infrastruktur är en viktig förutsättning för att skapa regional utveckling och tillväxt. Samhällsplanering och utveckling av vägar och järnvägar är en del i Region Kronobergs politiska utvecklingsansvar.

Region Kronoberg upprättar och beslutar om prioriteringar i länsplaner för regional infrastruktur. Detta arbete sker i nära samverkan med i första hand länets kommuner men också i dialog med organisationer och näringsliv.

Länstransportplan för Kronobergs län 2018-2029

Arbetet men nu gällande länstransportplan inleddes i mars 2017 då regeringen lämnade direktiven och beslutade om den finansiella ramen. Den 6 december 2017 antog Regionfullmäktige ett slutligt förslag som överlämnades till regeringen. I samband med att regeringen den 31 maj 2018 beslutade om den nationella planen fastställdes också den definitiva ramen för regional transportinfrastruktur: Kronobergs län tilldelades 768 miljoner kronor.

Länstransportplan 2018-2029, beslutad av RF 20171206 med bilagor, pdf 3,13 MB, öppnas i nytt fönster

Regionsamverkan Sydsverige

Kronobergs län utgör ett nav i södra Sverige. Länets infrastruktur påverkar och påverkas av angränsande län. Invånare och gods rör sig från norr till söder och öster till väster, och omvänt, oberoende av regionala gränser. Region Kronoberg samarbetar med grannlänen Jönköping, Kalmar, Blekinge, Skåne och Halland för att ta fram underlag och för att kunna göra gemensamma ställningstaganden, dels för att påverka Trafikverkets nationella plan och dels för respektive läns länstransportplaner.

Systemanalys Kronoberg, Blekinge, Kalmar och Skåne, pdf 4 MB, öppnas i nytt fönster

Systemanalys Kronoberg, Blekinge, Kalmar, Halland, Skåne och Jönköping, pdf 2,7 MB, öppnas i nytt fönster

Positionspapper Regionsamverkan Sydsverige, pdf 2,4 MB, öppnas i nytt fönster

Prioriteringar Regionsamverkan Sydsverige, pdf 1,3 MB, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 26 juni 2018