Folkhälsoenkäter

För att få en bild av kronobergarnas hälsa och levnadsvanor genomför vi folkhälsoenkäter till såväl barn och ungdomar som vuxna.

Undersökningarna ligger sedan till grund för riktade och generella satsningar inom folkhälsoområdet. För att följa hälsoutvecklingen i länet upprepas undersökningar med jämna mellanrum, vart tredje år för barn och ungdomar och vart fjärde år för vuxna.

Har du frågor om genomförande och resultat? Kontakta oss!

Folkhälsoenkäter

Barns och ungdomars hälsa och levnadsvanor

Syftet med barn- och ungdomsenkäten är att följa hälsoutvecklingen över tid för att få en bild av livsvillkor, levnadsvanor och hälsa bland barn och ungdomar i Kronobergs län. Enkätundersökningen genomförs vart tredje år och 2018 var det sjätte gången som elever i årskurs 5, 8 och gymnasiet årskurs 2 besvarade enkäten.

Drygt 7000 elever inbjöds att delta och enkäten besvarades under skoltid. Nästa undersökning är planerad till 2021. Frågorna i enkäten berör områden som levnadsvanor, sociala relationer, skola, välbefinnande samt fysisk och psykisk hälsa. Resultatet ger kunskaper om det aktuella hälsoläget vilket är nödvändigt för att kunna bedriva ett effektivt arbete inom folkhälsoområdet och ett viktigt underlag för framtida prioriteringar och satsningar.

Rapport: Barns och ungdomars hälsa och levnadsvanor i Kronobergs län 2018, pdf, öppnas i nytt fönster

Kortversion: Barns och ungdomars hälsa och levnadsvanor 2018, pdf. öppnas i nytt fönster

Enkätfrågor för respektive årskurs 2018

Enkätfrågor gymnasiets årskurs 2, pdf, öppnas i nytt fönster

Enkätfrågor årskurs 8, pdf, öppnas i nytt fönster

Enkätfrågor årskurs 5, pdf, öppnas i nytt fönster

Fördjupningsstudie

Mellanmänsklig tillit är en viktig resurs i samhället. En oroväckande utveckling är att den rapporterade tilliten till vuxenvärlden sjunker bland unga i Kronobergs län, inte minst bland ungdomar på gymnasiet.
Mot denna bakgrund har Region Kronoberg valt att genomföra en kvalitativ fördjupningsstudie om tillitens villkor. Syftet med studien är att ge ett bidrag till kunskapen om ungas tillit.

Fördjupningsstudie Tillitens villkor, pdf, öppnas i nytt fönster

Powerpoint Tillitens villkor, pdf, öppnas i nytt fönster

Vad behöver vi göra nu - sammanställning av mentimeter, pdf, öppnas i nytt fönster

Pedagogiskt material 

I samverkan med Linnéuniversitetet har två pedagogiska material tagits fram. Innehållet bygger på enkätundersökningen och kan användas som ett verktyg och hjälp i diskussioner och samtal om hälsa med barn och ungdomar. 

Värsta hälsan- typ!, pdf, öppnas i nytt fönster

Äga hälsan, pdf, öppnas i nytt fönster

Tidigare rapporter

2015

Barns och ungdomars hälsa och levnadsvanor i Kronobergs län

Barn- och ungdomsenkät 2015 - kortversion, pdf, öppnas i nytt fönster

2012

Barns och ungdomars hälsa och levnadsvanor i Kronobergs län

Barn och ungdomars hälsa 2012, populärversion

2009

Barns och ungdomars hälsa 2009, populärversion, pdf, öppnas i nytt fönster

Rapport 2009, pdf, öppnas i nytt fönster

Äga hälsan! Diskussionsmaterial, pdf, öppnas i nytt fönster

2006

Det gäller vår framtid, pdf, öppnas i nytt fönster

2003

Rapport 2003, pdf, öppnas i nytt fönster

Hälsa på lika villkor

Region Kronoberg har uppdraget att beskriva hälsan och följa hälsoutvecklingen över tid. Hälsa på lika villkor (HLV) utgör en viktig källa till data för den vuxna befolkningen och genomförs numera vart annat år av Folkhälsomyndigheten. Regioner erbjuds att delta med utökat urval och i Kronobergs län har HLV tidigare genomförts 2004, 2009 och 2014 och 2018. 

För resultat från 2018 års undersökning kontakta Ingrid Edvardsson Aurin eller Emma Johansson (kontaktuppgifter nedan)

Ohälsa i Kronobergs län, rapport från Hälsa på lika villkor 2018, pdf, öppnas i nytt fönster

Hälsa på lika villkor 2014, pdf, öppnas i nytt fönster 

Hälsa på lika villkor 2009, pdf, öppnas i nytt fönster

Hälsa och levnadsvanor i Kronobergs län 2004, pdf, öppnas i nytt fönster

För att göra resultatet från enkätundersökningarna mer lättillgängligt använder vi oss av ett webbaserat verktyg. I dagsläget finns resultat från barn- och ungdomsenkäten i verktyget, både på regional och lokal nivå. 

Resultat från enkäter via Tableau, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Emma Johansson

Emma Johansson

Folkhälsoutvecklare

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 85 41

Ingrid Edvardsson Aurin

Folkhälsoutvecklare

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 85 31

Senast uppdaterad: 1 november 2019