Cancerrehabilitering

Alla patienter med cancer ska informeras om, och efter behov, erbjudas rehabilitering i enlighet med det Nationella Vårdprogrammet för Cancerrehabilitering.

Bedömning av patientens behov ska göras regelbundet under sjukdomens alla faser av kontaktsjuksköterska eller annan vårdpersonal. Be gärna patienten fylla i Rehabchecklistan som stöd för din bedömning. Rehabiliteringsåtgärder kan även handla om stöd till närstående. Sjukvården ska särskilt uppmärksamma minderåriga barn när en vårdnadshavare är svårt sjuk (HSL 2 g §).

Cancerrehabteamet är ett komplement till de paramedicinska resurser som avdelningen/mottagning vanligtvis har kontakt med. Vårt team finns på Centrallasarettet Växjö och Lasarettet Ljungby.

Vårt mål: att cancerberörda ska uppnå bästa möjliga livskvalitet inom livets fysiska, psykiska, sociala och existentiella dimensioner.

Vår vision: är att cancerrehabilitering är en självklar del av vården.

Vi erbjuder

  • Råd, stöd och vägledning till kontaktsjuksköterska och annan vårdpersonal när det gäller patientens/närståendes rehabilitering.
  • Konsultativa ronder dit vårdpersonal kan anmäla patientfall för bedömning, förslag till åtgärder och behandling (torsdagar).
  • Rehabiliteringsbedömning och utformning av individuell rehabiliteringsplan tillsammans med patienten.
  • Gruppaktiviteter för patienter och närstående.
  • Fortbildning till personal.

Kontakt

Vill man som vårdpersonal kontakta teamet går det bra att ringa på telefon 0470-58 6006,  det går också bra att skicka en remiss i Cosmic till remissmottagare cancerrehabteamet.

Internatförlagd rehabilitering

Region Kronoberg har avtal med tre olika leverantörer för internatförlagd cancerrehabilitering för personer som har genomgått behandling för cancer.

Läs mer om internatförlagd rehabilitering här

Kompetenser och resurser i cancerrehabteamet

Kartlägger aktivitetsförmåga, bedömer kognition. Behandlande insatser: möjliggöra och underlätta aktiviteter som är viktiga och meningsfulla för patienten inom områdena personlig vård, boende, fritid och arbete. Rådgivande samtal om vardagsbalans, fatigue, energibesparande arbetssätt samt hjälpmedelsinformation.

Bedömning av patientens nutritionsstatus. Erbjuder individuell nutritionsbehandling utifrån varje patients diagnos, tillstånd och förmåga med målsättning att upprätthålla så god nutritionsstatus som möjligt inför, under och efter eventuell behandling.

Erbjuder olika former av stödjande samtal för patienter och närstående.Ger även råd och stöd kring t ex ekonomi, juridik och sociala frågor. Vägleder patienten i hens kontakter med samhällets olika institutioner.

Bedömer fysisk, psykisk, social och existentiell hälsa utifrån ett rehabiliteringsperspektiv. Vanliga psykiska symtom i samband med cancer är krisreaktioner som ibland även innefattar ångest och depression. Ibland krävs behandling med läkemedel eller samtal. Rådgivning kring sjukskrivning.

Erbjuder psykologisk utredning och behandling i samband med cancersjukdom och rehabilitering. Det kan exempelvis handla om rädsla, oro, nedstämdhet eller existentiella funderingar.

Erbjuder rådgivning och stödsamtal kring välbefinnande och sexualitet till patienter och/eller närstående.

Bedömer led-och muskelrörlighet, styrka, balans, kondition. Utformning av individuella träningsprogram, rådgivning kring fysisk aktivitet och träning. Andningsgymnastik vid andningsrelaterade besvär. Bedömning/behandling av lymfödem. Utprovning av framförallt gånghjälpmedel.

Det är viktigt att barn som anhöriga erbjuds god och relevant information och möjlighet att vara delaktiga i sin förälders sjukdom. Sjuksköterska i teamet erbjuder stöd till vårdgivare i samband med föräldrasamtal och även direkta samtal med barn och ungdomar efter behov.

Senast uppdaterad: 9 maj 2019